Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Pignoració de participacions

Pignoració de participacions

Pignorar consisteix a immobilitzar com a garantia béns dineraris o valors de renda fixa per tal d'obtenir un percentatge de finançament sobre aquesta quantitat immobilitzada, és a dir, parlem de pignorar per referir-nos a una garantia real mobiliària.

El partícip pot pignorar o constituir en penyora les seves participacions en un fons d'inversió com a aval o garantia davant d'un préstec d'una entitat financera.

A més de les participacions en un fons d'inversió, aquesta garantia real mobiliària pot estar constituïda per diners, accions, assegurances, lletres del Tresor o pagarés.

La pignoració és una figura semblant a la garantia de béns immobles que es presta en les hipoteques. La diferència principal entre les dues garanties és que, en el cas de la pignoració, s'impedeix la lliure disposició dels actius pignorats durant el període en què estigui vigent l'obligació principal.

Quins són els avantatges de la pignoració?

La pignoració és una garantia molt habitual en l'àmbit financer. Els seus avantatges principals són:

És possible disposar dels rendiments que generi l'actiu pignorat. Això passa en molts casos, encara que no sempre és possible. En el cas de les imposicions a llarg termini o els dividends d'accions, se'n permet la lliure disposició d'interessos. En altres casos, com per exemple els fons d'inversió, les pignoracions es realitzen per participació i, per tant, el reemborsament no està permès.

La pignoració és una garantia d'alta qualitat en cas que els actius tinguin una bona classificació, per aquest motiu permet accedir a condicions financeres més avantatjoses.

El percentatge de finançament serà variable en funció de l'actiu que financem: dependrà de si es tracta de valors de renda variable, un compte a termini o valors de renda fixa. El percentatge de finançament serà més elevat com menors siguin les fluctuacions de valor.

El finançament a través de la pignoració ofereix infinitat de possibilitats.

A més

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons