Saltar a la zona de continguts

Assegurances de vida per a col·lectius

Per a ells, però també per als seus.

Davant d'un futur mai desitjat, les assegurances de vida de Bankinter Seguros de Vida per a col·lectius ofereixen tant una protecció personal per als assegurats com un suport econòmic per als familiars o persones properes, per als que més importen.

 • Permeten incorporar a la pòlissa persones assegurades fins als 64 anys.
 • Els assegurats poden designar els beneficiaris que vulguin i en el percentatge que considerin.
Seguros de vida colectivos

Dues assegurances de vida contractables a partir d'un assegurat i sempre amb millors preus que a través d'una contractació individual

Assegurança de vida col·lectiva anual renovable

Aquesta assegurança temporal es podrà contractar per períodes anuals renovables. Els assegurats inclosos a la pòlissa podran estar assegurats fins a arribar a l'edat màxima corresponent.

 • Garantia bàsica de defunció per qualsevol causa.
 • Ampliable a través de garanties opcionals.
 • Capital mínim assegurable: 30.000€.

Assegurança de vida col·lectiva prima única

Una assegurança temporal, amb un període preestablert a la pòlissa i amb prima única, que garanteix l'abonament del capital assegurat als beneficiaris en cas de defunció.

 • De manera opcional, pot cobrir un capital en cas d'invalidesa absoluta o permanent.
 • Capital mínim assegurable: 15.000 €.

I amb dos avantatges clars per a la teva empresa:

Millora la relació laboral amb els empleats

Oferiràs una protecció econòmica tant als teus empleats com a les seves famílies o propparents.

La teva empresa obté avantatges fiscals

Perquè podràs deduir l'import abonat en concepte d'assegurances de l'impost de societats.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança de vida col·lectiva temporal fixa a prima única

 • Cobertura principal:

  Mort produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc, sense més excepció que la mort produïda per suïcidi dins del primer any de vigència de la inclusió en el grup assegurat.

 • Cobertures addicionals que es poden contractar:

  • Invalidesa absoluta i permanent

   Produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc.

Assegurança de vida col·lectiva anual renovable

 • Cobertura principal:

  Mort produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc, sense més excepció que la mort produïda per suïcidi dins del primer any de vigència de la inclusió en el grup assegurat.

 • Cobertures addicionals que es poden contractar:

  • Invalidesa absoluta i permanent

   Produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc.

  • Invalidesa absoluta i permanent per accident

   Aquesta garantia només es podrà contractar de manera conjunta a l'anterior. No es podrà contractar quan no hi hagi relació laboral amb l'empresa i el rebut no el pagui el prenedor de l'assegurança.

  • Mort accidental

   Correspon a un capital addicional a les prestacions previstes en la cobertura principal per al cas de mort.

  • Mort per accident de circulació

   Aquesta garantia només es podrà contractar de manera conjunta a l'anterior.

Consulta Condicions de les assegurances de vida per a col·lectius Condicions de les assegurances de vida per a col·lectius

Assegurança de vida col·lectiva temporal fixa a prima única

 • Requisits

  L'assegurança de vida col·lectiva temporal fixa a prima única està disponible, únicament, per a clients Bankinter residents a Espanya. És contractable a partir d'un sol assegurat i sense màxim en el nombre d'assegurats.

  Només la poden contractar les persones residents.

 • Edat mínima de contractació

  Per al cas de mort, no s'hi podran incorporar els menors de catorze anys ni tampoc persones incapacitades.

 • Edat màxima de contractació:

  No podran incorporar-se a l'assegurança les persones més grans de 64 anys.

 • Pagament de les primes

  La prima té caràcter únic i s'abonarà al principi del contracte en un sol pagament. Es podran contractar els capitals desitjats per a cadascuna de les persones incloses a la pòlissa, sense necessitat de guardar cap tipus de proporcionalitat amb la resta d'assegurats. Els capitals assegurats estaran subjectes únicament a les normes de selecció existents en cada moment.

  Un cop formalitzada la pòlissa, no admetran suplements econòmics de canvis en el capital assegurat ni de modificació de garanties.

 • Capital mínim assegurat.

  • Garantia principal: 15.000€.

  • Garanties complementàries sense límit.

  El capital de la garantia principal haurà de ser igual o superior al de les garanties complementàries.

  Els assegurats d'una mateixa pòlissa poden tenir capitals assegurats diferents entre ells.

  • Durada de la pòlissa

   La durada del contracte és de 3 a 5 anys a elecció del prenedor, sense possibilitat de renovació.

 • Tipus de pòlissa

  Hi ha dos tipus de pòlissa en funció de si hi ha relació laboral o no entre l'empresa beneficiària i els assegurats:

  • Compromís per pensions

   Quan els assegurats tenen relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança, és a dir, si són treballadors d'aquesta empresa.

  • No compromís per pensions

   Quan els assegurats no tenen relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança, és a dir, si no són treballadors d'aquesta empresa. Entre els col·lectius que podríem esmentar hi ha: socis propietaris, consellers, associacions, etc.

 • Beneficiaris

  L'assegurat podrà designar tots els beneficiaris que vulgui, en les proporcions que vulgui, i modificar-los totes les vegades que vulgui. En cas de no assignar beneficiaris s'entenen com a tals els hereus legals de l'assegurat.

Assegurança de vida anual renovable

 • Contractació

  Les assegurances de vida per a empreses estan disponibles únicament per a clients Bankinter.

  L'assegurança de vida col·lectiva anual renovable podrà contractar-se per períodes d'un any que podran ser renovables fins que els assegurats inclosos a la pòlissa arribin a l'edat màxima corresponent. La renovació es prorrogarà automàticament.

 • Requisits

  L'assegurança és contractable a partir d'un sol assegurat i sense màxim en el nombre d'assegurats.

  Només la poden contractar les persones residents.

 • Pagament de les primes

  El pagament de les primes es pot fraccionar sempre que els rebuts resultants siguin, com a mínim, de 30 €.

 • Capital mínim assegurat.

  • Garantia principal: 30.000 €.

  • Garanties complementàries sense límit.

  El capital de la garantia principal haurà de ser igual o superior al de les garanties complementàries.

  Els assegurats d'una mateixa pòlissa poden tenir capitals assegurats diferents entre ells.

 • Tipus de pòlissa

  Hi ha dos tipus de pòlissa en funció de si hi ha relació laboral o no entre l'empresa beneficiària i els assegurats:

  • Compromís per pensions

   Quan els assegurats tenen relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança, és a dir, si són treballadors d'aquesta empresa.

  • No compromís per pensions

   Quan els assegurats no tenen relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança, és a dir, si no són treballadors d'aquesta empresa. Entre els col·lectius que podríem esmentar hi ha: socis propietaris, consellers, associacions, etc.

 • Beneficiaris

  L'assegurat podrà designar tots els beneficiaris que vulgui, en les proporcions que vulgui, i modificar-los totes les vegades que vulgui. En cas de no assignar beneficiaris s'entenen com a tals els hereus legals de l'assegurat.

 • Edat mínima de contractació

  Per al cas de mort, no s'hi podran incorporar els menors de catorze anys ni tampoc persones incapacitades.

 • Edat màxima de contractació: 64 anys.

 • Edat màxima de sortida:

  • Si el col·lectiu manté relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança: l'edat màxima de sortida de la garantia principal s'estableix en 70 anys, la complementària d'invalidesa absoluta i permanent per qualsevol causa en 67 anys i la resta en 65 anys.

  • Si el col·lectiu no manté relació laboral amb l'empresa prenedora de l'assegurança: en aquest cas, l'edat màxima de sortida s'estableix en 65 anys.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins són els productes oferts?

Hi ha dos productes:

 • Assegurança de vida anual renovable col·lectiva (ARCO)

  Està destinada a cobrir possibles contingències futures, com ara la defunció o invalidesa, mitjançant el pagament d'una prima que augmenta cada any en funció de l'edat dels assegurats inclosos a la pòlissa.

  L'assegurança és flexible i ofereix una garantia bàsica i la possibilitat de contractar garanties complementàries:

  • Garantia bàsica

   Defunció per qualsevol causa.

  • Garanties complementàries

   • Invalidesa absoluta i permanent.

   • Invalidesa absoluta i permanent per accident.

   • Mort accidental.

   • Mort per accident de circulació.

   Aquesta assegurança es podrà contractar per períodes d'un any renovables i els assegurats inclosos a la pòlissa podran estar assegurats fins arribar a l'edat màxima corresponent.

 • Assegurança col·lectiva temporal fixa prima única (TFPU)

  És una assegurança de vida-risc a prima única que garanteix el pagament del capital assegurat als beneficiaris en cas de mort de l'assegurat.  L'assegurança també pot cobrir, de manera opcional, un capital en cas d'invalidesa absoluta i permanent. 

  El prenedor de la pòlissa col·lectiva serà l'empresa, l'associació o, en general, l'entitat que actuarà com a punt d'unió dels assegurats i els representarà davant l'asseguradora.

Quins són els tipus de pòlissa existents?

Es poden oferir diversos tipus de pòlissa en funció de si hi ha relació laboral (nòmina) entre l'empresa beneficiària i els assegurats.

 • Compromís per pensions

  Es dona aquesta circumstància quan els assegurats tenen relació laboral amb l'empresa (prenedor de l'assegurança), és a dir, són empleats de l'empresa.

  Formen part de la col·lectivitat assegurable el conjunt d'empleats que presten servei actiu a l'entitat prenedora de l'assegurança.

 • No compromís per pensions

  Es dona aquesta circumstància quan els assegurats NO tenen relació laboral amb l'empresa (prenedor de l'assegurança), NO són empleats de l'empresa (per exemple socis propietaris, consellers, associats d'un club de golf, etc.).

Poden assegurar-se menors de catorze anys d'edat?

No, no és possible incloure en aquestes assegurances assegurats menors de catorze anys.

Quina és l'edat màxima de contractació?

L'edat màxima de contractació són 64 anys.

Quins són els capitals mínims a contractar?

Depenent del tipus de producte, s'estableixen uns capitals mínims de contractació:

 • ARCO (assegurança de vida anual renovable col·lectiva)

  Defunció per qualsevol causa: 30.000 €.

 • TFPU (assegurança col·lectiva temporal fixa prima única)

  Defunció per qualsevol causa: 15.000 €.

Quines són les garanties de l'assegurança de vida anual renovable col·lectiva (ARCO)?

 • Garantia principal

  Mort produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc, sense més excepció que la mort produïda per suïcidi dins del primer any de vigència de la inclusió en el grup assegurat.

 • Garanties complementàries

  • Invalidesa absoluta i permanent

   Produïda per qualsevol causa i a qualsevol lloc.

  • Invalidesa absoluta i permanent per accident

   Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l'anterior (no contractable per no compromisos quan el rebut no el paga el prenedor).

  • Mort accidental

   Aquest capital és addicional a les prestacions previstes per la garantia principal per al cas de defunció.

  • Mort per accident de circulació

   Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l'anterior.

Quines són les garanties de l'assegurança col·lectiva temporal fixa (TFPU)?

 • Garantia principal de defunció per qualsevol causa (obligatòria). 

  Si l'assegurat mor per qualsevol causa durant la vigència de la pòlissa, es farà efectiu el pagament del capital garantit als beneficiaris designats després que es produeixi la defunció (edat màxima: 70 anys).

 • Garantia complementària d'invalidesa absoluta i permanent (opcional) 

  Si l'assegurat queda incapacitat en el grau IAP per qualsevol causa i per a tot tipus de treball durant la vigència de la pòlissa, es farà efectiu el pagament del capital garantit a l'assegurat mateix i es rescindiran la resta de les garanties. Aquesta garantia quedarà anul·lada amb l'anul·lació de la garantia principal o en l'aniversari de l'assegurança següent a aquell en què l'assegurat compleixi 67 anys d'edat.

Es poden designar beneficiaris?

L'assegurat podrà designar tots els beneficiaris que vulgui i en les proporcions que vulgui. Si no ho fa, s'entenen com a beneficiaris els hereus legals de l'assegurat. A més, podrà canviar els beneficiaris totes les vegades que vulgui.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres