Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quina documentació o gestions cal fer després de signar una hipoteca?

Tràmits i documentació que cal realitzar després de signar una hipoteca

Tot va vent en popa. Ja hem signat la hipoteca i respirem tranquils. I ara què? Encara que sembli que ja està tot lligat, això no ha fet més que començar: és moment de posar-se amb nous tràmits. Vegem en què consisteixen i quin preu suposaran:

  • En primer lloc, escripturar l'immoble (o, dit correctament, signar l'escriptura pública de compravenda). Se sol signar en el moment en què se signa el préstec hipotecari. El preu d'aquest l'estipularà el banc; el del notari és un aranzel fix regulat per l'Estat, que suposarà el 0,5% del preu de l'habitatge. Haurem de portar l'original i les còpies de les escriptures.
  • Després haurem de liquidar els impostos. Afortunadament, serà el banc qui haurà d'abonar l'Impost d'actes jurídics documentats (IAJD), que és el més costós; però sí que serà a càrrec nostre l'IVA en cas de ser un habitatge nou (abonant un 10% del valor de l'immoble, i un 4% en cas d'habitatge protegit), i l'hi pagarem al promotor. En canvi, si és un immoble de segona mà, en el termini d'un mes haurem de pagar l'impost de transmissions patrimonials (ITP), que variarà d'un 6% a un 10% en funció de la comunitat autònoma on se situï l'habitatge, encara que sempre es preveu una reducció de l'ITP en el cas dels habitatges de protecció oficial.
  • En tercer lloc, haurem d'inscriure la propietat al Registre de la Propietat del municipi on s'ubiqui l'habitatge. D'aquesta manera l'habitatge serà oficialment nostre, i els nostres drets com a propietaris estaran protegits davant de possibles càrregues ocultes o inquilins anteriors. El notari pot realitzar el tràmit en línia, cobrant un aranzel estipulat en el 0,2% del valor de la compra. També podem encarregar aquest tràmit a una gestoria (que ens cobrarà la tarifa que consideri) o fer-ho nosaltres mateixos de manera presencial. Entre la documentació exigida hi ha la còpia de l'escriptura, els justificants de l'ITP i el del document per a l'abonament de la plusvàlua municipal (és a dir, l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana).
  • Seguidament, haurem de canviar la titularitat i registrar la nova titularitat al Cadastre a partir dels dos mesos següents a la signatura de l'escriptura. Per fer-ho cal emplenar un imprès on constin les dades del propietari anterior i actual, juntament amb les dades de l'immoble. A més, hi haurem adjuntar una còpia simple de l'escriptura de compravenda. D'aquesta gestió se'n sol encarregar el notari.
  • Després haurem de donar d'alta els subministraments d'aigua, llum, gas i telèfon al nostre nom. És recomanable fer una estimació prèvia dels aparells que s'instal·laran a casa, i també verificar que la instal·lació compleix la normativa. En algunes ocasions ens trobem la sorpresa que hi ha rebuts pendents d'abonar i, en el pitjor dels casos, se n'haurà de fer càrrec el propietari i usuari dels serveis quan es va generar aquest consum pendent i no podrem donar d'alta el nostre contracte fins que no s'hagi saldat el deute. Pel que fa al rebut de la comunitat, haurem de posar-nos en contacte amb l'administrador i comunicar-li que som els nous propietaris.
  • Finalment, haurem de contractar una assegurança de llar. Com que es tracta d'un producte vinculat a la hipoteca, el banc ens l'oferirà i, si bé no és obligatori contractar-la amb ell, és molt recomanable perquè així podrem descomptar-nos part del préstec.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa