Saltar a la zona de continguts

Pla de pensions d'ocupació - Bankinter Empresas II

Els beneficis d'avui, la tranquil·litat de demà.

Els plans de pensions d'ocupació et permeten oferir un complement laboral als teus empleats en forma d'aportació a un pla de pensions. Un benefici social per al futur amb avantatges fiscals des del primer dia que pot oferir qualsevol petita o mitjana empresa que compleixi aquests requisits:

 • Empreses amb menys de 250 treballadors.
 • Tenir un volum de negoci anual ≤ 50 M€ o un balanç general ≤ 43 M€.
 • Autònoms i empresaris individuals amb empleats al seu càrrec.
Plan pensiones empleo

Millora la relació laboral amb els empleats

Perquè les aportacions a plans de pensions són possiblement el benefici social més valorat pels treballadors. A més, en el cas dels plans de pensions d'ocupació, el benefici s'estén a tota la plantilla, ja que necessàriament hi han d'estar inclosos tot els empleats.

Amb avantatges fiscals per a la teva empresa

Les aportacions empresarials al pla de pensions d'ocupació són deduïbles fiscalment de l'impost de societats i, a més, estan exemptes de retenció en l'IRPF.

El nostre pla per a la teva empresa: pla Bankinter Empresas II

El pla Bankinter Empresas II és un pla de promoció conjunta que està adscrit al fons de pensions Bankinter Empresas II, un fons de pensions constituït amb l'objectiu d'oferir un servei de previsió social.

Aportacions

Les aportacions es defineixen en el moment en què l'empresa s'adhereix al pla, definint en cada cas la quantia i la periodicitat de les aportacions, sent obligatòries per a l'empresa, i acordant amb els empleats la possibilitat que facin aportacions obligatòries o voluntàries.

Composició

La política d'inversió del fons és de renda fixa mixta, invertint un màxim del 30% en renda variable (principalment europea) i entre un 10% i un 90% en renda fixa i actius del mercat monetari.

Gestió

Darrere de les decisions d'inversió del fons es troba Bankinter Gestión de Activos. La nostra gestora compta amb més de 35 anys d'experiència i compromís en la gestió d'inversions.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Fiscalitat Fiscalitat

Per a l'empresa

Les aportacions estan exemptes de retenció de l'IRPF i són deduïbles fiscalment en l'impost de societats.

Per als empleats

Les contribucions rebudes del promotor (de l'empresa) tenen un efecte neutre en la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja que d'una banda s'imputen fiscalment com un rendiment del treball no subjecte a retenció, per la qual cosa incrementa la base imposable de l'IRPF, però al seu torn les aportacions redueixen en la mateixa mesura la base imposable de l'IRPF.

Les aportacions del mateix empleat al pla redueixen la seva base imposable de l'IRPF.

Límits d'aportació

El límit general d'aportacions a plans de pensions i la resta de sistemes de previsió social1 és de 1.500 euros anuals. A més de l'anterior, el límit de reducció fiscal serà el menor entre aquest límit i el 30% dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques.

El límit de 1.500 euros s'incrementarà en:

 • 8.500 euros anuals si l'increment prové de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a les quantitats que s'indiquen al quadre següent en funció de l'import anual de la contribució empresarial:

  Import anual de la contribució empresarial
  Aportació màxima del treballador
  ≤ 500€
  El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5
  Entre 500,01 € i 1.500 €
  1.250 € més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 €
  > 1.500 €
  El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1

  En tot cas, s'aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments nets del treball superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució.

 • 4.250 euros anuals, quan aquest increment provingui d'aportacions realitzades per treballadors per compte propi o autònoms que s'adhereixin a plans de pensions d'ocupació simplificats per a autònoms o d'aportacions pròpies d'empresaris individuals o professionals a plans de pensions d'ocupació de què siguin promotors i partícips.

La quantia màxima de reducció que s'aplicarà pels increments dels dos punts anteriors serà de 8.500 euros anuals.

Les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració, a aquests efectes, d'aportacions del treballador.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Té cap cost per la meva empresa o els meus empleats adherir-se al pla d'ocupació BK Empresas II?

La formalització i posada en marxa, a més de senzilla i ràpida, no suposa cap despesa ni per a l'empresa ni per als empleats.

Puc seleccionar quins empleats vull incloure al pla d'ocupació?

No, no és possible. En un pla d'ocupació hi han d'estar integrats tots els empleats de l'empresa, encara que sí que és possible exigir una antiguitat mínima de fins a dos anys perquè els empleats puguin accedir al pla de pensions. També és interessant saber que l'aportació de l'empresa pot no ser la mateixa per a tots els empleats, ja que es pot ajustar segons el criteri de cada empresa: organigrama, categoria, antiguitat, etc.

Quant es pot aportar a un pla d'ocupació?

L'import màxim d'aportació anual conjunta (empresa i empleats) per a cadascun dels empleats és de 8.500 € i el mínim és de 50 €. L'aportació de l'empleat dependrà de l'import de la contribució empresarial (consulteu l'apartat “Límits d'aportació”).

Quina fiscalitat tenen per a l'empresa les contribucions realitzades?

Les aportacions empresarials estan exemptes de retenció de l'IRPF i són deduïbles fiscalment en l'impost de societats.

Addicionalment, es pot deduir fins a un 10% en la quota íntegra de les aportacions realitzades a empleats si la seva retribució anual bruta no excedeix els 27.000 €.

Quina fiscalitat té per a l'empleat?

En aquest cas, cal distingir entre la fiscalitat de les contribucions realitzades per l'empresa i les realitzades pel mateix treballador.

Contribucions realitzades per l'empresa

En el moment de percebre-les no estan subjectes a retenció de l'IRPF. En fer la declaració de la renda, les aportacions, d'una banda, incrementen els rendiments del treball de l'empleat, mentre que, de l'altra, es beneficien de la reducció aplicable als plans de pensions, de manera que l'efecte és neutre.

Contribucions realitzades pel mateix treballador

Les aportacions que faci redueixen la seva base imposable de l'IRPF. L'aportació de l'empleat dependrà de l'import de la contribució empresarial (consulteu l'apartat “Límit d'aportació”). Aquest límit és independent del límit d'aportació individual de 1.500 € anuals.

El límit màxim de reducció conjunt de les aportacions, tant les realitzades pel treballador com per l'empresa, no pot superar el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

Què passa si un empleat es desvincula laboralment de l'empresa?

Les aportacions realitzades tant per l'empresa com pel treballador pertanyen a aquest últim, per això, en el cas d'una desvinculació laboral amb l'empresa, els drets consolidats dels partícips es podran traspassar a qualsevol pla de pensions individual de l'empleat mateix.

Quan poden els empleats rescatar el pla de pensions?

Les contingències objecte de cobertura són la jubilació, la incapacitat permanent total i la mort. El capital acumulat es podrà cobrar en forma de capital, de renda o una combinació d'ambdues opcions. Fiscalment, les prestacions percebudes pels beneficiaris d'un pla de pensions s'integraran en la base imposable de l'IRPF en concepte de rendiments del treball.

Qui supervisa els plans de pensions d'ocupació?

Els fons de pensions estan subjectes a una supervisió continuada per part de la Direcció General d'Assegurances. A més, cada un dels fons de pensions té la seva auditoria de comptes individualitzada realitzada per un auditor independent, i finalment la cartera d'inversions del fons de pensions està subjecta al control de l'entitat dipositària.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres