Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Fitxa d'informació precontractual (FIPRE)

Fitxa d'informació precontractual (FIPRE)

La fitxa d'informació precontractual, més coneguda amb el nom de FIPRE, és un document informatiu totalment genèric i transparent que els bancs estan obligats a lliurar als consumidors quan sol·liciten informació sobre un préstec hipotecari. El contingut d'aquest document està regulat per una normativa jurídica, vigent des de l'any 2011, amb l'objectiu de donar informació personalitzada sobre el préstec hipotecari, les condicions genèriques, els tipus d'interès aplicats o els productes vinculats.

Amb la finalitat d'aclarir els dubtes que puguis tenir, hem rescatat l'article que dona forma a aquest document.

Article 21. Fitxa d'informació precontractual

 1. Les entitats de crèdit han de proporcionar als clients que sol·licitin qualsevol d'aquests serveis informació clara i suficient sobre els préstecs que ofereixen. Aquesta informació, que serà gratuïta i tindrà caràcter orientatiu, es facilitarà mitjançant la fitxa d'informació precontractual (FIPRE) que figura a l'Annex I.
 2. La fitxa d'informació precontractual estarà a disposició dels clients de préstecs, de manera gratuïta, a tots els canals de comercialització utilitzats per l'entitat.

Com has vist, en el moment de sol·licitar una hipoteca, el banc o l'entitat financera haurà de proporcionar-te aquest document informatiu on s'haurà d'explicar clarament l'oferta personalitzada de la hipoteca. Aquest document neix amb la necessitat d'eliminar els fullets informatius clàssics que trobaves als bancs i, principalment, per tal d'informar el client, amb total transparència, sobre les condicions del préstec hipotecari.

Quina informació podem veure a la FIPRE?

 • Informació corporativa i sobre l'entitat bancària
  Nom del banc o l'entitat financera, número de telèfon, domicili fiscal i lloc web. S'estableix qui serà l'assessor o l'autoritat competent per a la supervisió dels serveis bancaris del préstec hipotecari i les dades de contacte perquè el client tingui localitzada, en tot moment, la persona que portarà el seu procés.
  En cas que la hipoteca s'estigui gestionant a distància, el banc indicarà, a més, el Registre Mercantil en què està inscrita, el número d'inscripció o un altre mitjà equivalent d'identificació en aquest registre.
 • Característiques del préstec
  En aquest apartat s'explicarà l'import màxim de préstec disponible en relació amb el resultat de la taxació de l'immoble.
 • Finalitat del préstec
  En cas de concedir el préstec hipotecari, haurà d'especificar si és per a un habitatge habitual, per a un segon habitatge, per a una reforma o rehabilitació o per a altres finalitats.
 • Descripció de la classe de préstec
  Indicarà, clarament, de quina manera s'han de reemborsar el capital i els interessos.
 • Tipus de moneda
  Si el préstec es realitza en un tipus de moneda diferent de la de curs legal en aquell país, es reflectirà el tipus de moneda a ingressar i, a més, els interessos que poden fluctuar en funció del tipus de canvi.
 • Tipus d'interès
  En aquest apartat es detalla al client si és una hipoteca amb préstec d'interès fix, variable o mixt. En cas que el préstec hipotecari tingui un tipus d'interès variable o variable limitat, es deixarà clar el percentatge corresponent a l'interès de referència i la part que correspongui al diferencial que aplica el banc.
 • Vinculacions i despeses preparatòries
  S'hauran de reflectir tots aquells productes o serveis addicionals que s'han de contractar juntament amb el préstec perquè pugui ser aprovat en les condicions ofertes. També haurà de recollir la taxació de l'immoble i qui assumeix la despesa.
 • Altres
  La TAE i el cost total del préstec, les penalitzacions i els mètodes per fer una amortització anticipada i, finalment, totes les normatives sobre transparència de les entitats financeres regulades per la Llei hipotecària actual.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca