Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANÇA DE VENDES A CRÈDIT - PÒLISSA GLOBAL

Una assegurança perquè el teu negoci sigui un bon negoci.

Una solució integral, dissenyada a mida, que permet cobrir els riscos derivats dels possibles impagaments dels clients quan la teva empresa formalitza vendes a crèdit, tant nacionals com internacionals.

 • Flexible: permet assegurar múltiples activitats.
 • Adaptable a tota mena d'empreses, tant per volum de negoci com per activitat.
 • Una gestió àgil i senzilla.
Seguro ventas a crédito

Una proposta integral dissenyada per un líder: Solunion

Prevenció de riscos

Selecció i monitoratge continu de la situació financera dels teus clients en cartera per part de Solunion, amb la intenció de prevenir una possible situació d'insolvència.

Recobrament de deutes

Gestió de tots els passos necessaris per a la recuperació dels imports impagats.

Indemnització

En cas d'impagament, la teva empresa rebrà la indemnització corresponent sobre la base de la garantia inclosa a la pòlissa.

Podràs disposar de tota la informació relativa a la gestió de la pòlissa des d'una única plataforma

A través de MiSolunion.com, la plataforma ofimàtica de Solunion, podràs:

 • Accedir a la classificació de risc de qualsevol deutor cobert per la pòlissa, en temps real.
 • Notificar sinistres i consultar la data prevista per a la indemnització.
 • Accedir a les accions de gestió de recobrament dels expedients notificats.
 • Notificar actualitzacions de gestió d'expedients.
 • Accedir a la llista proactiva de riscos que assenyala aquells clients que han millorat la seva qualitat creditícia i sobre la que es pot ampliar el risc.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança vendes a crèdit

 • Contractant l'assegurança de crèdit a través de Solunion, l'empresa assegurada podrà cobrir el risc dels possibles impagaments derivats de la insolvència dels seus clients nacionals i estrangers quan formalitza les seves vendes a crèdit.
 • La cobertura abasta els crèdits no discutits que siguin certs, líquids i exigibles, derivats dels contractes celebrats per l'assegurat amb el deutor en el tràfic normal de l'activitat assegurada indicada a les condicions particulars de la pòlissa, sempre que s'hagi fixat un límit de crèdit per al deutor en els termes que estableix la pòlissa.
 • La cobertura inclou l'impost sobre el valor afegit, així com les despeses de transport i embalatge recollides en la factura original assegurada.
 • La cobertura comença des de la data del lliurament dels béns o des de la data en què s'iniciï la prestació dels serveis, sempre que siguin facturades el dia del lliurament o dins dels trenta dies naturals següents.
 • L'assegurat serà l'únic responsable de la proporció del risc no cobert davant d'un deutor i estarà expressament prohibit en qualsevol circumstància que l'assegurat pugui traspassar aquest risc parcialment o totalment a un tercer o assegurar-lo amb una altra companyia d'assegurança.
 • L'assegurança compta amb un servei integral que inclou:
  • - Prevenció de riscos.
   Classificació de risc dels clients tant a l'inici com durant la permanència de la pòlissa que permet al prenedor conèixer la situació financera dels seus clients i, per tant, prendre decisions de crèdit més adequades.
  • - Recobrament de deutes en cas d'impagament dels seus clients.
  • - Indemnització de sinistres.

Consulta Condicions de les assegurances de vendes a crèdit Condicions de les assegurances de vendes a crèdit

Condicions

 • Assegurança de contractació exclusiva per a clients Bankinter per part d'entitats jurídiques.
 • És imprescindible assegurar el volum de vendes a crèdit integral de l'empresa.
 • L'assegurança permet el fraccionament de pagament.
 • Aquesta assegurança es pot contractar normalment mitjançant la modalitat d'anual renovable.
 • Per norma general i amb subjecció a l'acceptació per part de la companyia, si l'alta de l'assegurança se sol·licita abans del dia 15 del mes en curs es procedirà a emetre amb data d'efecte del dia 1 del mateix mes. Si, en canvi, se sol·licita amb data posterior al dia 15, l'efecte de la pòlissa serà el dia 1 del mes següent.
 • Un cop estudiat i classificat un deutor per part de Solunion, s'establirà un import màxim de cobertura, així com un límit percentual assegurable per cadascun d'ells.
 • A la mateixa pòlissa es podran assegurar les vendes a crèdit tant d'àmbit nacional com internacional.
 • En cas de sinistre indemnitzable per la pòlissa, independentment del deute, la indemnització es realitzarà en els 30 dies següents a la finalització del termini de carència, que s'estableix en quatre mesos per a les operacions nacionals. En el cas d'operacions internacionals, el període de carència dependrà de cada cas, la qual cosa es recull a les condicions contractuals.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què és l'assegurança de crèdit?

Quan una empresa ven a crèdit, per curt que sigui el termini de pagament, està exposada al risc d'impagament per part del deutor. L'assegurança de crèdit protegeix un dels actius més importants de l'empresa: els comptes per cobrar, que poden patir pèrdues inesperades com a conseqüència de l'impagament o la insolvència d'algun dels clients, tant nacionals com internacionals.

L'assegurança de crèdit inclou l'anàlisi de solvència del client i la gestió de recuperació del deute impagat. En el cas d'impagament, Solunion posa en marxa les accions de recobrament i indemnitza segons les condicions de la pòlissa.

Què inclou l'assegurança de crèdit?

Contractant l'assegurança de crèdit, l'empresa podrà cobrir el risc dels possibles impagaments derivats de la insolvència dels seus clients nacionals i estrangers quan formalitza les seves vendes a crèdit. 

Inclou un servei integral de:

 • Prevenció de riscos. Classificació de risc dels clients tant a l'inici com durant la permanència de la pòlissa que permet al prenedor conèixer la situació financera dels seus clients i, per tant, prendre decisions de crèdit més adequades. 
 • Recobrament de deutes en cas d'impagament.
 • Indemnització de sinistres.

Com funciona l'assegurança de crèdit?

L'assegurança de crèdit funciona a través de la prevenció, per minimitzar el risc d'impagament, el recobrament i la indemnització, per disminuir-ne l'impacte.

L'anàlisi de riscos permet a l'assegurat enfocar les vendes a aquells clients més fiables en qüestió de solvència i conductes de pagament. Si l'impagament s'arriba a produir, el servei de recobrament, per recuperar les quantitats impagades, i la indemnització minimitzen el dany en el balanç.

Què s'ha de fer en cas de sinistre?

L'assegurar ha de notificar qualsevol impagament en el termini de trenta dies des del venciment inicial o, si escau, en un termini prorrogat d'acord amb els termes i les condicions de la pòlissa. La notificació de l'impagament s'ha de presentar a l'assegurador en el format requerit mitjançant el formulari corresponent o bé electrònicament mitjançant la plataforma MiSolunion.com, i ha d'incloure la relació de tots els crèdits pendents amb aquest deutor, vençuts o no.

A través de la plataforma MiSolunion.com o per mitjà del centre d'assessorament al client de Solunion:

Quins són els avantatges principals que comporta la contractació d'una assegurança de crèdit?

Afavoreix l'increment de la quota de mercat

 • Permet oferir millors condicions.
 • Augmentant el límit de crèdit.
 • Millorant les relacions comercials amb els seus clients.

Facilita la penetració en el mercat

 • Avaluant els riscos.
 • Prequalificant els seus clients.
 • Oferint protecció addicional.

Ajuda en l'expansió internacional

 • Facilitant la presa de decisions de crèdit.
 • Oferint condicions més competitives a l'estranger.

Impulsa el creixement

 • Incrementant les vendes amb clients clau.
 • Sense preocupacions pel risc de concentració.

Protegeix el teu compte de resultats

 • Assegura els comptes a cobrar.
 • Permet la continuïtat de la companyia.
 • Garanteix els compromisos en l'exigible a curt termini.

Gestió d'impagats

 • Seguretat.
 • Solvència.
 • Control de recobrament dels impagats.

Definicions principals de la pòlissa:

 • CONTRACTE, OPERACIÓ O VENDA
  Persona física o jurídica obligada contractualment al pagament del crèdit.
 • GARANT
  Persona física o jurídica que fiança o garanteix el pagament del crèdit.
 • IMPORTADOR
  Persona física o jurídica, no resident a Espanya, a qui es dirigeixen o destinen els béns o els serveis objecte del contracte.
 • EXPEDICIÓ O LLIURAMENT
  La posada a disposició del deutor o, si escau, de l'importador dels béns en el moment i en la posició acordats al contracte de compravenda, o la presentació de les factures d'acord amb el que estableix el contracte de prestació de serveis, segons els usos del comerç internacional.
 • SUPLEMENT DE CLASSIFICACIÓ
  Document complementari de la pòlissa pel qual la companyia fixa el límit de crèdit acceptat per a cada deutor i estableix les condicions de pagament i les garanties de pagament necessàries perquè tingui efecte la cobertura del crèdit.
 • LÍMIT DE CRÈDIT
  Import màxim assegurat fixat per la companyia per a cada deutor en el suplement de classificació corresponent.
 • PERCENTATGE DE GARANTIA O DE COBERTURA
  Percentatge fixat en el suplement de classificació pel qual es distribueix el risc cobert per la pòlissa entre l'assegurat i la companyia i que s'aplica a la pèrdua final assegurada en cas de sinistre per determinar l'import de la indemnització. Si en el suplement de classificació no hi figurés cap percentatge s'entendrà establert, per al deutor a què es refereixi, el màxim fixat a les condicions particulars de la pòlissa.
 • GRADE
  La companyia avalua la solvència del client i li assigna una qualificació de l'1 al 10, que mostra la probabilitat d'incompliment.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres