Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

A quants anys hauria d'amortitzar el pagament de la hipoteca: 15, 20 o 30?

Préstec d'hipoteca per a habitatge i amortització.

Amortitzar una hipoteca consisteix a pagar a la bestreta el deute a l'entitat bancària. Així, parlem d'una amortització total, si tornem tot el préstec pendent, o parcial, si avancem una part dels diners. En definitiva, aquest mètode és la millor manera de reduir el cost total del préstec per al nostre habitatge.

Com funciona? Per començar, hem de saber que les quotes de la hipoteca es divideixen en capital i interessos. I que, segons el sistema francès que és el que regeix les nostres hipoteques, en els primers anys amortitzem la part d'interessos, i en els últims paguem el capital. D'aquesta manera, si la hipoteca s'allarga, pagarem més interessos i augmentarem el cost final de la hipoteca. En canvi, amortitzant els reduirem, reduint també aquest cost final. A més, l'estalvi no és el mateix si amortitzem quota (en aquest cas pagarem una mensualitat més petita) o termini (en aquest cas pagarem en menys temps).

De tot això concloem que cal conèixer bé com funciona la nostra hipoteca per aconseguir un benefici o un altre gràcies a l'amortització.

Comissió d'amortització d'hipoteca anticipada

Encara que sembli curiós, amortitzar té un cost. Per què? Simplement, perquè l'entitat havia previst obtenir uns beneficis en funció d'un termini i una quota, i el fet de retornar el préstec abans suposa que deixaria de percebre uns interessos amb els quals ja comptava. Aquesta comissió s'abona alhora que l'amortització de capital, de manera que haurem de disposar d'un romanent per evitar despeses de gestió i tramitació. I, per si fos poc, la penalització total sol ser força elevada, ja que atesa la competència entre entitats, el que es pretén és que no ens canviem de banc.

Aquest cost es tradueix en la comissió d'amortització anticipada, i va en funció de si l'interès de la hipoteca és fix o variable. La Llei hipotecària estableix que, per a hipoteques variables, la comissió màxima sigui del 0,25% en els primers tres anys del préstec, i del 0,15% a partir del quart. I, en el cas de les hipoteques fixes, d'un 2% màxim en els primers deu anys i d'un 1,5% a partir d'aquest moment.

Llavors, hipoteca a 30 anys, a 20 o a 15? Doncs haurem d'analitzar què ens interessa més, en funció de la nostra liquiditat actual, la nostra capacitat d'estalvi i els nostres interessos en el futur. En general amortitzar en els primers anys resulta més car sigui quin sigui el tipus d'hipoteca, encara que la clau és revisar bé les condicions del contracte del préstec. Ara bé, d'altra banda amortitzar al principi sol ser el més rendible, ja que ens estalviarem els interessos. I més encara si la hipoteca és variable, ja que, si els interessos baixen, amortitzant podrem saldar abans el deute i evitar que ens afectin les possibles pujades futures. Tot i això, fes números amb un simulador d'hipoteca que et doni les dades de la teva situació específica.

Com amortitzar una hipoteca?

En primer lloc, serà recomanable que fem un quadre d'amortització, que no deixa de ser una calculadora d'hipoteca que ens permetrà conèixer el nostre estalvi en cada moment. I després haurem de comunicar-ho al banc. Així de senzill.

Quant al dubte de si amortitzar quota o termini, amb la primera modalitat rebaixarem les mensualitats, encara que el termini es mantingui igual, i amb la segona pagarem el mateix, però en menys temps. En general sol ser més rendible reduir termini per eliminar interessos, encara que, un cop més, dependrà de cada cas (per exemple, si pagar les quotes ens suposa molt d'esforç o, en cas contrari, si volem estalviar).

Amortitzar la hipoteca o continuar estalviant?

En primer lloc i encara que sigui una obvietat, si ens plantegem amortitzar la hipoteca caldrà que disposem d'estalvis suficients. Però, per què no continuar estalviant en comptes d'amortitzar? Doncs, encara que depèn de cada perfil, caldrà fer números per veure quina opció ens serà més rendible. En general, com menor sigui el préstec de l'habitatge, menys ens interessarà amortitzar, ja que és més profitós invertir en altres productes financers que ens procurin més rendibilitat. Per això haurem de comparar l'interès de la hipoteca amb aquest percentatge de rendibilitat.

Amortitzar una hipoteca dedueix fiscalment?

En principi, només desgraven els préstecs contrets abans del 2013, encara que sempre depenent de l'import que amortitzem. Les hipoteques anteriors a aquest any permeten que ens desgravem el 15% de les aportacions fins a un màxim de 9.040 €. Aleshores, si les nostres mensualitats ja arriben a aquesta quantitat, no aconseguirem deduir res. I, en cas contrari, seria bo amortitzar la quantitat que, sumada a les mensualitats, ens donés aquests 9.040 €.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa