Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Qui intervé en la signatura d'una hipoteca?

Signants en la compra d'una casa i preu de venda

Per fi arriba el moment de la signatura de la hipoteca: comprar la teva casa ja és una realitat.

Normalment, l'escriptura de la hipoteca es realitza el mateix dia que l'escriptura de la compravenda de l'immoble, a la notaria. Per tant, hi coincidiran totes les persones que transmetran o adquiriran un dret, és a dir: els venedors i compradors per a la compravenda; i els prestataris, prestadors i fiadors (o avaladors) en el cas de la hipoteca.

No obstant això, tot i que es realitzen el mateix dia, la hipoteca i la compravenda són escriptures independents. Per aquest motiu la lectura i els atorgaments de cada una es produeixen per separat. Quan es llegeixi i se signi el préstec hipotecari seran a la sala el notari, els prestataris, els prestadors, la gestoria, encara que no signi, i el possible avalador. I, en el cas de la compravenda, hi seran el notari, el venedor i el comprador i l'agent immobiliari, que tampoc no signarà.

En profunditat: qui intervé quan se signa una hipoteca?

En primer lloc, nosaltres, com a propietaris de la finca i prestataris (és a dir, els deutors del préstec hipotecari). La llei estipula que, per contractar el préstec, l'immoble que s'hipoteca ha de pertànyer a qui l'hipoteca.

Com que també influeixen en la signatura alguns aspectes com l'estat civil, el règim econòmic matrimonial, l'edat o la capacitat, o el fet que es tracti d'un habitatge habitual, també és possible que sigui necessària la presència de cònjuges o altres persones que hi hagin de donar consentiment, encara que és possible que no siguin titulars.

I, en cas que alguna d'aquestes parts no pugui anar-hi, ha d'enviar un representant amb un poder notarial i, en qualsevol cas, amb el seu document d'identitat en vigor.

En segon lloc, el prestador o creditor, que concedeix el préstec hipotecari i ens cobra les mensualitats. Normalment serà el banc, caixa o entitat creditícia que ens hagi fet l'estudi de viabilitat del préstec. Tot i que no és el posseïdor de l'immoble, sí que podria sol·licitar-lo si es produeix un impagament de les quotes del préstec.

A més, l'avalador, si n'hi ha. Serà qui respondrà del pagament del préstec hipotecari si el deutor no ho fa. Els bancs cada vegada es mostren més exigents a l'hora de concedir una hipoteca, de manera que ens ajudarà força comptar amb la garantia addicional que l'avalador proporciona.

D'altra banda, el notari, un funcionari públic que dona fe de la constitució de la hipoteca (que, de fet, té caràcter d'escriptura pública). És el prestatari qui podrà triar el notari, i haurà de comunicar-ho al banc. En el moment de la signatura, a més de testificar la constitució de la hipoteca, el notari ha d'assessorar els signants, que podran demanar-li explicacions sobre qualsevol de les clàusules incloses al contracte: condicions generals i particulars, responsabilitats, obligacions, etc.

A continuació, el registrador. És un altre funcionari públic que inscriu el contracte hipotecari al Registre de la Propietat.

També la gestoria, que, encara que no signi, realitzarà tots els tràmits previs a la signatura i després inscriurà el document al Registre. Haurà de sol·licitar una provisió de fons per pagar les despeses de notaria, Registre de la Propietat, liquidació d'impostos, etc. i cancel·lar possibles càrregues anteriors.

Si l'operació s'ha dut a terme amb la mediació d'una immobiliària, el normal és que també hi vagin els agents.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa