Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - INVERCO

INVERCO

INVERCO és l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions Espanyola i, com el seu nom indica, agrupa totes les entitats d'inversió col·lectiva. 

Es tracta d'una patronal beneficodocent i sense ànim de lucre, formada per les institucions que gestionen la inversió col·lectiva espanyola (fons i societats d'inversió), els fons de pensions espanyols i totes aquelles institucions d'inversió col·lectiva estrangeres que estiguin inscrites a la CNMV.

Al seu torn, INVERCO està federada en altres organismes internacionals, col·laborant en l'elaboració d'informes conjunts i prenent una part representativa en els consells i les assemblees que els regulen: EFAMA, Pensions Europe, FIAP, IIFA, FIUAFIIN i WPA.

La tasca d'INVERCO és rellevant per als inversors perquè, a partir de la informació recopilada per les entitats adherides, elabora publicacions periòdiques en què s'analitzen múltiples factors relacionats amb el sector: dades sobre l'evolució mensual i trimestral dels fons d'inversió i dels fons de pensions; informació tant individualitzada com agregada de valors liquidatius, rendibilitat, subscripció de partícips i el seu patrimoni, etc. Alguns d'aquests informes més destacats són el de l'evolució de l'estalvi financer de les famílies espanyoles, el de l'anàlisi sobre el perfil d'estalviador a Espanya o els relacionats amb totes les dades actualitzades sobre la inversió en IIC i fons de pensions. Com diem, aquests informes tenen un gran valor, ja que donen a conèixer l'evolució mensual i trimestral dels fons d'inversió i pensions. Tota aquesta informació conforma una base de dades estadística enorme i valuosa de gran utilitat per als inversors.

Què són les institucions d'inversió col·lectiva (IIC)

Quan parlem d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) fem referència a aquelles institucions que capten fons, drets o béns de titularitat pública, per després invertir-los i gestionar-los conjuntament en actius, tant financers com no financers.  

Què fa INVERCO? 

Concretament, compleix aquestes funcions:

  • Representa els interessos de les institucions que el componen davant l'Administració pública. 
  • Assessora i exerceix protecció legal i control dels canvis administratius que es produeixin. 
  • Recopila informació sobre tots els productes d'inversió col·lectiva amb què treballen les entitats que la formen. 
  • Elabora informes i estadístiques, i manté el contacte amb els mitjans de comunicació per donar a conèixer aquestes dades. 
  • Porta a terme una tasca important en educació financera a través de diferents formats de cursos, seminaris, i així promou una cultura d'estalvi i inversió.  
  • Estableix i fomenta les relacions amb altres entitats espanyoles i estrangeres.  Participa en organitzacions empresarials d'àmbit nacional i internacional. 
  • I coopera en les organitzacions de consumidors i usuaris, amb l'objectiu de facilitar transparència en tota la informació que es dona a conèixer.

A més

Inversió delegada plans de pensions

Obtingues la major rendibilitat sota el guiatge dels nostres experts.
Més detalls sobre Inversió delegada plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions