Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què són la ITE i l'IAE i en què es diferencien?

Què és la ITE (inspecció tècnica d'un edifici)?

Si volem comprar una casa antiga o de segona mà, és important demanar al propietari la ITE. La inspecció tècnica d'un edifici (ITE) és una revisió que certifica que l'edifici és segur, tant per dins per als seus residents, com per fora per als vianants. Aquest document per comprar una casa és en realitat un sistema de control que assegura les bones condicions de rehabilitació i conservació de l'immoble. Tenen obligació de passar la ITE cada deu anys aquells immobles de més de 45 anys (i cada cinc en edificis residencials d'habitatge col·lectiu), segons la Llei 8/2013, de 26 de juny.

Com és el procés de la ITE?

En primer lloc, és la comunitat de l'immoble la que ha d'iniciar els tràmits de la ITE i contractar un tècnic homologat (un arquitecte, un aparellador o un enginyer) que la porti a terme. Aquest tècnic farà una valoració visual i fotogràfica per analitzar possibles defectes en l'estructura de façanes i terrats, seguretat, estanquitat, xarxes generals de fontaneria i sanejament, i accessibilitat; en principi no caldrà que accedeixi a l'interior dels habitatges, excepte si ho considera adient.

Després realitzarà un informe tècnic, l'informe d'avaluació d'edificis (IAE), que, valorant paràmetres com l'estructura, la construcció i les instal·lacions comunitàries, l'accessibilitat a l'entrada i l'ús de l'edifici, o la certificació d'eficiència energètica, certificarà el bon estat de conservació de l'edifici i l'adequació a la norma. En aquest cas, la ITE seria favorable, tot i que, perquè això es reflecteixi oficialment, serà el mateix tècnic qui s'encarregarà de tramitar la documentació, lliurant aquest informe a l'organisme que correspongui, perquè emeti el certificat pertinent.

Quan l'immoble presenti problemes lleus, la comunitat haurà d'emprendre les accions oportunes de manteniment de l'edifici. I, si són greus o estructurals, haurà de portar a terme les obres de rehabilitació per mitjà d'un arquitecte i tornar a sotmetre a la revisió, fins a aconseguir el certificat.

Quines diferències hi ha entre la ITE i l'IAE?

Tots dos són documents importants per comprar una casa, ja que garanteixen la conservació i seguretat de l'immoble. La ITE, a més, avalua les condicions d'accessibilitat i el certificat energètic, aspectes que s'han de conèixer a l'hora de comprar o llogar una casa. De fet, la ITE i el certificat energètic podran afegir-se a l'IAE sempre que s'hagin realitzat d'acord amb la Llei 8/2013, que regula l'IAE. Això vol dir que si acabem de revisar el nostre edifici i ja disposem de certificat energètic, no necessitaríem realitzar l'IAE.

Podem negar-nos a passar la ITE?

Pot passar que algun veí s'hi resisteixi, encara que no farà més que crear problemes i no impedirà que la inspecció es porti a terme: els veïns podrien incórrer en multes per sobrepassar els terminis i, a més, la ITE es duria a terme per un requeriment judicial i la comunitat de propietaris hauria d'assumir-ne els costos.

Què passa si un edifici no passa la ITE?

El perill de no passar la ITE no és una inspecció sorpresa per part dels organismes oficials; més aviat, és que es produeixi un accident i la comunitat sigui sancionada amb multes d'entre 1.000 i 6.000 €. A més, pot provocar altres problemes indirectes, com que ens deneguin una hipoteca o que ens paralitzin un procés de venda.

Podem conèixer el resultat de la ITE abans que arribi la resolució?

Encara que variï en funció de cada comunitat autònoma i depengui de cada organisme oficial en concret, és molt habitual que molts ajuntaments ofereixin la possibilitat de consultar la decisió de la inspecció en línia, simplement accedint al seu lloc web, o per via telefònica.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa