Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com puc calcular les despeses d'obertura de la meva hipoteca?

A causa de l'enorme esforç que implica comprar un habitatge, aquesta és, probablement, una de les decisions financeres més importants en la nostra vida.

A més del cost de l'habitatge mateix, haurem de tenir en compte les despeses existents lligades a l'obertura d'una hipoteca. La nova Llei hipotecària que va entrar en vigor al juny del 2019 estableix que la majoria de les despeses d'obertura de la hipoteca les ha d'assumir l'entitat financera mateixa.

Quines són les despeses de les hipoteques que assumeix el comprador?

El client únicament haurà d'assumir les despeses de taxació i, de manera opcional, sempre que vulgui tenir una còpia de les escriptures, els aranzels notarials pertinents.

La taxació és el tràmit inicial i un dels més importants a l'hora de demanar un préstec hipotecari. Pots realitzar aquest servei a través de l'entitat financera o pots contractar els serveis d'un taxador independent. Pel que fa al cost, no hi ha un límit legal.

Quines són les despeses de les hipoteques que ha d'assumir l'entitat financera?

Excepte la despesa de taxació, la resta de les despeses existents són assumides per l'entitat bancària. Aquestes despeses són:

Impost d'actes jurídics documentats

L'import d'aquest impost es calcula sobre la base del cost de l'operació i varia en funció de la comunitat autònoma on estigui ubicat l'immoble.

Despeses de notaria

La notaria és l'encarregada de donar fe pública de les escriptures del préstec hipotecari. Els honoraris notarials estan regulats per l'Administració i varien en funció del preu de l'immoble. Fins al juny del 2019 aquesta despesa l'havia d'assumir el comprador, però, a partir d'aquesta data, es va establir que és l'entitat financera qui està obligada a fer-se'n càrrec.

Despeses de gestoria

La gestoria seleccionada per l'entitat financera s'encarregarà de preparar tota la documentació necessària i realitzar els tràmits administratius associats al préstec hipotecari.

Despeses registrals

Són les despeses corresponents a la inscripció de garanties en el Registre de la Propietat.

A més

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa