Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quins tràmits he de fer en finalitzar la hipoteca?

Una vegada hem pagat l'última quota de la hipoteca, o hem fet una amortització anticipada, és important saber que, encara que ja hagis pagat el deute, la hipoteca ha de constar en el Registre de la Propietat durant vint anys més. Transcorregut aquest temps, el Registre hauria d'eliminar-la automàticament.

Cal destacar el paper important que té el Registre de la Propietat. Aquesta institució pública, que depèn del Ministeri de Justícia, registra, entre moltes altres coses, els canvis de propietat dels immobles, les possibles càrregues que poden tenir, si consta sobre l'immoble algun embargament o qualsevol altra circumstància anòmala.

La inscripció de la propietat d'un immoble en el Registre de la Propietat no és obligatòria, però és molt aconsellable: l'escriptura pública emesa serveix com a prova davant de tercers per justificar que el comprador ha adquirit la propietat al venedor.

Sabent com és el funcionament del Registre de la Propietat, pel que fa a les hipoteques, haurem de tenir en compte que, una vegada que hem acabat de pagar-la hi ha dues opcions: no fer res o cancel·lar la hipoteca en el registre.

No fer res: si no tenim pensat vendre l'immoble en un llarg període de temps podem no fer res, sabent que el Registre de la Propietat cancel·larà la hipoteca automàticament quan hagin passat vint anys.

És important tenir en compte que, si decidim no fer res, a l'hora de fer qualsevol gestió l'habitatge seguirà constant com que té una càrrega hipotecària.

Cancel·lar la hipoteca en el registre: si decidim cancel·lar la hipoteca podem fer-ho de dues maneres:

Acudir directament a l'entitat financera

L'entitat financera té l'obligació de fer-ho i, en la majoria dels casos, realitzarà el tràmit a través d'una gestoria. Hem de tenir en compte que té un cost i que el tràmit pot durar algunes setmanes. Un cop finalitzat, ens lliuraran l'escriptura corresponent a la cancel·lació del préstec i la nota simple del Registre de la Propietat indicant que l'immoble està lliure de càrregues. 

Fer-ho nosaltres mateixos

Aquesta opció és la més econòmica, tot i que també caldrà pagar les taxes dels notaris i registradors de la propietat.

Per cancel·lar la hipoteca nosaltres mateixos hem de seguir els passos que detallem:

  • Sol·licitar un certificat de deute zero a la nostra entitat financera. Aquest document indica que el préstec hipotecari està completament pagat i ens el facilitarà l'entitat que ens va concedir la hipoteca.
  • Lliurar el certificat de deute zero a un notari i demanar l'escriptura de cancel·lació. L'escriptura haurà de ser signada per l'apoderat de l'entitat financera. La notaria serà l'encarregada de gestionar amb l'entitat financera la cancel·lació de la hipoteca.
  • Anar a la delegació d'hisenda de la nostra comunitat autònoma i emplenar el formulari de l'impost sobre actes jurídics documentats (formulari 600). També hi ha la possibilitat de fer-ho de manera telemàtica. Aquest tràmit no suposarà cap cost.
  • Una vegada l'escriptura de cancel·lació emesa pel notari hagi estat signada per l'apoderat de l'entitat financera, hem de recollir-la i abonar l'import corresponent.
  • Quan tinguem l'escriptura de cancel·lació, el model 600 segellat, el justificant d'haver-lo lliurat i el certificat de deute zero, haurem d'anar al Registre de la Propietat corresponent al codi postal de l'habitatge. L'escriptura de cancel·lació servirà per inscriure-la en el registre i el model 600 de l'impost sobre actes jurídics documentats servirà perquè es produeixi l'aixecament de càrrega sobre el seient registral de la hipoteca.
  • Finalment, i per assegurar-nos que tots els tràmits s'han efectuat correctament, és aconsellable demanar una nota simple en el Registre de la Propietat. Aquest document ens permetrà comprovar i acreditar que la propietat no està hipotecada.

La sol·licitud de la nota simple es pot realitzar de manera presencial en el Registre de la propietat o a través d'Internet.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca