Saltar a la zona de continguts

Assegurances responsabilitat civil

Una assegurança per a la teva empresa, o per a tu?, o per a la teva empresa?

Assegurances de responsabilitat civil per a la teva empresa i per al que, de vegades, és el mateix: per a tu. Assegurances que et protegiran davant de situacions que puguin suposar conflictes o danys a tercers i que estiguin vinculats a la teva activitat empresarial.
Seguros responsabilidad civil

Tres assegurances que podràs contractar de manera independent, que es complementen entre si:

Assegurança de responsabilitat civil general i professional

Una assegurança que garanteix el pagament de les indemnitzacions dels danys que, en exercici de l'activitat de l'empresa, puguin patir altres.

Assegurança de responsabilitat civil de directius i administradors

Si ets directiu o administrador d'una societat, aquesta assegurança protegeix el teu patrimoni personal davant de possibles reclamacions que s'originin com a conseqüència de la teva actuació com a director o administrador.

Assegurança de responsabilitat civil de protecció de dades

Una assegurança que protegeix la teva empresa davant de possibles reclamacions derivades de l'incompliment de la reglamentació de la Unió Europa en matèria de protecció de dades de les persones físiques.

Amb una contractació modular i personalitzada

Tria una tranquil·litat total

Les nostres assegurances de responsabilitat civil inclouen les garanties específiques per a la defensa jurídica i fiances judicials, en el cas de reclamacions cobertes per les diferents assegurances.

Contracta només el que necessitis

Una contractació clara i senzilla: un bloc de garanties bàsiques al qual podràs incorporar diferents garanties opcionals en funció de les necessitats i l'activitat de la teva empresa.

Segons com sigui la teva empresa, podràs incloure a la pòlissa diferents garanties

Si no és el mateix un hotel que una farmàcia o una tintoreria, també són diferents els riscos als quals s'exposen. Per això, les nostres assegurances permeten incloure garanties personalitzades en funció dels diferents tipus d'activitat empresarial.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança de responsabilitat civil general i professional

 • Danys indemnitzables

  • Corporals

   Lesions, malalties o defunció, en relació amb persones físiques.

  • Materials

   Dany, deteriorament o destrucció d'una cosa, així com el dany ocasionat a animals.

  • Perjudicis

   Pèrdues econòmiques com a conseqüència directa dels danys corporals o materials soferts per la persona reclamant d'aquesta pèrdua.

 • Garanties assegurables, principals i més habituals

  • Garantia bàsica d'explotació o professional.

  • Accidents laborals.

  • Productes.

  • Locativa.

  • Despeses de defensa.

  • Fiances civils.

  • Alliberament de despeses.

 • Àmbit territorial

  Llevat de pacte en contrari, la cobertura de la pòlissa només empararà reclamacions formulades davant la jurisdicció espanyola per fets ocorreguts a Espanya, que es tradueixin en responsabilitats o altres obligacions imposades d'acord amb les disposicions legals vigents en el territori espanyol.

  Habitualment, i depenent de l'activitat assegurada, l'àmbit territorial es pot ampliar a: tot el món excepte els EUA i el Canadà.

 • Àmbit temporal

  Llevat de pacte en contrari, el contracte d'assegurança té efecte per danys ocorreguts per primera vegada durant el període de vigència, el fet generador dels quals hagi tingut lloc després de la data d'efecte del contracte i la reclamació dels quals es comuniqui a l'assegurador de manera fefaent en el període de vigència de la pòlissa o en el termini de 24 mesos a partir de la data d'extinció de el contracte.

Assegurança de responsabilitat civil de directius i administradors

 • Cobertura principal

  • Responsabilitat civil dels administradors o alts càrrecs.

  • Responsabilitat per pràctiques laborals indegudes.

  • Responsabilitat civil d'assegurat contra assegurat.

  • Reemborsament a l'entitat.

 • Cobertures complementàries

  • Despeses de defensa jurídica de la responsabilitat civil.

  • Despeses d'aval concursal.

  • Multes i sancions administratives.

  • Despeses d'investigació.

  • Despeses d'emergència i de gestió de crisis.

  • Despeses de publicitat i restitució d'imatge.

  • Despeses d'extradició.

  • Cobertura de despeses en supòsits de contaminació.

  • Despeses de defensa en supòsits de responsabilitat penal de l'entitat.

 • Àmbit territorial

  Tot el món excepte els EUA i el Canadà.

 • Àmbit temporal

  Llevat de pacte en contrari, s'inclou en la pòlissa retroactivitat il·limitada per a aquells fets no coneguts per l'assegurat.

Assegurança de responsabilitat civil de protecció de dades

 • Cobertura

  Negligències que no suposin actes dolosos.

 • Àmbit territorial

  La cobertura de la pòlissa empararà exclusivament, Llevat de pacte en contrari, les responsabilitats derivades de fets ocorreguts a la Unió Europea, que siguin exigides davant els tribunals que resultin competents d'acord amb les lleis espanyoles i els tractats internacionals dels quals Espanya forma part, amb excepció de les dictades pels tribunals dels EUA i el Canadà.

 • Àmbit temporal

  Amb la pòlissa queden cobertes, en els termes pactats i Llevat de pacte en contrari, les reclamacions per perjudicis presentades per escrit i per primera vegada contra l'assegurat o contra l'assegurador durant la vigència de la pòlissa respecte als actes i omissions emparats en les cobertures de la pòlissa i conegudes per primera vegada per l'assegurat amb posterioritat a l'efecte de la pòlissa establert en les condicions particulars i notificades a l'assegurador durant els 12 mesos següents a la data de cancel·lació de la pòlissa.

Consulta Condicions assegurances de responsabilitat civil Condicions assegurances de responsabilitat civil

Prenedor

Les assegurances de responsabilitat civil estan disponibles, únicament, per a clients de Bankinter que siguin empreses, institucions o treballadors autònoms.

Condicions econòmiques

Assegurança anual renovable, amb la possibilitat de pagament fraccionat amb el recàrrec següent sobre la prima anual:

 • Pagament semestral: 2%.

 • Pagament trimestral: 4%.

Límits

Depenent de les característiques del risc i de les normes de subscripció de l'entitat asseguradora, és possible contractar garanties amb un límit d'indemnització aproximadament de 4.000.000 € per sinistre i anualitat d'assegurança, exceptuant l'assegurança de responsabilitat civil d'administradors i directius, que estableix un màxim aproximat de 3.000.000 €.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Qui es considera“ assegurat”?

La persona titular de l'interès exposat al risc a qui corresponen, si escau, els drets derivats del contracte. L'assegurat podrà assumir les obligacions i deures del prenedor de l'assegurança.

Quan l'assegurat sigui persona jurídica, tindran també la condició d'assegurats els seus directius i empleats mentre actuïn en l'àmbit de la seva dependència.

En el cas específic de l'assegurança de responsabilitat civil per a administratius i directius, tindran la consideració d'assegurats les persones físiques que detallem, sense necessitat d'inclusió de forma nominal:

 • (a) Administrador o directiu.

 • (b) Empleat, si bé únicament mentre exerceixi tasques de gestió o supervisió de la societat; respecte d'una reclamació que al·legui una pràctica laboral indeguda; o mentre sigui codemandat juntament amb un administrador o directiu de la societat a causa de la suposada assistència o participació conjunta de l'empleat esmentat en un error de gestió.

 • (c) Alguna de les persones següents mentre actuï en funcions executives o de gestió. El gerent de Riscos del prenedor de la pòlissa; el secretari i vicesecretari del consell d'administració del prenedor de la pòlissa. Però únicament en la mesura en què aquest assegurat estigui actuant per o en nom de la societat (o del prenedor de la pòlissa en relació amb les persones indicades en la lletra c) en qualsevol de les funcions indicades anteriorment.

 • (d) Conseller no executiu, entenent com a tal la persona física que exerceix el càrrec de membre del consell d'administració o membre de l'òrgan de supervisió, exercint funcions de supervisió i no de gestió i que no sigui empleat de la societat.

 • (e) El cònjuge, parella de fet legalment reconeguda, massa hereditària, o els hereus, representants legals o marmessors de (a), (b) o (c), si bé únicament en la seva condició de tals.

 • (f) Persones assegurades que amb anterioritat al venciment o no renovació del període d'assegurança s'hagin jubilat o hagin cessat en les funcions per les quals es consideren assegurades per qualsevol motiu, excepte per raó de suspensió, destitució, acomiadament, inhabilitació, i que no assumeixin cap posició amb posterioritat per la qual siguin considerades persones assegurades.

El terme“ assegurat” no inclou administradors concursals, auditors, liquidadors, interventors, administradors de patrimonis, administradors judicials, administradors provisionals designats per qualsevol autoritat competent, fideïcomissaris, creditors hipotecaris amb possessió de la propietat ni qualsevol altre càrrec anàleg diferent de l'empleat de la societat.

Qui es considera “tercer”?

Qualsevol persona física o jurídica diferent de:

 • El prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el causant del sinistre.

 • Els familiars que convisquin amb les persones enunciades en l'apartat anterior.

 • Els socis i directius del prenedor i de l'assegurat.

Qui es considera administrador o directiu?

Tota persona física que hagi estat degudament nomenada o elegida d'acord amb la llei i els estatuts pels càrrecs d'administrador, conseller, director, gerent o membre del comitè de direcció (o òrgan equivalent), que exerceixi funcions d'alta direcció o tingui poders de gerència i govern en la societat, així com tota persona física representant permanent d'una persona jurídica administradora de la societat, o tota persona física degudament nomenada o elegida, d'acord amb una legislació estrangera, per a càrrecs similars.

Tot empleat de la societat, que de fet o en la pràctica tingui funcions d'alta direcció en la societat o tot administrador, directiu o empleat de la societat la responsabilitat del qual en qualitat d'administrador de fet de la societat estigui establerta per un tribunal.

Quin tipus de danys són indemnitzables?

Els danys indemnitzables per una pòlissa de responsabilitat civil són:

 • Corporals

  Lesions, malalties o defunció, en relació amb persones físiques.

 • Materials

  Dany, deteriorament o destrucció d'una cosa, així com el dany ocasionat a animals.

 • Perjudicis

  Pèrdues econòmiques com a conseqüència directa dels danys corporals o materials soferts pel reclamant d'aquesta pèrdua.

Què es considera sinistre?

Es considera sinistre el fet les conseqüències econòmiques danyoses del qual estan cobertes per la pòlissa. El conjunt dels danys derivats d'un mateix esdeveniment constitueixen un sol sinistre.

Què s'ha de fer en cas de sinistre?

En cas de sinistre, posa't en contacte amb el servei telefònic d'atenció al client de Bankinter Seguros Generales: 91 836 62 25.

Què es consideren despeses de defensa i fiances civils?

Amb el límit de la suma assegurada estipulat en les condicions particulars, i sempre que l'objecte de la reclamació estigui inclòs en les cobertures de la pòlissa, queden garantides:

 • La constitució de les fiances judicials exigides per garantir les resultes civils del procediment.

 • Les costes judicials, que s'abonaran en la mateixa proporció existent entre la indemnització que hagi de satisfer l'assegurador, d'acord amb el que preveu la pòlissa, i l'import total de la responsabilitat de l'assegurat en el sinistre.

 • L'assegurador assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat, i aniran a càrrec seu les despeses de defensa que s'ocasionin. L'assegurat haurà de prestar la col·laboració necessària amb vista a la direcció jurídica assumida per l'assegurador.

 • Quan l'assegurat designi la seva pròpia defensa, les despeses judicials que s'originin aniran a càrrec exclusivament seu.

 • Les prestacions esmentades anteriorment són aplicables, així mateix, en el cas de processos criminals contra l'assegurat que tinguin la causa en l'exercici de l'activitat objecte de l'assegurança, amb el consentiment previ del defensat. En cas que l'assegurat designi la seva pròpia defensa, les costes i despeses que s'originin per aquest concepte aniran a càrrec exclusivament seu.

 • Si en els processos judicials seguits contra l'assegurat es produeix una sentència condemnatòria, l'assegurador resoldrà la conveniència de recórrer-la davant el tribunal superior competent; si considera improcedent el recurs, ho ha de comunicar a l'interessat, el qual tindrà la llibertat d'interposar-lo per compte propi. En aquest últim cas, si el recurs interposat produeix una sentència favorable als interessos de l'assegurador, que suposi una disminució de la indemnització a càrrec seu, estarà obligat a assumir les despeses que aquest recurs hagi originat.

 • Si es produeix algun conflicte entre l'assegurat i l'assegurador motivat pel fet que l'assegurador hagi de mantenir en el sinistre interessos contraris a la defensa de l'assegurat, l'assegurador ho ha de posar en coneixement de l'assegurat, sens perjudici d'acomplir les diligències que, pel seu caràcter urgent, siguin necessàries per a la defensa. En aquest cas, l'assegurat podrà triar entre mantenir la direcció jurídica per part de l'assegurador o confiar la seva defensa a una altra persona. En aquest últim supòsit, l'assegurador estarà obligat a abonar les despeses d'aquesta direcció jurídica fins al límit de 6.000,00 euros.

 • Quan en la part civil s'hagi arribat a un acord amistós, la defensa en la part criminal és potestativa per part de l'assegurador i està subjecta al consentiment previ del defensat.

En l'assegurança de responsabilitat civil per a administradors socials i directius, què s'entén per fiança?

S'entén per fiança:

 • La constitució de les fiances civils que hagin estat imposades per decisió judicial a un assegurat que sigui persona física per garantir eventuals responsabilitats civils.

 • Les despeses en què un assegurat que sigui persona física incorri amb motiu de la constitució i el manteniment de les fiances imposades en causa penal per decisió judicial per garantir la seva llibertat provisional.

 • Les despeses de constitució i manteniment d'un aval bancari prestat com a caució substitutòria en cas que s'hagin imposat mesures cautelars a una persona assegurada per decisió judicial en procediments civils per assegurar el compliment efectiu de la sentència estimatòria que s'hagi dictat contra l'assegurat.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres