Saltar a la zona de continguts

LÍSING

Pagues de mica en mica. Desgraves molt, molt.

Lísing Bankinter és un lloguer financer amb opció a compra que permet gaudir d'un bé a canvi del pagament de quotes periòdiques. El propietari del bé és el banc fins que, un cop finalitzat el contracte, s'exerceix l'opció de compra pel preu pactat.

El lísing és una eina que et permet pagar còmodament i, a més, gaudir d'avantatges fiscals.

Leasing

Des d'una taula de reunions a un local comercial

Pots finançar l'adquisició de béns d'equip, maquinària i immobles; l'única condició és que estiguin destinats a l'activitat empresarial o comercial.

Amb finançament fins al 100%

Lísing Bankinter et permet finançar fins al 100% del bé que vols adquirir.

Amb avantatges fiscals

Aquest és el gran avantatge del lísing: el 100% de les despeses financeres són deduïbles. A més, permet accelerar els terminis d'amortització reduint així la base imposable de l'impost.

Avantatges fiscals

Què cal saber per poder gaudir dels avantatges fiscals?

Per accedir als avantatges fiscals del lísing, cal complir uns requisits. Són molt senzills:

 • El bé a adquirir ha d'estar destinat a l'activitat comercial o empresarial.
 • Si es tracta d'un bé d'equip, el termini mínim d'amortització ha de tenir una durada mínima de dos anys.
 • En el cas de béns immobles, el termini mínim d'amortització haurà de ser de deu anys.
 • L'import anual d'amortització del capital mai no podrà ser decreixent.
 • Sempre hi ha d'haver l'opció de compra del bé.

Consulta Condicions del lísing Condicions del lísing

Les condicions dels nostres productes de finançament són personalitzades i es negocien de manera individual amb cadascun dels clients.

Tipus d'interès

 • Interès fix o variable.

Requisits

 • Contractació d'una assegurança per al bé finançat.
 • Inscripció al registre del bé finançat, independentment de si el bé és un bé d'equip o un bé immoble.

Quotes

Les quotes del lísing són prepagables, amb periodicitat mensual, trimestral, semestral o anual, i es pot triar entre les modalitats següents:

 • Constants.
 • Creixents en import.
 • Amortitzacions lineals.
 • Amortitzacions irregulars per lliuraments a compte.

IVA

Independentment de l'IVA a què estigui subjecte el bé, les quotes d'arrendament o lloguer estan gravades per l'IVA.

Segons aquests condicionants, el contracte de lísing es classifica com:

 • Prestació de serveis. L'arrendatari no es compromet a exercir l'opció de compra, i la meritació de l'impost es produeix en el moment en què venç cada quota. El tipus de gravamen aplicat per a la prestació de serveis és del 21%, excepte en el cas de les operacions realitzades a Canàries que estaran subjectes a l'IGIC (7%).

 • Lliurament de béns. L'arrendatari es compromet a exercir l'opció de compra. En aquest cas, la meritació de l'impost es produiria quan els béns siguin posats a disposició de l'arrendatari, encara que en aquell moment no es produeixi la transferència de la propietat.

El tipus de gravamen serà del 21% excepte en el cas d'immobles aptes per a ús com a habitatge, encara que aquesta no sigui la destinació. En aquest últim cas s'aplicaria el tipus reduït del 10%. En el cas de Canàries s'aplicaria l'IGIC (3%, 7%, 9,5% o 13,5%) en funció del bé objecte del lísing.

Els avantatges fiscals estan subjectes a modificacions futures aplicables per part del regulador fiscal.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre un lísing i un rènting?

Mentre que el lísing ofereix la possibilitat d'exercir una opció de compra en finalitzar el contracte, el rènting no ofereix aquesta possibilitat, és simplement un arrendament. El rènting no està sotmès a terminis mínims, no apareix a la CIRBE i comporta altres serveis addicionals.

Cal complir algun requisit per contractar un lísing?

Sí. Cal ser una persona jurídica, empresari o professional i que el bé a finançar es destini a usos empresarials o comercials.

És possible triar lliurement el proveïdor de l'equip?

Sí, a Bankinter no trobaràs cap obstacle en l'elecció de proveïdor.

Hi pot haver més d'un proveïdor per operació?

Sí. El fet que hi hagi més d'un proveïdor no afecta l'operació de lísing.

Quin és el termini mínim i màxim pel qual puc contractar un lísing?

El termini legal mínim és de dos anys per a béns d'equip i deu anys per a béns immobles. Pel que fa al termini màxim no hi ha una obligatorietat, però és habitual no superar els set anys per a béns d'equip i els quinze anys per a béns immobles.

És possible fer una cancel·lació anticipada?

Sí, és possible, encara que aquesta opció no és recomanable. La cancel·lació anticipada implica el pagament d'una comissió de cancel·lació i podria tenir repercussions fiscals si no s'ha complert el termini mínim legal.

És possible avançar quantitats, a més de les abonades en les quotes?

No. Per la seva naturalesa d'arrendament, el contracte de lísing no permet fer amortitzacions parcials, encara que sí que és possible la cancel·lació total anticipada.

L'IVA, o l'IGIC a Canàries, també es finança?

El client l'abona de manera ajornada amb el pagament de cada quota al llarg de tota la vida de l'operació, tot i que el càlcul de les quotes es realitza per l'import de la compravenda sense IVA o IGIC i és Bankinter qui paga al proveïdor la totalitat de l'import del bé, IVA o IGIC inclòs.

Quins són els avantatges fiscals d'un lísing immobiliari?

Els immobles tenen un període mínim d'amortització depenent de la seva naturalesa, que és de 33 anys en el cas de locals comercials i industrials, i de 50 anys en el cas d'oficines i habitatges. En incrementar-se les amortitzacions, s'accelera la despesa fiscal, fet que suposa un ajornament en el pagament d'impostos.

Quins avantatges té per a un professional finançar el despatx per lísing?

El lísing accelera l'amortització de l'actiu finançat i, per tant, augmenta l'import de la despesa fiscal reduint la base imposable de l'impost. En el cas dels professionals, el tipus impositiu marginal varia amb el nivell de renda i pot ser molt superior al tipus de l'impost de societats. Això vol dir que l'estalvi fiscal depèn del tipus marginal de cada professional; com més elevat sigui, més gran serà l'estalvi d'impostos i, per tant, més important l'avantatge fiscal de l'operació de lísing.

Per què és més avantatjós el lísing que una hipoteca per finançar la compra d'un immoble?

En primer lloc, per raons de tresoreria: Bankinter permet fins al 100% del preu d'adquisició de l'immoble sense les limitacions hipotecàries, a més de suportar el cost de finançament de l'IVA.

I, finalment, perquè a través de l'operació de lísing s'acceleren les amortitzacions de l'immoble. La combinació d'uns tipus d'interès nominals similars als d'altres finançaments amb l'amortització accelerada fa que el cost efectiu financer-fiscal del lísing se situï per sota del de la resta d'alternatives de finançament.

És possible finançar per lísing el 100% del preu de compra d'un immoble?

Sí. El finançament immobiliari tradicional (hipoteca) suposa una limitació de la quantitat que es finança en relació amb el valor de taxació de l'immoble. En el cas d'immobles industrials, són habituals els percentatges del 50% al 60%. El lísing, en canvi, no té cap limitació i permet finançar fins al 100% del cost de l'immoble, amb la condició, lògicament, que la naturalesa de l'actiu i la generació de fons del sol·licitant de l'operació ho justifiquin.

Puc finançar un immoble per lísing i llogar-lo posteriorment?

Sí, amb autorització específica abans de llogar-lo per part de Bankinter. És molt freqüent finançar un immoble a través d'una operació de lísing per explotar-lo posteriorment sotsarrendant-lo a un tercer. Amb els lloguers que proporciona el sotsarrendament, és possible cobrir una part del lísing.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres