Saltar a la zona de continguts

Eleva reclamació

Tens a la teva disposició el Reglament del Servei d'Atenció al Client de Bankinter per a la formulació de queixes i reclamacions econòmiques contingudes en el seu àmbit.

Per comunicar-nos una queixa relativa al nostre servei o una reclamació econòmica en l'àmbit d'aquest Reglament, disposem de les vies següents:

Si és client de Bankinter, als formularis següents:

Enviar una queixa al Servei d'Atenció al Client (SAC)
Enviar reclamació econòmica al Servei d'Atenció al Client (SAC)

Per telèfon
A través del telèfon d'Atenció al Client: 900 80 20 81.
De dilluns a dijous de 08.00 a 17.00, i els divendres de 08.00 a 15.00 (horari peninsular).

Per escrit
A l'adreça següent:
Servei d'Atenció al Client
C/ Pico San Pedro, 1. 28760 Tres Cantos (Madrid).

Per correu electrònic
[email protected]

Consulta Terminis de resposta Terminis de resposta

  • Per a aquelles reclamacions interposades tant per consumidors com per no consumidors, que tinguin relació amb matèries que s'emmarquin en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures financeres urgents (d'ara endavant, Decret llei de serveis de pagament), que deroga l'anterior Llei 16/2009 de servicis de pagament, i transposa la Directiva europea (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, habitualment denominada PSD2, el termini serà de quinze dies hàbils, a comptar de la data de recepció de la reclamació per part del Servei d'Atenció al Client.
  • Per a aquelles reclamacions interposades per consumidors que tinguin relació amb matèries que quedin fora de l'àmbit d'aplicació del Decret llei de serveis de pagament esmentat a l'apartat anterior, el termini serà d'un mes a comptar de la data de recepció de la queixa o reclamació per part del Servei d'Atenció al Client, de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat tercer de la disposició final cinquena, apartat tercer, de la Llei 7/2017 de resolució alternativa de conflictes.
  • Per a aquelles reclamacions interposades per no consumidors l'àmbit d'aplicació de les quals quedi fora del que estableix el Reial decret llei de serveis de pagament esmentat al primer punt d'aquest article, el termini és de dos mesos a comptar de la recepció de la queixa o reclamació per part del Servei de Atenció al Client.

També pots acudir al Defensor del Client
Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga
C/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 61, 8.º Dcha
28003 Madrid
Tel.: 91 429 56 61
Adreça electrònica: [email protected]

En el cas d'haver obtingut una resolució desestimatòria dictada pel Servei d'Atenció al Client, els clients podran sotmetre a la consideració del Defensor del Client les queixes o reclamacions presentades. Aquesta opció s'entén sens perjudici de la possibilitat d'acudir directament als serveis de reclamacions que es detallen tot seguit:

Per poder formular les queixes i reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, cal haver esgotat prèviament la via del Servei d'Atenció al Client o del Defensor del Client, si està habilitat

Resolució alternativa de litigis en línia: de conformitat amb les previsions del Reglament UE 524/2013, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'ha creat un punt únic d'accés a consumidors i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de serveis celebrats en línia