Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANCES PER A EQUIPS ELECTRÒNICS I AVARIA DE MAQUINÀRIA

Una petita inversió per a les teves grans inversions.

Les assegurances per a equips electrònics i avaria de maquinària et permeten assegurar els béns que la teva empresa està adquirint mitjançant lísing Bankinter. Una petita inversió que et donarà la tranquil·litat necessària per protegir aquesta part del patrimoni de la teva empresa que, actualment, encara et suposa un esforç pagar.

 • Protegeixen davant de possibles danys i avaries dels béns adquirits mitjançant lísing.
 • S'adapten als diferents tipus d'equips o maquinària.
Seguros para equipos electrónicos y avería de maquinaria

Recursos que no són humans, però són igualment importants

Equips electrònics

El portàtil que cau, una pujada de tensió elèctrica, el cafè vessat sobre la CPU o el robatori dels teus equips electrònics. Per a aquests supòsits i per a molts més tens una assegurança.

 • Per a equips informàtics.
 • Per a equips informàtics portàtils.
 • Per a equips electrònics.

Avaria de maquinària

Podria ser una fallada de càlcul en el muntatge, un error d'ús, un defecte de construcció, un curtcircuit... Per aquestes raons i per moltes d'altres, per si de cas, compta amb una assegurança que sabrà protegir aquesta part tan important de la teva empresa: la maquinària.

 • Maquinària fixa.
 • Maquinària mòbil o autopropulsada.
 • Grues autopropulsades.
 • Maquinària agrícola autopropulsada.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança d'equips electrònics

Objecte de l'assegurança
Assegurança de danys als equips electrònics sobre els béns adquirits mitjançant contracte d'arrendament financer, el que comercialment coneixem com “lísing”-

Béns assegurables
Els tipus d'equips assegurables a través d'aquest producte es classifiquen de la manera següent:

 • Equips informàtics
  En general s'entén per equip informàtic a l'efecte d'aquesta tarifa equips electrònics de processament de dades, per exemple ordinadors, impressores, plotters, escàners, programari, perifèrics i material electrònic d'oficines, com ara fax, fotocopiadores, telèfons i similars.
 • Equips informàtics portàtils
  En general s'entén per equip informàtic portàtil a l'efecte d'aquesta tarifa equips electrònics de processament de dades l'ús i la ubicació dels quals no sigui fixa, per exemple ordinadors portàtils i perifèrics i programari contingut en aquests equips i similars.
 • Equips electrònics
  Es considera equip electrònic qualsevol màquina o aparell que per al seu funcionament intern utilitza corrent elèctric de baix voltatge i que a més, obligatòriament, ha de disposar de components elèctrics com ara circuits integrats, resistències, etc. També aquells que, a més dels components anteriors, utilitzen una o diverses unitats centrals de processament (CPU), programes, unitats d'entrada i de sortida de dades, disposant normalment de pantalles catòdiques, de quars líquid o similars.

Cobertures principals

 • Error de disseny, de fabricació, defectes de muntatge, mà d'obra i material.
 • Deterioraments causats per l'aigua o per altres líquids.
 • Caiguda, impacte o col·lisió de vehicles, fins i tot aeronaus i objectes de les aeronaus, així com l'obstrucció o entrada de cossos estranys.
 • Danys o pèrdues de l'equip assegurat causats per un dany en la instal·lació de climatització indemnitzable per la pòlissa.
 • Fallades en els dispositius de regulació i seguretat.
 • Vibracions, desajustos, afluixament de peces, defectes de greixatge i autoescalfament.
 • Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o tercers.
 • L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat de curtcircuit, sobretensió i altres efectes similars.
 • Desbordament, inundació, vents huracanats o tempesta.
 • Incendi, caiguda de llamps, explosió o implosió, així com els danys derivats de les operacions d'extinció o demolició.
 • Robatori i espoliació, així com els danys ocasionats per aquests esdeveniments.
 • Qualsevol altra causa no exclosa expressament.
 • Sinistres de caràcter extraordinari coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances.
 • En cas d'assegurar un equip portàtil, s'inclourà la garantia de “risc portàtil”.

Assegurança d'avaria de maquinària

Objecte de l'assegurança
Assegurança de danys a la maquinària sobre els béns adquirits mitjançant contracte d'arrendament financer, el que comercialment coneixem com “lísing”-

Béns assegurables
Els tipus d'equips assegurables a través d'aquest producte es classifiquen de la manera següent:

 • Maquinària fixa
  Aquella que s'ubica de manera fixa en una situació de risc concreta, sense que es pugui desplaçar a altres situacions (excepte en els casos de canvi de domicili de risc o en la màquina o equip del segment de la construcció, que s'ubicarà cada vegada al lloc de les obres en què s'intervingui). Queda exclosa la maquinària autopropulsada, és a dir, la màquina capaç de desplaçar-se per ella mateixa.
 • Maquinària mòbil o autopropulsada
  Aquella que, podent trobar-se de forma fixa en una situació de risc concreta, té capacitat de desplaçar-se per ella mateixa mitjançant un motor o bé és maquinària acceptada per a la circulació per vies públiques, estant obligada a disposar d'una placa de matrícula amb aquesta finalitat.
 • Grues autopropulsades
  A l'efecte d'aquesta tarifa, s'entén per grues autopropulsades aquelles grues que, podent trobar-se de forma fixa en una situació de risc concreta, tenen la capacitat de desplaçar-se per elles mateixes mitjançant un motor i són acceptades per a la circulació per vies públiques, estant obligades a disposar d'una placa de matrícula amb aquesta finalitat.
 • Maquinària agrícola autopropulsada
  A l'efecte d'aquesta tarifa, s'entén per maquinària agrícola autopropulsada aquelles màquines d'ús i activitat agrícola que, podent trobar-se de forma fixa en una situació de risc concreta, tenen la capacitat de desplaçar-se per elles mateixes mitjançant un motor i són acceptades per a la circulació per vies públiques, estant obligades a disposar d'una placa de matrícula amb aquesta finalitat.

Cobertures principals (maquinària fixa)

 • Error de disseny, de fabricació, defectes de muntatge, mà d'obra i material.
 • Deterioraments causats per l'aigua o per altres líquids.
 • Caiguda, impacte o col·lisió de vehicles, fins i tot aeronaus i objectes de les aeronaus, així com l'obstrucció o entrada de cossos estranys.
 • Danys o pèrdues de l'equip assegurat causats per un dany en la instal·lació de climatització indemnitzable per la pòlissa.
 • Fallades en els dispositius de regulació i seguretat.
 • Vibracions, desajustos, afluixament de peces, defectes de greixatge i autoescalfament.
 • Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o tercers.
 • L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat de curtcircuit, sobretensió i altres efectes similars.
 • Desbordament, inundació, vents huracanats o tempesta.
 • Incendi, caiguda de llamps, explosió o implosió, així com els danys derivats de les operacions d'extinció o demolició.
 • Robatori i espoliació, així com els danys ocasionats per aquests esdeveniments.
 • Qualsevol altra causa no exclosa expressament.
 • Sinistres de caràcter extraordinari coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

Cobertures principals (maquinària mòbil)

 • Incendi, explosió i impacte directe de llamps.
 • Robatori i espoliació.
 • Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o tercers.
 • Esllavissada de terres.
 • Caiguda de roques i allaus.
 • Enfonsament i assentament del terreny.
 • Pluja, vent, pedra o neu.
 • Cops de qualsevol tipus.
 • Caiguda, bolcada, impacte, col·lisió i descarrilament.
 • Ampliació de cobertures durant la circulació per eix propi.
 • Risc durant el transport en vehicle autopropulsat.
 • Danys a la maquinària durant la fase d'instal·lació o muntatge.
 • Qualsevol altra causa no exclosa expressament.
 • Sinistres de caràcter extraordinari coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

Cobertures principals (grues autopropulsades)

 • Incendi, explosió i impacte directe de llamps.
 • Robatori i espoliació.
 • Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o tercers.
 • Esllavissada de terres.
 • Caiguda de roques i allaus.
 • Enfonsament i assentament del terreny.
 • Pluja, vent, pedra o neu.
 • Cops de qualsevol tipus.
 • Caiguda, bolcada, impacte, col·lisió i descarrilament.
 • Ampliació de cobertures durant la circulació per eix propi.
 • Risc durant el transport en vehicle autopropulsat.
 • Danys a la maquinària durant la fase d'instal·lació o muntatge.
 • Qualsevol altra causa no exclosa expressament.
 • Sinistres de caràcter extraordinari coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

Consulta Condicions de les assegurances per a equips electrònics i avaria de maquinària Condicions de les assegurances per a equips electrònics i avaria de maquinària

Condicions

 • Les assegurances d'equips electrònics i avaria de maquinària només les poden contractar els clients Bankinter els béns assegurables dels quals tinguin un contracte d'arrendament (lísing) subscrit amb Bankinter.
 • Els dos productes són assegurances contractables amb durada anual renovable o durada temporal i prima única, en què el període de durada de l'assegurança ha de coincidir amb la durada del contracte de lísing.
 • La cobertura de la pòlissa només permet, llevat de pacte en contra, assegurar equips i maquinària ubicats a Espanya.
 • El pagament de la prima anual es pot realitzar de forma fraccionada: semestralment o trimestralment.
 • La pòlissa es pot subscriure en la modalitat de prima única finançada amb pagament mensual (modalitat de pagament únic).

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

És possible fraccionar el pagament de la prima?

Sí, és possible. Hi ha dos supòsits:

 • Pòlissa anual renovable
  Podràs fraccionar l'import anual en quotes semestrals o trimestrals, depenent de l'import anual de l'assegurança.
 • Pòlissa de durada única (temporal)
  En aquesta opció, tens la possibilitat de subscriure la pòlissa en modalitat de prima finançada amb pagament mensual.

Què és el valor de reposició a nou?

El preu de catàleg del bé assegurat o, si s'ha deixat de fabricar, el valor en estat nou d'un bé idèntic o de característiques tècniques amb rendiment equivalent, incrementat amb les despeses d'embalatge, transport (a la tarifa més reduïda), muntatge, posada en funcionament i, si cal, els drets de duana i taxes no recuperables.

Què s'ha de fer en cas de sinistre?

En cas de sinistre, posa't en contacte amb el servei telefònic d'atenció al client de Plus Ultra: 91 783 83 83 (24 hores).

Quines són les exclusions principals?

Si bé cada modalitat té associades unes exclusions específiques, les exclusions principals comunes a totes les modalitats són les següents:

 • Conflictes armats i danys d'origen nuclear.
 • Dol o culpa greu de l'assegurat.
 • Defectes o vicis existents en contractar la pòlissa, oxidació, erosió, rovell o incrustacions, desgast natural de la màquina.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres