Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Aval

Aval

Un aval és, segons la definició del Banc d'Espanya, “un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d'obligacions, assumint el pagament d'un deute d'una altra persona si aquesta persona no el realitza”.

Els avals es poden classificar en funció de diferents variables.

Segons el tipus d'emissor, distingiríem entre:

  • Aval personal: fa referència al fet que en aquest cas és una persona física o jurídica qui es compromet al pagament del deute en cas que el deutor principal no compleixi amb els pagaments establerts. Aquest tipus d'avals són els més habituals tant en el finançament d'empresa com en crèdits al consum.
  • Aval bancari: en aquest cas, la figura que es compromet a fer front al deute és una entitat bancària.

Segons l'obligació de garantia existent, diferenciaríem entre:

  • Aval tècnic: en aquest cas, la garantia és el compromís d'execució de determinats treballs o la prestació de serveis sobre la base del que estableix el contracte.
  • Aval econòmic: suposa la garantia econòmica consistent a pagar les quantitats establertes en els terminis corresponents.

Quan és necessari un aval?

La figura de l'aval és especialment rellevant en alguns casos:

  • Particulars: sol ser habitual que els particulars sol·licitin un aval per arrendament.
  • Entitats: les entitats exigeixen habitualment un aval quan concedeixen un préstec.
  • Administracions públiques: solen exigir un aval en aquells casos en què contractin amb un particular.

Què és un aval hipotecari?

En un préstec hipotecari, la figura de l'avalador és la persona que assumirà el deute responent amb els seus béns en cas que hi hagi un impagament. En cas que l'hipotecat deixi de pagar la quantia corresponent, l'entitat bancària reclamarà aquest deute a l'avalador, que l'haurà saldar amb el seu patrimoni present i, si escau, amb el seu patrimoni futur. Per procedir a reclamar el deute a l'avalador del préstec hipotecari, l'entitat bancària ha de demostrar que l'hipotecat no té la possibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari.

És important tenir en compte que la figura de l'aval en un préstec hipotecari estarà lligada al deutor durant el període complet que duri el préstec.