Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANCES DE SALUT PER A COL·LECTIUS

Dues assegurances per triar: doble benefici per rebre.

Les assegurances de salut permeten a la teva empresa oferir el benefici social més valorat pels empleats: la cura de la salut. Perquè, quan millores la relació amb els empleats, la teva empresa també se'n beneficia.

 • Es pot contractar a partir de tres assegurats.
 • Tres modalitats de pagament: prenedor, assegurat o mixt.
Seguros salud para colectivos

Dues assegurances de salut amb el prestigi i la solvència de Mapfre Espanya:

Assegurança d'Assistència Sanitària Plus

Una cobertura integral a través del quadre mèdic concertat per Mapfre Espanya que inclou: actes mèdics, quirúrgics i hospitalaris, als quals s'afegeixen altres prestacions addicionals relacionades amb la salut.

 • 33.000 facultatius.
 • 450 centres sanitaris.

Assegurança de reemborsament

Una assegurança que permet triar els serveis i professionals que figuren al quadre mèdic de Mapfre Espanya, o triar lliurement un centre mèdic o hospital, abonant les despeses i rebent posteriorment la devolució d'un alt percentatge d'aquestes.

 • Reemborsament del 80% de les despeses extrahospitalàries.
 • Reemborsament del 90% de les despeses hospitalàries.

Amb beneficis per a la teva empresa

Millora la relació laboral amb els empleats

Les assegurances de salut són un incentiu que afecta directament la qualitat de vida familiar dels empleats, afavorint-ne la competitivitat i productivitat. En definitiva, millorant el clima laboral.

Redueix l'absentisme laboral

Podran triar el dia i l'hora en què prefereixen anar a la consulta sense necessitat de permisos i sense alterar la seva jornada laboral.

És un concepte deduïble fiscalment

L'import abonat en concepte d'assegurances és deduïble de l'impost de societats.

I, per descomptat, amb beneficis per als teus empleats.

Accés a un servei d'assistència sanitària de primera qualitat

Accediran a serveis mèdics, quirúrgics i hospitalaris de primera qualitat, amb proves diagnòstiques sense esperes i intervencions quirúrgiques sense demores.

Per a ell o ella, però també per a la seva família

Hi ha l'opció d'incloure familiars: cònjuge i fills amb els quals convisqui amb preus competitius i en les mateixes condicions.

Millor conciliació entre la vida laboral i social

Tindran llibertat per triar el dia i l'hora de la consulta. I, de la mateixa manera, els processos que requereixin una hospitalització no urgent, podran planificar-los amb anterioritat.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança d'Assistència Sanitària Plus

L'assegurança d'Assistència Sanitària Plus és una assegurança d'assistència sanitària de Mapfre Espanya que ofereix una cobertura integral a través del quadre mèdic concertat per Mapfre Espanya, format per més de 33.000 facultatius i 450 centres sanitaris, amb actes mèdics, quirúrgics i hospitalaris als quals s'afegeixen també prestacions addicionals relacionades amb la salut.

Resum de cobertures

 • Assistència primària.
 • Hospitalització.
 • Segon diagnòstic i accessos a la xarxa hospitalària als EUA.
 • Diagnòstic d'esterilitat en la parella i reproducció assistida (48 mesos de carència).
 • Adopció nacional i internacional.
 • Assistència urgent a l'estranger.
 • Assistència especialitzada.
 • Trasplantaments d'òrgans.
 • Pròtesis i implants.
 • Psicoteràpia.
 • Osteopatia.
 • Podologia.
 • Estudi biomecànic de la marxa.
 • Criopreservació de les cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Garantia dental.
 • Orientació mèdica telefònica.
 • Orientació psicològica.
 • Orientació pediàtrica.
 • Medicina preventiva i rehabilitadora com ara: planificació familiar, preparació al part, programa del nen sa, diagnòstic precoç de malalties de la mama, ginecològiques, coronàries, pròstata, diabetis, etc.
 • Canal salut.

Cobertures addicionals que es poden contractar:

 • Medicina complementària: acupuntura, homeopatia i medicina natural.
 • Cirurgia refractiva de la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia.
 • Perfil genètic de l'obesitat.
 • Baló intragàstric.
 • Serveis d'ajuda personalitzada a domicili.
 • Accés a la Clínica Universitària de Navarra.
 • Test de cribratge de càncer de còlon en sang.
 • Cribratge neonatal ampliat.
 • Descomptes en centres de medicina estètica i tractaments de bellesa.
 • Preus especials en balnearis i tractaments termals.
 • Condicions especials en centres de dia, residències i altres serveis per a gent gran Mapfre Espanya.

Assegurança de reemborsament

Manera en què es poden rebre les prestacions
L'assegurança de reemborsament de despeses mèdiques permet rebre les prestacions de dues maneres:

 • Mitjançant quadre mèdic concertat
  Igual que en l'assegurança d'assistència sanitària, triant a través dels serveis que consten a la Guia mèdica assistencial formada per més de 33.000 facultatius i 450 centres sanitaris.
 • Mitjançant reemborsament de despeses
  L'assegurança de reemborsament permet, a més de triar els serveis a través del quadre mèdic, optar per triar lliurement els serveis que no figurin en aquesta guia mèdica, abonar-los i rebre com a reemborsament la devolució d'un alt percentatge del pagament que hagi realitzat.

Límits del reemborsament
Els imports màxims de reemborsament establerts per cada tipus de cobertura s'indiquen a la pòlissa mateixa i són revisables cada any en funció de l'IPC. Igualment, varien en funció de si l'acte mèdic ha estat hospitalari o extrahospitalari:

 • Extrahospitalari: 80%
 • Hospitalari: 90%

Consulta Condicions de les assegurances de salut per a col·lectius Condicions de les assegurances de salut per a col·lectius

Prenedor

Les assegurances de salut per a col·lectius estan disponibles, únicament, per a clients Bankinter que siguin empreses o treballadors autònoms amb empleats al seu càrrec. No és condició necessària que el grup de persones assegurades siguin clients Bankinter.

Grup assegurable

El grup assegurable pot coincidir o no amb el 100% dels empleats de l'empresa.

Els beneficiaris han de tenir la condició de col·lectius, entenent com a col·lectiu aquells grups que compleixen les premisses següents:

 • Un mínim inicial de tres assegurats.
 • El grup assegurable ha de tenir vinculació comuna acreditada amb el prenedor. Amb caràcter general, sempre serà el titular (empleat, associat, etc.) i el seu cònjuge i fills dependents. Llevat d'excepcions, no s'autoritzen altres parentius.

No tindrà consideració de col·lectiu i, per tant, s'han de tractar com a assegurances individuals:

 • Clients de l'empresa.
 • Subscriptors.
 • Polígons d'empresa.
 • Confederacions d'empresaris.
 • Associacions d'empreses.
 • Associacions de comerciants.
 • Centres comercials.
 • Agrupacions.
 • Associacions o agrupacions d'alumnes i exalumnes.
 • Empreses, col·laboradors o proveïdors subcontractats.
 • Voluntaris.
 • Qualsevol agrupació similar a les esmentades.

Tipus de col·lectius

Depenent de la composició del col·lectiu, es considerarà col·lectiu obert o tancat segons el següent:

 • Col·lectiu tancat
  Aquell en el qual s'incorpora, des de la data d'efecte inicial, el 100% del grup assegurable, però sempre amb un mínim de tres assegurats.
 • Col·lectiu obert
  En aquest cas, no s'incorpora el 100% del grup assegurable ja que normalment són adhesions voluntàries (mínim de 10 assegurats). Equival a unes condicions especials per grup i per a candidats amb vincle comú, sent imprescindible l'acreditació de pertinença a grup assegurable, d'acord amb les normes de subscripció de la companyia d'asseguradora.
 • Pimes i autònoms
  Aquell en el qual s'incorpora des de la data d'efecte inicial el 100% del grup assegurable (mínim tres assegurats).

Formes de pagament

Les pòlisses d'assegurances de salut ofereixen tres formes de pagament:

 • Pagament prenedor.
 • Pagament assegurat.
 • Pagament mixt: una part és abonada pel prenedor i una altra per l'assegurat.

Períodes de carència

Depenent de la mida del col·lectiu assegurat (nombre de persones assegurades), es podran reduir els períodes de carència. Els períodes que indiquem a continuació són els establerts, de manera estàndard, a les condicions generals de la pòlissa.

 • Sis mesos
  Intervencions quirúrgiques en règim ambulatori o d'internament, hospitalitzacions de qualsevol tipus excepte urgència extrema o vital, ressonància magnètica, PET, gammacàmera, TAC coronari, radiologia vascular i intervencionista, polisomnografia, diàlisi, litotrícia extracorpòria urològica, oncologia mèdica o radioteràpica, segon diagnòstic, accés a la xarxa hospitalària dels EUA, rehabilitació, tractaments i serveis especials. En aquest últim cas, el programa “Nen sa” no té carència.
 • Vuit mesos
  Assistència a l'embaràs, part o cesària i crioconservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Pimes i autònoms
  Aquell en el qual s'incorpora des de la data d'efecte inicial el 100% del grup assegurable (mínim tres assegurats).
 • Vuit mesos
  Assistència a l'embaràs, part o cesària i crioconservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Vint-i-quatre mesos
  Adopció nacional i internacional.
 • Quaranta-vuit mesos
  Estudi de l'esterilitat i tractament mitjançant tècniques de reproducció assistida per a tots dos membres de la parella.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

En què es diferencia l'assegurança d'assistència sanitària d'un reemborsament de despeses?

Les diferències són notables. En el nostre cas, l'assegurança d'Assistència Sanitària Plus, l'assegurat utilitza una guia mèdica que li permet triar entre els professionals de totes les especialitats i centres mèdics sense haver de fer cap pagament, a excepció de per a aquells serveis que puguin tenir franquícia.

Les assegurances de reemborsament permeten, addicionalment, triar lliurement el professional o centre d'assistència, i l'assegurat desemborsa prèviament l'import de l'assistència, per, posteriorment, sol·licitar el reemborsament.

És possible fraccionar el pagament de la prima?

Sí, en totes dues assegurances és possible fer el pagament de manera anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.

Què s'entén com a col·lectiu?

Es considera col·lectiu un grup d'assegurats que compleix aquests condicionants:

 • Un mínim inicial de tres assegurats.
 • Prenedor: persona jurídica amb CIF (únicament s'autoritza NIF per a empresaris autònoms amb empleats al seu càrrec i pagament prenedor). És obligatòria la signatura del prenedor en la sol·licitud d'assegurança.
 • El grup assegurable ha de tenir vinculació comuna acreditada amb el prenedor. Amb caràcter general sempre serà el titular (empleat, associat, etc.) i el seu cònjuge i fills dependents. Llevat d'excepcions, no s'autoritzen altres parentius.

Què no es considera col·lectiu?

Per explicar-ho d'una manera fàcil et posarem uns exemples que t'ajudaran a entendre-ho:

 • Clients.
 • Subscriptors.
 • Polígons d'empresa.
 • Confederacions d'empresaris.
 • Associacions d'empreses.
 • Associacions de comerciants.
 • Centres comercials.
 • Agrupacions.
 • Associacions i agrupacions d'alumnes i exalumnes.
 • Empreses, proveïdors o col·laboradors subcontractats.

Aquestes i qualsevol agrupació semblant a les esmentades s'hauran de tractar com a assegurances individuals.

En una assegurança col·lectiva, qui paga la prima?

Hi ha tres fórmules:

 • Pagament prenedor: la totalitat de l'import de l'assegurança és assumit per l'empresa.
 • Pagament titular: el pagament de la pòlissa recau sobre l'assegurat.
 • Pagament mixt: el cost de l'assegurança es comparteix entre l'empresa i els assegurats.

Aquestes i qualsevol agrupació semblant a les esmentades s'hauran de tractar com a assegurances individuals.

Quines són les cobertures de l'assegurança d'assistència sanitària?

L'assegurança té diferents cobertures que poden ser ampliades. Les diferents classes de fons segons aquesta classificació són:

Garanties bàsiques

 • Assistència extrahospitalària.
 • Assistència primària.
 • Assistència especialitzada.
 • Assistència hospitalària.

Garanties addicionals

 • Mort per accident.
 • Assistència urgent a l'estranger.
 • Adopció nacional o internacional.
 • Orientació mèdica 24 hores.
 • Criopreservació de sang i del teixit del cordó umbilical.

Garantia opcional

 • Garantia bucodental.

Addicionalment, s'hi incorporen diferents serveis de valor afegit:

 • Medicina complementària: acupuntura, homeopatia i medicina natural.
 • Cirurgia refractiva de la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia.
 • Perfil genètic de l'obesitat.
 • Baló intragàstric.
 • Serveis d'ajuda personalitzada a domicili.
 • Accés a la Clínica Universitària de Navarra.
 • Test de cribratge de càncer de còlon en sang.
 • Cribratge neonatal ampliat.
 • Descomptes en centres de medicina estètica i tractaments de bellesa.
 • Preus especials en balnearis i tractaments termals.
 • Avantatges en centres de dia, residències i altres serveis per a gent gran Mapfre.

Quines són les cobertures de l'assegurança de reemborsament de despeses mèdiques?

L'assegurança té diferents cobertures que poden ser ampliades. Les diferents classes de fons segons aquesta classificació són:

Garanties bàsiques

 • Assistència primària.
 • Assistència especialitzada.
 • Assistència hospitalària.
 • Tractaments i serveis especials.

Garanties addicionals

 • Assistència urgent a l'estranger.
 • Adopció nacional o internacional.
 • Orientació mèdica 24 hores.
 • Criopreservació de sang i del teixit del cordó umbilical.

Garanties opcionals

 • Garantia bucodental.
 • Gran cobertura.

Addicionalment, s'hi incorporen diferents serveis de valor afegit:

 • Medicina complementària: acupuntura, homeopatia i medicina natural.
 • Cirurgia refractiva de la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia.
 • Perfil genètic de l'obesitat.
 • Baló intragàstric.
 • Serveis d'ajuda personalitzada a domicili.
 • Accés a la Clínica Universitària de Navarra.
 • Test de cribratge de càncer de còlon en sang.
 • Cribratge neonatal ampliat.
 • Descomptes en centres de medicina estètica i tractaments de bellesa.
 • Preus especials en balnearis i tractaments termals.
 • Avantatges en centres de dia, residències i altres serveis per a gent gran Mapfre España.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres