Saltar a la zona de continguts

Anuncis i tarifes

A Bankinter ens agrada parlar clar.

Posem a la teva disposició tota la informació disponible pel que fa a la transparència de les operacions bancàries i la protecció de la clientela, a les ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries, al defensor del client, així com la informació als dipositants.

Consulta Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela

Normativa vigent

Les operacions que es realitzin en aquesta entitat estan subjectes a les disposicions següents sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela:

 • Norma 8a de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990, de 7 de setembre (BOE del 20 de setembre del 1990), a l'únic efecte del càlcul dels tipus d'interès mitjans ponderats d'operacions realitzades a Espanya amb el sector privat resident a Espanya denominades en euros.
 • Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit (BOE del 21 de desembre del 1996).
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE del 30 de novembre del 2007).
 • Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE de l'1 abril del 2009).
 • Ordre EHA/1665/2010, d'11 de juny, per la qual es despleguen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes tipus (BOE del 23 de juny del 2010).
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la CNMV (BOE del 24 de desembre del 2011).
 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE del 25 de juny del 2011).
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE del 29 d'octubre del 2011).
 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE del 10 de març del 2012).
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs (BOE del 6 de juliol del 2012).
 • Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers (BOE del 5 de novembre del 2015).
 • Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA del 16 de juny del 2016).
 • Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions (BOE del 25 de novembre del 2017).
 • Reglament delegat (UE) 2018/32 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/33 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/34 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament (BOE del 24 de novembre del 2018).
 • Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació (BOE del 5 de març del 2019).
 • Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE del 16 de març del 2019).
 • Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera (BOE del 3 d'abril del 2019).
 • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (BOE del 4 d'abril del 2019).
 • Reial decret 309/2019, de 26 d’abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019 (BOE del 29 d'abril del 2019).
 • Ordre ECE/482/2019, de 26 d’abril, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/1718/2010 i l'Ordre EHA/2899/2011 (BOE del 29 d'abril del 2019).
 • Reglament (UE) 2019/518 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març del 2019, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009 pel que fa a determinades comissions cobrades per pagaments transfronterers a la Unió i a les comissions per conversió de divises (DOUE de 29 de març del 2019).
 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE de 18 de març del 2020). Art. 7 a 16 ter i DT 2a.
 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (BOE d'1 d'abril del 2020). Art. 16 a 19 i 21 a 27.
 • Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE de 22 d'abril del 2020). DA 15a.
 • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i de Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOE de 27 de maig del 2020). Art. 6 a 8 i DT 1a.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya, sobre publicitat dels productes i serveis bancaris (BOE de 15 de juliol del 2020).
 • Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit renovable i per la qual es modifica l'Ordre ECO/697/2004, d'11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos, l'Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE de 27 de juny del 2020).
 • Circular 2/2020, de 28 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre publicitat dels productes i serveis d'inversió (BOE de 13 de novembre del 2020).

Informació a disposició dels nostres clients

La informació següent estarà en tot moment a disposició del públic a qualsevol de les nostres oficines, així com al nostre web, i es podrà enviar per correu electrònic als clients que ho sol·licitin:

 • Tipus d'interès i comissions aplicables a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit.
 • Informació trimestral sobre comissions i tipus d'interès aplicats habitualment als serveis bancaris prestats amb major freqüència a la clientela.
 • Tipus de canvi, mínims de compra i màxims de venda, que s'aplicaran quan l'import no excedeixi els 3.000 euros, a les operacions següents:
  • Canvi de divises: compravenda de divises contra euros, per operacions de finestreta o derivades d'ordres de transferència de divises a l'estranger.
  • Canvi de bitllets: compravenda de bitllets estrangers contra euros.
 • Tarifes sobre les operacions més habituals que determina la CNMV.
 • Fullets informatius de les emissions i OPV en què Bankinter s'encarrega de la col·locació o del servei financer.
 • Fullets informatius de les diferents institucions d'inversió col·lectiva que el Banc comercialitza.
 • Exemplars de contractes tipus per desenvolupar les operacions següents:
  • Gestió de carteres.
  • Dipòsit de valors.

Servei d'Atenció al Client

Bankinter disposa d'un Servei d'Atenció al Client i d'un Defensor del Client i del Partícip. A fi de garantir la defensa dels seus clients i usuaris, i facilitar-los la tramitació de les reclamacions que es puguin plantejar, posa a disposició dels clients:

 • Banca telefònica de Bankinter.
 • Servei d'Atenció al Client:

  Av. Bruselas n° 12 , Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas
  (Madrid) Telèfon: 900 802 081 - Fax: 91 623 44 21

 • Defensor del Client i Defensor del Partícip:

  Sr. José Luis Gómez-Dégano i Ceballos-Zúñiga
  C/ Raimundo Fernández Villaverde n° 61, 8° Derecha, 28003, Madrid
  Telèfon: 91 429 56 61 - Fax: 91 429 2319

 • En cas de resolució no satisfactòria per a l'interessat, pots plantejar la incidència davant del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o, en cas de reclamacions d'usuaris de serveis d'inversió, de conformitat amb la norma cinquena de la Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la CNMV, emplenant el formulari de reclamació davant la CNMV.

Consulta Informació sobre ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i hipotecàries Informació sobre ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i hipotecàries

S'informa el públic en general del seu dret a sol·licitar ofertes vinculants sobre operacions que siguin del seu interès i a les quals sigui aplicable la Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, la llei 2/94 de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris o l'Ordre EHA 2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Aquesta oferta vinculant, d'acord amb la disposició referida, serà gratuïta.

L'oferta vinculant tindrà una validesa de 14 dies naturals. Durant aquest període, l'Entitat es compromet a respectar les condicions econòmiques ofertes, llevat de causes excepcionals no imputables a l'Entitat.

Consulta Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors

Consulta Informació als dipositants Informació als dipositants

En compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició, perquè el puguis llegir i descarregar, l'imprès d'informació a dipositants.

Annex introduït per l'apartat dissetè de la disposició final primera del RD 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i pel qual es modifica el RD 2606/1996, del 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit.

Consulta Informació tipus de canvi Informació tipus de canvi

Divises

En cas d'operatives que requereixin canvi de divisa, el tipus de canvi que s'utilitzarà per a la conversió de la moneda serà, llevat d'acord específic entre les parts, el canvi publicat al web de Bankinter per a la data valor en què es faci l'operació. El tipus de canvi esmentat es correspondrà amb el canvi WMR publicat per REUTERS a les 14 hores del dia en què aquest canvi sigui publicat per Bankinter, al qual el Banc podrà afegir un diferencial màxim de fins a un 2,51%.

Consulta Document informatiu de la política de transparència en la distribució de productes d'assegurances a través de mitjans de comunicació a distància Document informatiu de la política de transparència en la distribució de productes d'assegurances a través de mitjans de comunicació a distància

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres