Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què són els índexs hipotecaris i quins índexs hipotecaris hi ha?

Un índex hipotecari és la referència que es fa servir per actualitzar els tipus d'interès en els préstecs hipotecaris de tipus variable. Dit d'una altra manera, l'índex hipotecari s'utilitza perquè el tipus d'interès de les hipoteques variables s'ajusti als preus de mercat.

L'euríbor és l'índex hipotecari més conegut, però hi ha altres índexs de referència. Cadascun d'ells té la seva forma de càlcul i les seves peculiaritats.

Índexs hipotecaris euríbor (Euro Interbank Offered Rate):

L'euríbor és el tipus d'interès que s'aplica a les operacions realitzades entre els bancs europeus i és l'índex més freqüent per calcular els tipus d'interès hipotecaris.

El càlcul de l'euríbor es realitza com la mitjana aritmètica obtinguda a partir dels valors diaris (eliminant-ne el 15% més alt i el 15% més baix) dels interessos de cadascun dels bancs que componen la zona euro.

Mibor (Madrid Interbank Offered Rate):

Aquesta referència correspon a la mitjana obtinguda a partir dels tipus d'interès diaris als quals s'han prestat diners en el mercat de Madrid en el període d'un any. Aquest índex de referència únicament és aplicat en préstecs hipotecaris anteriors a l'1 de gener de l'any 2000, data en què va entrar en vigor l'euríbor.

Tipus de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic:

És un índex molt poc habitual que s'obté a partir de la rendibilitat mitjana que el deute públic té en el mercat secundari. La peculiaritat d'aquest índex és que en el seu càlcul no hi intervenen les entitats bancàries ni financeres, simplement es tenen en compte les operacions amb títols de deute públic amb venciment residual entre dos i sis anys.

Permuta d'interessos o Interest Rate Swap (IRS):

Aquesta referència es calcula a partir de la mitjana mensual dels tipus d'interès Mid Spot del tipus anual per swap d'interessos, per a operacions denominades en euros amb venciment a cinc anys, calculat per l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.). És a dir, el preu mitjà al qual es presten els diners (amb un termini de cinc anys) en el mercat de cobertura de riscos a través de swaps. És un sistema que amb prou feines s'ha arribat a utilitzar a Espanya, tot i estar aprovat des del 2012.

IRPH:

És el tipus d'interès dels préstecs hipotecaris a més de tres anys concedit per les entitats de crèdit de la zona euro per a l'adquisició d'habitatge lliure. Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris entre un i cinc anys per a adquisició d'habitatge lliure, concedits per les entitats de crèdit a la zona euro. Aquest índex es calcula a partir de la mitjana aritmètica ponderada dels tipus d'interès de les operacions de finançament per a habitatge amb un període de fixació del tipus d'interès entre un i cinc anys.

Quan es revisen els tipus d'interès en les hipoteques?

Habitualment la revisió dels tipus d'interès en les hipoteques variables es realitza anualment, però hi ha la possibilitat que aquestes revisions s'apliquin semestralment, trimestralment, etc. En el moment de la revisió dels tipus d'interès sempre s'aplicarà la dada més recent publicada prèviament a la revisió.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa