Saltar a la zona de continguts

Assegurances per a la construcció

Dues assegurances tan necessàries com uns bons fonaments.

Una protegeix els danys materials i personals soferts durant l'execució de l'obra i l'altra, els deu anys posteriors a la finalització de l'obra.

 • Dues assegurances per protegir durant i després del procés constructiu.
 • Totes dues es poden personalitzar, podent triar les cobertures addicionals més adequades a cada situació.
Seguros para la construcción

Dues assegurances especialitzades, desenvolupades per Mapfre Espanya:

Assegurances de construcció

L'assegurança de construcció cobreix els danys ocasionats sobre l'obra, maquinària, equips i responsabilitat civil, durant el període de construcció.
 • Obra nova i reformes.
 • Obres auxiliars.

Assegurança de danys a l'edificació

Una assegurança decennal que inclou un ventall de cobertures que van més enllà de les que exigeix la llei, destinades a cobrir els possibles danys ocasionats als immobles assegurats i que puguin afectar propietaris, promotors i persones que han realitzat l'adquisició, derivats de:
 • Vicis constructius.
 • Defectes de la construcció.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança de construcció

Cobertures bàsiques:

Garanteixen contra qualsevol dany material directe accidental i imprevisible, que no estigui exclòs, el conjunt de treballs d'obra civil i instal·lacions que formen part de la realització de l'obra, com ara:

 • Riscos de la naturalesa, com vent, inundació, terratrèmol, enfonsaments de terra, etc.
 • Incendi, llamp i explosió.
 • Robatori.
 • Danys com a conseqüència d'errors de disseny, d'execució o defectes dels materials.
 • Actes vandàlics.
 • Danys provinents de l'exterior, com la caiguda d'una grua o el xoc de vehicles.
 • Trencaments de col·lectors aliens que causin dany a l'obra.

Cobertures complementàries opcionals:

 • Cobertura de manteniment o conservació

  Si el contracte d'obra inclou un període de manteniment en l'obra realitzada per realitzar reparacions o ajustos necessaris, es pot optar per aquesta ampliació de l'assegurança, que cobreix els danys ocasionats pel contractista durant l'execució d'aquests treballs.

  Aquesta cobertura es pot ampliar garantint també els danys en la construcció que van tenir origen durant el període d'execució i que es manifesten posteriorment durant el període de manteniment.

 • Maquinària i equips de construcció

  Es cobreixen els danys, per les mateixes causes que poden afectar la construcció, sobre la maquinària, com ara grues, excavadores, formigoneres, pales carregadores, etc., i els equips, com ara bastides, bombes, muntacàrregues, tancs d'aigua, sitges de ciment, etc.

 • Despeses de remoció i demolició de runes

  Es cobreixen les despeses necessàries per demolir i retirar la runa de l'obra mateixa causades per un sinistre indemnitzable per la pòlissa.

 • Despeses addicionals per hores extraordinàries

  Un sinistre pot causar el retard de les obres de construcció. Mitjançant aquesta cobertura, es garanteixen els costos extraordinaris que suposa l'ocupació de treballadors fora del seu horari habitual per escometre els treballs de reparació dels danys produïts per un sinistre cobert, per tal de permetre evitar el retard i complir amb el calendari previst de finalització de l'obra.

 • Béns adjacents

  Aquesta cobertura garanteix els béns o les propietats preexistents o adjacents en els quals es duen a terme els treballs de l'obra assegurada (obres de reforma, ampliació, modificació o rehabilitació), sempre que siguin propietat o estiguin sota custòdia del contractista assegurat. Perquè el sinistre sigui indemnitzable, la causa ha de ser provinent de l'execució de les obres de construcció assegurades.

 • Responsabilitat civil

  La responsabilitat civil garanteix el pagament de les indemnitzacions de les quals l'assegurat pugui ser responsable davant de tercers, pels danys corporals o materials que pugui causar involuntàriament originats en l'execució de l'obra assegurada.

  També s'hi inclouen la constitució de fiances i les costes judicials. Aquesta garantia pot ser ampliada mitjançant la inclusió de l'anomenada responsabilitat civil creuada, en la qual es dona caràcter d'assegurats a totes i cadascuna de les empreses implicades en l'obra, com si haguessin subscrit una assegurança per separat. També es pot contractar la responsabilitat civil patronal, mitjançant la qual es fa càrrec del pagament de les indemnitzacions pels danys que pateixi el personal d'obra inclòs en nòmina a causa d'accidents de treball.

Assegurança de danys a l'edificació

Cobertures bàsiques:

 • Garantia de danys estructurals.
 • Garantia de despeses addicionals de demolició i desenrunament.

Cobertures complementàries opcionals:

 • Resistència mecànica i estabilitat de façanes no portants.
 • Impermeabilització de cobertes.
 • Impermeabilització de façanes.
 • Estanquitat de soterranis.
 • Béns preexistents.

Consulta Condicions Condicions

Prenedor

Les assegurances per a construcció són contractables, exclusivament, per clients Bankinter.

Condicions econòmiques

Cap de les dues assegurances no permeten fraccionament en el pagament de les primes, tot i que l'assegurança de danys a l'edificació pot ser abonada de la manera següent:

Entre un 25% i un 30% en el moment de l'emissió de la pòlissa.

La resta, a l'entrada en vigor de la garantia (finalització de l'obra), juntament amb la regularització de primes que s'efectuï, si la suma assegurada inicial ha sofert variació, una circumstància que es dona en la majoria de casos.

En tot cas, la prima ha d'estar pagada abans de la recepció, és a dir, a la data d'entrada en risc de la garantia, i no s'ha de procedir al lliurament del suplement d'entrada en vigor de la garantia si la prima no ha estat pagada íntegrament.

Requisits

En el cas de l'assegurança de construcció caldrà que el beneficiari de l'assegurança empleni la sol·licitud d'informació corresponent, si bé la companyia asseguradora podrà sol·licitar informació addicional de l'obra a construir: memòria de construcció, informe geotècnic, pressupost d'execució material, etc.

La contractació de l'assegurança de danys a l'edificació està supeditada al fet que es realitzi control tècnic (que inclou control de projecte, execució i materials) des de la data de l'inici de les obres. Aquest control tècnic l'haurà de realitzar un organisme de control tècnic (OCT) independent de qualsevol intervinent en el procés edificatori, acceptat per la companyia asseguradora prèviament i que haurà de ser contractat pel prenedor de l'assegurança.

Àmbit territorial

La cobertura de la pòlissa només pot assegurar obres ubicades a Espanya.

Àmbit temporal

 • Assegurança de construcció

  Aquesta pòlissa inclou com a període de cobertura la durada de la construcció mateixa, ampliable a 12 mesos addicionals a través de la cobertura de manteniment.

  També preveu la possibilitat de prorrogar la durada inicial de les obres; aquesta prolongació es porta a terme seguint les condicions pactades a la pòlissa mateixa.

 • Danys a l'edificació

  10 anys de cobertura des de la data d'entrada en vigor (data de signatura de recepció del lliurament de les obres).

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quines obres poden assegurar-se en l'assegurança de construcció?

Es poden assegurar tota mena d'obres en fase de construcció. Són aquestes:

 • Obres d'edificació
  • Habitatges.
  • Centres comercials, hotels i oficines.
  • Centres escolars i centres hospitalaris.
  • Auditoris, naus, etc.
 • Obra civil
  • Carreteres i autovies.
  • Urbanitzacions.
  • Ponts i túnels.
  • Obres marítimes, dics, preses, etc.
  • Obres ferroviàries.
  • Estructures, conduccions, etc.
 • Obres de nova planta i de reforma, ampliació, modificació o rehabilitació de béns preexistents

Per què cal contractar una assegurança a tot risc de construcció?

Hi ha multitud de riscos que es presenten en l'execució de qualsevol obra. Aquests riscos aleatoris poden implicar danys la reparació dels quals afecti el desenvolupament previst de l'obra, tant pel que fa al pressupost com al programa. Un retard en la data d'acabament també pot representar, per descomptat, una afecció econòmica.

Quines són les cobertures de la pòlissa de l'assegurança a tot risc de construcció?

Danys propis a l'obra produïts per:

 • Riscos de la natura

  Tempestes, huracans, ciclons, sismes, inundacions i altres fenòmens extraordinaris de la naturalesa.

 • Riscos convencionals

  Incendi o explosió, caiguda de llamps, actes malintencionats de terceres persones o del personal de l'obra, xoc de vehicles, accions mecàniques exteriors, caiguda de grues o trencaments de col·lectors aliens que causin dany a l'obra.

 • Riscos inherents a l'execució de l'obra

  Danys ocasionats com a conseqüència d'errors de projecte, defectes d'execució o defectes de materials.

 • Robatori
 • Hores extres, treballs nocturns i en dies festius
 • Vaga, motí, commoció civil, terrorisme i actes vandàlics
 • Despeses de remoció i demolició de runes
 • Béns preexistents o adjacents a l'obra
 • Danys a la maquinària de construcció
 • Danys a l'equip de construcció

Què s'ha de fer en cas de sinistre?

En cas de sinistre, posa't en contacte amb el servei telefònic d'atenció al client de Mapfre Espanya: 91 836 53 65 (24 hores).

Què cobreix la cobertura de danys a la maquinària de construcció?

És una garantia de danys externs a causa de:

 • Incendi, caiguda de llamps o explosió.
 • Accions mecàniques exteriors i caiguda d'objectes sòlids.
 • Accidents com a conseqüència d'ús de material defectuós o defectes en la mà d'obra.
 • Esdeveniments de força major com ara tempestes, huracans, sismes, inundacions i altres fenòmens de la natura.

Què cobreix la cobertura de manteniment?

Per aquesta cobertura estan coberts, durant els 12 mesos següents a l'acabament de l'obra, els danys següents:

 • Els danys causats a l'obra accidentalment quan el contractista efectua treballs als quals està obligat contractualment, durant el període de manteniment.
 • Els danys causats a l'obra per un defecte o vici ocult, el fet generador del qual estigui en el període de construcció, sempre que aquest no hagi estat descobert anteriorment.

En cap cas no estan coberts, durant aquest període, els danys o les pèrdues consecutius a un incendi o una explosió.

Així mateix, està exclòs durant aquest període qualsevol dany o pèrdua que tingui origen en defectes d'estanquitats o impermeabilitzacions, tant de cobertes com de façanes i de soterranis.

Quin és l'abast de les cobertures de responsabilitat civil de construcció?

La cobertura és molt àmplia i abasta diferents circumstàncies:

 • Responsabilitat civil extracontractual

  Garanteix el pagament de les indemnitzacions de què l'assegurat pugui resultar civilment responsable, per danys corporals o materials i perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers originats en l'obra assegurada i directament relacionats amb la seva execució.

 • Responsabilitat civil creuada

  Estén les prestacions de la garantia anterior a cada un dels assegurats que intervinguin en l'execució de les obres (contractista i subcontractistes) de la mateixa forma que si a cada un d'ells se'ls hagués estès una cobertura per separat.

 • Responsabilitat civil patronal

  Cobreix els danys que pateixi el personal d'obra inclòs en nòmina a causa d'accidents de treball.

 • Defensa judicial de l'assegurat

  Inclou les despeses, les costes judicials i la constitució de fiances.

És obligatòria l'assegurança de danys a l'edificació (decennal)?

Des de la promulgació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE), la garantia decennal és obligatòria per a qualsevol edifici d'ús habitatge. Això no obstant, tot i no ser de contractació obligada, també podem assegurar altres edificis amb ús diferent a habitatge.

Aquesta assegurança de danys a l'edificació està destinada a protegir els propietaris, promotors i adquirents dels edificis o de part d'aquests, a partir de la data de recepció de l'obra, enfront dels danys materials que pateixin causa de determinats vicis o defectes constructius.

Quines són les cobertures de l'assegurança de danys decennal?

A més de les cobertures obligatòries d'acord amb la llei, la companyia posa a la teva disposició altres garanties dissenyades per a una protecció millor i més gran, més enllà de l'obligatòria:

Modalitat bàsica

 • Garantia de danys estructurals

  S'indemnitzen o reparen els danys materials causats a l'edifici assegurat per vicis o defectes que tinguin origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometen directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici.

  Així mateix, es garanteixen els costos de reparació i reforç en què s'incorri per eliminar l'amenaça d'enfonsament de l'obra fonamental de l'edifici i les despeses de remoció i demolició de runes derivades d'un sinistre cobert.

Modalitat ampliada

 • Resistència mecànica i estabilitat de façanes no portants

  Aquesta garantia cobreix la reparació dels danys que afectin la resistència mecànica i l'estabilitat de les façanes no portants.

 • Impermeabilització de cobertes

  Mitjançant la seva contractació s'indemnitzen els costos de reparació o restitució dels elements que garanteixin la impermeabilització de les cobertes.

 • Impermeabilització de façanes

  Es cobreixen els costos de reparació o restitució dels elements que garanteixin la impermeabilització de les façanes.

 • Estanquitat de soterranis

  S'indemnitzen els costos de reparació o restitució dels elements que garanteixen l'estanquitat. S'atorga només en determinats casos depenent de les característiques tècniques del risc.

 • Béns preexistents

  S'atorga cobertura als danys que pateixi l'edificació objecte de reforma, rehabilitació o modificació. La seva contractació depèn de l'obra que s'emprengui i de l'estat del preexistent.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres