Saltar a la zona de continguts

Avals

Responem per tu.

Perquè sigui quin sigui el motiu pel qual necessitis un aval, tenim una resposta. Perquè per alguna cosa hem estat, i seguim sent, un banc especialista en avals.

 • Concursos davant l'Administració pública.
 • Drets publicitaris.
 • Sobre jutjats davant el Ministeri de Justícia.
 • ...
Avales

Responem tal com necessites:

L'única cosa que necessites és una línia d'avals

Per fer la sol·licitud d'un aval només cal disposar d'una línia d'avals, una línia que podràs obrir, de manera molt senzilla, a l'oficina Bankinter de la teva empresa.

Prefereixes sol·licitar un aval a través del nostre web?

Estalvia temps i desplaçaments. Des de l'Oficina a Distància pots sol·licitar els nostres avals tècnics davant l'Administració Pública. Un cop formalitzat, podràs descarregar-lo signat electrònicament o recollir-lo amb signatura manuscrita a l'Oficina Bankinter que triïs.

Necessites que l'aval es dipositi davant d'un organisme oficial?

A la nostra Oficina a Distància disposaràs del resguard de lliurament d'avals presentats davant de la Caixa General de Dipòsits, les Comunitats Autònomes de Castella Lleó i de Madrid, i la Xunta de Galícia.

Responem de manera senzilla, ràpida i amb tota la informació:

Pots sol·licitar-lo a través del web

Perquè, des del moment en què disposis d'una línia d'avals, podràs sol·licitar els avals a través del web, des de l'Oficina a Distància. Sense desplaçaments i sense perdre temps.

Podràs tenir-lo llest el mateix dia

En 24 hores pots tenir a la teva disposició, al web, els teus avals signats digitalment o presentats telemàticament. Si són amb signatura manuscrita, podràs retirar-los el dia hàbil posterior a l'oficina que triïs.

I podràs “recollir” qualsevol aval a través del web

Fins i tot els no sol·licitables a través d'aquesta via, sempre que se signin digitalment. Pregunta a la teva Oficina Bankinter per aquesta possibilitat.

I responem a totes les teves preguntes:

Consulta Què és un aval? Què és un aval?

Un aval és una operació bancària que permet garantir o assegurar el compliment d'una obligació contreta per una persona a través del compromís d'un tercer, figura que es coneix com avalador. L'avalador declara estar disposat a fer front als compromisos que adquireix l'avalat en cas que aquest no ho faci.

En el cas del banc, garanteix el compliment de determinades obligacions contretes pel client enfront de tercers, generalment el lliurament de béns o serveis en temps i forma, corresponent la quantia de l'aval a un determinat percentatge del valor del bé o servei contractat, la reclamació de la qual per part del beneficiari equival a la indemnització com a reparació del dany causat.

Les obligacions garantides poden variar, sent les més comunes de tipus econòmic (pagament d'impostos, pagament a un proveïdor, etc.) o tècnic (funcionament d'equips, bon fi d'obra, per concórrer a subhastes, així com els d'adjudicació de concursos, etc.).

Les operacions d'avals per part dels bancs han de ser estudiades com qualsevol altra operació creditícia. Els avals són operacions que comporten risc, ja que, si el client incompleix, el banc haurà de fer efectiu el compromís quan li ho requereixin.

Consulta Quines persones intervenen en un aval? Quines persones intervenen en un aval?

Trobem tres figures:

 • Deutor principal / avalat: persona física o jurídica a la qual es presta l'aval (el client).
 • Avalador / fiador / garant: persona física o jurídica que presta l'aval (el banc).
 • Beneficiari: persona enfront de la qual s'avala, és a dir, la persona a la qual finalment caldria pagar.

Consulta Quins tipus d'avals hi ha? Quins tipus d'avals hi ha?

Els avals es classifiquen segons diferents criteris i, entre els més habituals, trobem els següents:

Avals segons la descripció del Banc d'Espanya

 • Avals tècnics: l'entitat de crèdit respon en cas d'incompliment dels compromisos que té el seu client amb motiu de participacions en concursos, subhastes, execucions d'obres o contractes de subministrament, en general enfront d'un organisme públic.
 • Financers: tenen per objecte garantir el pagament de les operacions financeres en què el client resulti deutor. Destaquen els que tenen origen en lletres de canvi, pagarés o documents mercantils similars o els que corresponen a l'ajornament de pagament d'impostos, sancions i altres deutes tributaris davant l'Administració pública o altres organismes.

Avals segons el termini de venciment

 • Avals amb durada indefinida: no tenen limitat en el temps el termini de vigència i, per tant, garanteixen el compliment de les obligacions del client-avalat davant el beneficiari-creditor mentre aquestes obligacions subsisteixin.
 • Avals amb venciment fix: aquells que tenen estipulat al mateix document una data determinada, un venciment concret i fix (ja sigui de prescripció o caducitat). Per tant, un cop complert el termini establert a l'aval sense que s'hagi produït un incompliment de l'obligació avalada, això suposa l'alliberament per al banc en el sentit que des d'aquell moment el banc deixarà de garantir el compliment de les obligacions que es poguessin originar per al client-avalat. És a dir, el banc, des de la data de venciment de l'aval, és alliberat de l'obligació de fiançament continguda a l'aval, tenint en compte el que s'indica als paràgrafs següents amb relació al termini d'exigibilitat, que diferencia entre caducitat i venciment.

Avals segons el grau d'exigibilitat

 • Avals a primer requeriment: quan una entitat financera atén de manera gairebé automàtica el requeriment d'un pagament avalat, sense necessitat d'examinar en profunditat si hi ha motius per oposar-se al pagament requerit, limitant-se a requerir a l'avalat una documentació justificativa mínima. Per considerar una garantia com a aval a primer requeriment, ha d'estar recollida de forma expressa al text de l'aval.
 • Avals no exigibles a primer requeriment: són aquells en els quals l'entitat financera avaladora pot investigar l'incompliment abans de fer efectiu l'import exigit pel beneficiari. En el cas d'aquest tipus d'avals, és normal que el banc exigeixi que el beneficiari acrediti documentalment la raó de l'impagament de l'aval.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres