Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quin període de carència té l'assegurança de protecció de pagaments hipotecaris?

Depenent del supòsit recollit a la pòlissa, el període de carència de l'assegurança de protecció de pagaments hipotecaris varia:

  • En cas de situació per atur: el període de carència de l'assegurança serà de dos mesos des de la data d'entrada en vigor de la pòlissa.
  • En cas d'incapacitat temporal per malaltia: en aquest cas, el període de carència serà d'un mes des de l'entrada en vigor de la cobertura. 

En cas d'incapacitat temporal per accident: en aquest supòsit no hi ha cap període de carència.

Com s'aplica l'assegurança de pagament d'hipoteques per atur?

En cas d'atur, l'assegurança de protecció de pagaments d'hipoteca de Bankinter garantirà, en tot moment, una quantia equivalent a la quota del préstec mensual, tenint en compte els límits establerts i fixats a l'inici de la contractació de la pòlissa.

També es tindran en compte els factors següents, sempre que, en cas d'atur, tingui lloc durant la vigència de l'assegurança i es produeixi per extinció de la relació laboral:

  • Per expedient de regulació d'ocupació o acomiadament col·lectiu.
  • Per acomiadament improcedent.
  • Per mort o incapacitat del seu empresari individual, sempre que aquestes causes determinin l'extinció del contracte de treball.
  • Per acomiadament o extinció del contracte basat en causes objectives.
  • Per resolució voluntària per part de l'assegurat en els supòsits previstos als articles 40, 41 i 50 de l'Estatut dels Treballadors.
  • Perquè se suspengui la relació laboral en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació o es redueixi a la meitat, almenys, la jornada de treball per aquesta causa.

És convenient esmentar que, en el cas de Bankinter, l'assegurança de protecció de pagaments només es pot contractar juntament amb la signatura d'un préstec hipotecari o com a màxim 60 dies després, per un període de cobertura de cinc anys, o fins als 65 anys de l'assegurat. Es tracta d'una assegurança de protecció de pagaments amb prima única, és a dir, fas un únic pagament en el moment de la contractació de l'assegurança.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa