Saltar a la zona de continguts

Característiques i ajuda

Els plans de pensions explicats de persona a persona

Características y ayuda sobre planes de pensiones

Consulta Característiques bàsiques Característiques bàsiques

Què és?

Els plans de pensions són una forma d'estalvi a llarg termini segura i rendible, que permet garantir el nivell de vida actual amb vista a la jubilació.

Un pla d'estalvi rendible des del mateix dia de la formalització, ja que compten amb avantatges fiscals immillorables.

Per què necessito un pla de pensions?

La situació actual i les expectatives d'evolució de la Seguretat Social es troben en un moment delicat que ens fa suposar que, en el futur, el sistema de protecció pública s'aproximarà a un complement de mínims.

Un pla de pensions és sens dubte l'opció, per rendibilitat i avantatges fiscals, més idònia per completar la pensió pública.

Quins avantatges tenen els plans de pensions?

Sens dubte, l'avantatge principal, juntament amb la rendibilitat, és la seva fiscalitat. Les aportacions als plans de pensions es resten de la base imposable de l'IRPF, fet que suposa un estalvi directe i fa possible, en reduir la base imposable, que puguis tributar a un tipus impositiu menor.

Com puc disposar dels meus estalvis?

Pots disposar dels teus estalvis en forma de capital, renda o una combinació de tots dos.

En quin moment puc disposar dels meus estalvis?

Tot i que els plans de pensions estan pensats per gaudir de l'estalvi després de la jubilació per complementar la pensió pública, a partir del 2025 també podràs disposar de les participacions amb deu anys d'antiguitat. Totes les quantitats disposades tributaran com a rendes del treball en l'IRPF.

A més, podràs disposar dels teus estalvis en els supòsits següents:

 • Jubilació o situació assimilable, considerant com a tal formar part d'un expedient de regulació d'ocupació aprovat.

 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol feina i gran invalidesa, defunció, dependència severa o gran dependència.

Amb caràcter excepcional, podràs disposar de la totalitat del capital en els supòsits següents:

 • Malaltia greu del partícip, del seu cònjuge o d'algun dels ascendents o descendents de primer grau, o persona que, en règim de tutela o acolliment, convisqui amb el partícip i en depengui.

 • Situació d'atur, per a la qual cosa has de complir els requisits següents:

  • No tenir dret a les prestacions per desocupació en el teu nivell contributiu o haver esgotat les prestacions.

  • Estar inscrit en el moment de la sol·licitud com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació corresponent.

  • I, si ets treballador per compte propi i has estat prèviament integrat com a tal en un règim de la Seguretat Social has cessat en la teva activitat, també podran fer-se efectius els drets consolidats si concorren els requisits que estableixen els paràgrafs 1 i 2 anteriors.

Consulta Fiscalitat Fiscalitat

Tot i que els plans de pensions i EPSV són productes d'estalvi i inversió amb gran rendibilitat, els avantatges fiscals que ofereixen són un dels seus grans atractius: les aportacions periòdiques o extraordinàries que es realitzen al pla es dedueixen de la base imposable de l'IRPF.

Reducció fiscal per les aportacions a plans de pensions

De forma general, la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social tindrà com a límit màxim la quantitat més baixa entre:

 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.
 • 1.500 euros anuals. Aquest límit s'incrementarà en les quanties que s'indiquen a continuació:

1). En 8.500 euros anuals en cas de provenir de contribucions empresarials o del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a les quantitats indicades al quadre següent en funció de la contribució empresarial anual.

Import anual de contribució
Aportació màxima del treballador
Igual o inferior a 500 euros.
El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01 i 1.500 euros.
1.250 euros més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
Més de 1.500 euros.
El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

En tot cas, s'aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments nets del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa que realitza la contribució. Les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador.

2). En 4.250 euros anuals, sempre que l'increment provingui d'aportacions realitzades per treballadors per compte propi o treballadors autònoms que s'adhereixin a plans de pensions d'ocupació simplificats per a autònoms o d'aportacions pròpies d'empresaris individuals o professionals a plans de pensions d'ocupació de què siguin promotors i partícips.

En qualsevol cas, la quantia màxima de reducció que s'aplicarà pels increments dels dos punts 1). i 2). anteriors serà de 8.500 euros anuals. A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència pagades per l'empresa.

En el cas de cònjuges, el límit màxim d'aportació amb dret a reducció en base per aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui titular el cònjuge (sempre que no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals) és de 1.000 euros anuals.

Les persones amb discapacitat (discapacitat física en grau igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33% o declarada judicialment amb independència del grau) podran reduir de la base imposable les aportacions al pla amb un límit de 24.250 euros. Aquest límit és conjunt per a les aportacions realitzades a plans, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats.

A més, les persones que mantinguin relació de parentiu o tutoria amb la persona amb discapacitat podran reduir de la seva base imposable les aportacions realitzades a favor de titulars amb discapacitat, amb un límit màxim anual de 10.000 euros.

El conjunt total de les reduccions practicades per totes les persones que facin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la mateixa persona discapacitada, no podrà excedir els 24.250 euros anuals.

Reducció fiscal per les aportacions a EPSV

L'EPSV és un producte dirigit únicament i exclusivament a residents del País Basc que té diferències en el seu tractament fiscal.

De forma general, les aportacions realitzades per socis, partícips, mutualistes o assegurats a sistemes de previsió social es resten de la base imposable de l'IRPF amb un límit de 5.000 euros, i 8.000 euros per a contribucions empresarials. El límit conjunt per a aportacions personals i contribucions empresarials és de 12.000 euros.

Les aportacions que no hagin gaudit de reducció fiscal per superar els límits marcats, o per base imposable insuficient, es poden deduir en els cinc exercicis fiscals següents sempre que el titular no es trobi en situació de jubilació.

En el cas de cònjuges, si el partícip té un cònjuge amb rendes a integrar en la base imposable inferiors a 8.000 euros, podrà reduir en la base imposable les aportacions realitzades pel cònjuge a plans, mutualitats de previsió social i EPSV amb un màxim de 2.400 euros anuals.

Les persones amb discapacitat (discapacitat física en grau igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33% o declarada judicialment amb independència del grau) podran reduir de la base imposable les aportacions al pla amb un límit de 24.250 euros. Aquest límit és conjunt per a les aportacions realitzades a plans, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats.

A més, les persones que mantinguin relació de parentiu o tutoria amb la persona amb discapacitat podran reduir de la seva base imposable les aportacions realitzades a favor de titulars amb discapacitat, amb un límit màxim anual de 8.000 euros i sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar a les seves pròpies entitats de previsió social voluntària.

El conjunt total de les reduccions practicades per totes les persones que facin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la mateixa persona discapacitada, no podrà excedir els 24.500 euros anuals.

Com tributen els plans de pensions en el moment del rescat?

Les prestacions obtingudes dels plans de pensions sempre es consideren rendes del treball i tributen en funció de la modalitat triada per realitzar el rescat.

Quan es disposa en forma de capital o renda única:

Els imports corresponents a aportacions realitzades fins al 31/12/2006 tindran una reducció del 40% sobre les aportacions i sobre els seus rendiments. El termini establert per poder beneficiar-se d'aquesta reducció en el marginal dependrà de la data en què s'hagi realitzat la contingència. A la taula següent trobaràs els diferents supòsits.

Pel que fa al 60% restant, se sumarà a la base imposable.

Any esdeveniment contingència
Termini màxim per al cobrament amb reducció 40% (projecte de llei)
Termini màxim per al cobrament amb reducció 40% (text aprovat)
2008 o anterior
31/12/2016
31/12/2018
2009
31/12/2017
31/12/2018
2010
31/12/2018
31/12/2018
2011
31/12/2019
31/12/2019
2012
31/12/2020
31/12/2020
2013
31/12/2021
31/12/2021
2014
31/12/2022
31/12/2022
2015 o posterior
31/12 + 2 anys
31/12 + 2 anys

El 100% dels imports corresponents a aportacions realitzades des de l'1 de gener del 2007 se sumaran a la base imposable.

Quan es disposa en forma de renda o percepcions periòdiques.

En aquest cas, el 100% s'afegeix a la base imposable de l'IRPF.

Com tributen les EPSV en el moment del rescat?

Quan es disposa en forma de capital o renda única. Si han passat dos anys i un dia des de la primera aportació, s'aplica una exempció del 40%. El 60% restant se suma a la base imposable sobre els primers 300.000 euros, i la quantitat restant s'integra al 100%.

Quan es disposa en forma de renda periòdica. En aquest cas, el 100% s'afegeix a la base imposable de l'IRPF.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre un pla de pensions i una EPSV?

Tots dos són productes amb filosofia i característiques similars, però la contractació d'una EPSV està limitada a residents al País Basc.

Quan podré percebre els meus estalvis?

Tot i que els plans de pensions/EPSV estan pensats per a la jubilació, a partir de l'1 de gener del 2015 podràs disposar dels teus estalvis si el pla de pensions té una antiguitat superior a deu anys. Els plans subscrits amb anterioritat a aquesta data es podran fer efectius a partir de l'1 de gener del 2025, inclosos els rendiments corresponents.

A més, tots els plans de pensions/EPSV tenen un seguit de contingències cobertes com són malaltia greu del partícip o familiar, situació d'atur, invalidesa o dependència.

Té sentit subscriure un pla de pensions/EPSV encara que sigui jove?

Com més aviat comencis a estalviar, més capital obtindràs per a la jubilació. Es pot iniciar l'estalvi amb petites aportacions mensuals, incrementant-les o suspenent-les quan vulguis. D'aquesta manera, disposaràs de més capital en arribar a l'edat de jubilació i mentre i durant tots els anys gaudiràs dels seus avantatges fiscals.

Com puc percebre els meus estalvis quan em jubili?

Hi ha diferents formes. Pots percebre els teus estalvis en forma de capital o renda única, en forma de renda periòdica o en forma de renda assegurada. La renda assegurada t'assegura un tipus d'interès en funció d'uns càlculs actuarials. També pots optar per una combinació de capital i renda periòdica.

Puc modificar la meva decisió sobre com vull percebre els meus estalvis?

Sí, en qualsevol moment, sempre que no els estiguis percebent en forma de renda assegurada.

Hi ha un màxim d'aportació anual per a plans de pensions individuals?

Sí, el màxim anual és de 1.500 euros. La reducció fiscal màxima serà la menor entre aquest límit i el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques de l'exercici.

Puc tenir més d'un pla de pensions/EPSV?

Sí, pots diversificar els teus estalvis en tants plans o EPSV com vulguis.

Puc fer traspassos entre plans/EPSV?

Pots fer tants traspassos com vulguis, sense cost econòmic ni fiscal. A Bankinter posem a la teva disposició Bankinter Previsió/EPSV, on conviuen diferents plans amb diferents polítiques d'inversió entre els quals pots distribuir els teus estalvis mobilitzant-los des del primer dia.

Puc portar els meus plans de pensions/EPSV des d'una altra entitat a Bankinter?

Sí, podràs traspassar els teus plans de pensions/EPSV des d'una altra entitat a Bankinter o viceversa. Per portar a terme aquest tràmit la llei estableix un termini màxim de cinc dies hàbils.

M'interessa fer-me un pla de pensions/EPSV si em queden pocs anys per a la jubilació?

Encara que pensis que ja no tens temps d'acumular una quantitat important per a la jubilació, els avantatges fiscals del pla de pensions/EPSV el converteixen en una de les inversions més interessants per als teus estalvis.

Puc contractar un pla de pensions/EPSV si estic jubilat?

Pots contractar-lo, però en aquest cas el pla de pensions/EPSV que contractis només cobriria la contingència de defunció. A diferència d'altres productes, pots designar els beneficiaris.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines