Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quina documentació necessito per demanar una hipoteca?

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, lliurar al banc tota la documentació necessària per a la seva valoració és un pas molt important ja que agilitza enormement el procés.

Generalment, la informació sol·licitada pel banc és:

 • Número d'identificació del titular o titulars que sol·liciten el préstec hipotecari: DNI (document nacional d'identitat) o NIE (document d'identificació per a estrangers).
 • Escriptures d'altres immobles en propietat.
 • Declaració d'IRPF de l'últim any.
 • Contracte d'arres o senyal en cas que ja s'hagi signat.
 • Informació relativa a l'immoble: una nota simple del Registre de la Propietat serà molt útil per poder corroborar les dades.
 • CIRBE (Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya). Aquesta base de dades conté informació sobre tots els avals, préstecs, crèdits i riscos que assumeixen les entitats financeres amb els seus clients, ja siguin persones físiques o jurídiques.
 • En cas de viure de lloguer, haurem de presentar el contracte d'arrendament del domicili actual i els últims rebuts del lloguer.
 • Informe de vida laboral actualitzat.
 • Extractes bancaris recents. Aquesta informació és valuosa perquè servirà per avaluar la situació econòmica de la persona o les persones sol·licitants.

A més de la documentació general, hi ha una documentació específica que varia en funció de la situació laboral de la persona o les persones sol·licitants:

En cas que siguis un treballador per compte d'altri, hauràs de presentar la documentació següent:

 • Contracte laboral.
 • Les tres últimes nòmines.
 • En cas de tenir ingressos addicionals a la nòmina, justificants que ho acreditin.
 • En cas de tenir préstecs contractats, els rebuts corresponents.

En cas de ser un treballador per compte propi aquesta serà la documentació que hauràs de reunir i presentar:

 • Declaració d'IVA anual.
 • Pagaments trimestrals d'IVA de l'any en curs.
 • Declaració anual i fraccionada de l'IRPF.
 • Justificant dels últims pagaments a la Seguretat Social.

En cas que la sol·licitant de la hipoteca sigui una societat, caldrà presentar la documentació següent:

 • Declaració d'impostos de l'any en curs.
 • Impost de societats de l'últim exercici.
 • Balanç de la situació econòmica de l'empresa actualitzat.

A més d'aquesta documentació, que és la sol·licitada habitualment, el banc pot sol·licitar documentació addicional en funció de cada cas i seguint els criteris de risc establerts a l'entitat.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa