Saltar a la zona de continguts

Consulta Què són? Què són?

És un mode d'inversió col·lectiva format per un gran nombre d'inversors anomenats partícips. Aquesta fórmula d'inversió permet a l'inversor particular accedir a tots els mercats i instruments financers.

Amb independència de l'estratègia o la política d'inversió de cada fons, tots ells diversifiquen la inversió en diferents actius, cosa que redueix el risc en comparació d'una inversió que col·loca tot el capital en un únic lloc.

Consulta Quins avantatges ofereixen Quins avantatges ofereixen

Rendibilitat

La inversió col·lectiva i la diversificació del risc ofereixen una oportunitat a l'inversor particular d'obtenir una rendibilitat ajustada al risc assumit.

Liquiditat

Tots els fons que ofereix Bankinter tenen liquiditat diària, per la qual cosa en un termini màxim de 5 dies tindries el capital reemborsat al compte.

Traspàs

La figura del traspàs et permet de traslladar la teva inversió d'un fons a un altre sense cap cost fiscal. Això et permetrà de poder triar el fons d'inversió més interessant en funció de les teves necessitats i expectatives d'inversió de cada moment. I sense cap cost fiscal.

Fiscalitat

Un dels avantatges dels fons d'inversió és la seva fiscalitat. Només tributaràs en el moment en que decideixis recuperar els diners. D'aquesta manera, els beneficis generats passaran a formar part de la inversió. Aquest benefici fiscal s'aplica a persones físiques i residents a Espanya. A més, i a diferència d'altres productes, les rendes generades es consideren rendes patrimonials i el tipus al qual tributen és progressiu en funció la plusvàlua obtinguda. Independentment de la situació jurídica (persona física, resident, etc.), el guany obtingut està subjecte, en termes generals, a una retenció del 19%.

Consulta Com inverteix Com inverteix

Els fons d'inversió inverteixen a través del que s'anomena Gestora de Fons. La gestora és la responsable d'analitzar el comportament d'empreses i mercats, i de prendre les decisions d'inversió oportunes per assolir els objectius de rendibilitat del fons que gestiona. El Grup Bankinter té la seva pròpia gestora, reconeguda com una de les millors gestores nacionals.

Juntament amb la Gestora de Fons està la figura de la Societat Dipositària. En el cas dels fons de la nostra gestora, el dipositari dels fons és Bankinter SA, la funció del qual és custodiar, garantir i vigilar el patrimoni gestionat.

L'elecció d'una gestora o una altra, de la mateixa manera que el banc dipositari, és una altra de les variables que cal tenir en compte a l'hora de triar un fons d'inversió.

Consulta Control d'inversió Control d'inversió

Els fons d'inversió són un dels productes financers més regulats del mercat. Tots els fons d'inversió estan inscrits i supervisats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, organisme encarregat de la supervisió i transparència en la gestió del fons. Entre les obligacions exigides per la CNMV està la d'emetre informació periòdica sobre les posicions del fons, canvis, etc., i que aquesta informació estigui sempre actualitzada i a disposició del partícip/inversor.

Consulta Quines comissions tenen? Quines comissions tenen?

Comissió de dipòsit

És la remuneració que percep l'entitat dipositària per la seva tasca de custòdia i garant del patrimoni gestionat.

Aquestes comissions es descompten del patrimoni del fons, per la qual cosa el valor liquidatiu és net. És a dir, la comissió ja està descomptada en el moment en què comproves la rendibilitat del fons.

Comissió de gestió

Correspon als honoraris que rep l'entitat gestora pels seus serveis de gestió i administració del fons.

Comissió de subscripció i comissió de reemborsament

S'apliquen sobre l'import invertit o reemborsat en el moment de la compra o venda de participacions. S'apliquen segons la filosofia de cada fons i es carreguen al compte associat al fons.

Consulta Tipus de fons Tipus de fons

Hi ha molts tipus de fons i cap és millor que un altre. El millor serà aquell que s'adapti al teu perfil com a inversor, és a dir, el que s'ajusti millor a la teva necessitat de liquiditat futura i a la teva expectativa de rendibilitat en funció d'un risc assumit.

En qualsevol fons d'inversió aquest binomi sempre està present: a menor expectativa de rendibilitat, menor risc, i a major expectativa de rendibilitat, major risc.

Els fons d'inversió estan categoritzats segons el tipus d'actiu on inverteix així com la zona geogràfica o estil de gestió que s'aplica al fons.

Els fons d'inversió es classifiquen segons els tipus d'actius financers en què la gestora inverteix el patrimoni del fons. 

Monetaris

Inverteixen en actius del mercat monetari (Lletres del Tresor, Dipòsits, etc.) i tenen per objectiu aconseguir una rendibilitat d'acord amb els tipus del mercat monetari. La durada mitjana dels actius invertits no pot excedir dels 6 mesos.

Renda fixa a curt termini

Inverteixen en actius de renda fixa (bons de l'Estat, deute corporatiu, etc.) amb una durada mitjana inferior a tres anys. La seva evolució depèn de l'evolució dels tipus d'interès vigents en cada moment i del risc creditici de l'emissor del deute.

Renda fixa a mitjà/llarg termini

Inverteixen en actius de renda fixa (obligacions de l'Estat, deute corporatiu, etc.) amb una durada mitjana superior a tres anys. La seva evolució depèn dels tipus d'interès vigents en cada moment i del risc creditici de l'emissor del deute. A diferència dels fons de renda fixa a curt termini, una major durada implica més potencial de rendibilitat però un risc més gran.

Renda variable

Un mínim del 75% de la inversió la realitzen en el mercat de renda variable, és a dir, accions o derivats, la qual cosa comporta un potencial de rendibilitat elevat i, per consegüent, un major risc.

Mixtos de renda fixa

Inverteixen en actius de renda variable en un percentatge inferior al 30%, destinant la resta de la inversió a actius de renda fixa. D'aquesta manera, el potencial de rendibilitat és major al d'un fons de renda fixa, i el risc menor que aquells que inverteixen tots els seus actius en renda variable.

Mixtos de renda variable

Inverteixen en actius de renda variable en un percentatge superior al 30% i inferior al 75%, destinant la resta d'actius a renda fixa. En general, com més elevat sigui el percentatge invertit en renda variable, més gran serà el risc i el potencial de rendibilitat.

Totalment o parcialment garantits

Garanteixen la totalitat o un percentatge determinat de la inversió. Dins dels fons totalment garantits pots trobar fons que garanteixen un rendiment fix a més del capital i fons que ofereixen la possibilitat d'obtenir un interès vinculat a l'evolució d'actius de renda variable, divises o altres actius.

De retorn absolut

Persegueixen un retorn positiu de rendibilitat en qualsevol escenari de mercat, independentment de l'evolució dels mercats principals.

Consulta Com funcionen els fons d'inversió? Com funcionen els fons d'inversió?

Què he de tenir en compte a l'hora de triar un fons d'inversió?

El primer que he de tenir en compte és el meu perfil com a inversor. És a dir, la rendibilitat que persegueixo obtenir juntament amb el risc que estic disposat a assumir, el temps durant el qual vull mantenir la inversió per aconseguir els meus objectius i les meves possibles necessitats de liquiditat. Amb el meu perfil inversor definit em resultarà senzill triar quin és el fons d'inversió que més em convé.

És millor invertir en un o diversos fons?

Sempre és recomanable no invertir en un únic tipus d'actiu. Diversificar la inversió equival a reduir el risc. A través de la diversificació és possible invertir en diferents actius amb diferents nivells de rendibilitat/risc. En les mateixes condicions de mercat, els diferents actius solen comportar-se també de manera diferent, és a dir, el risc també es diversifica.

Necessitaré els diners d'aquí a sis mesos, inverteixo en renda variable?

Aquest tipus de fons són recomanables per a aquells inversors amb expectatives de rendibilitat a llarg termini. En una inversió a curt termini, el risc és més gran. Els fons de renda variable inverteixen en accions, és a dir, són fons de risc alt perquè la seva evolució està lligada a la dels mercats. Això fa possible obtenir una rendibilitat elevada a curt termini, però també que hi hagi altres períodes en què la rendibilitat és negativa.

Qui pot ser titular d'un fons d'inversió?

Poden ser titulars tant persones físiques com jurídiques. A més, els fons poden tenir un únic titular o diversos titulars que s'anomenen copartícips. En cas que tinguin diversos titulars, el fons és propietat de tots ells a parts iguals.

He d'obrir un compte en moneda estrangera per contractar un fons en divises?

No cal, pots fer-ho a través del teu compte en euros.

Què és un fons garantit?

Un fons garantit és aquell la política d'inversió del qual va encaminada a obtenir una rendibilitat determinada en una data concreta, garantint el capital invertit en aquella data. Hi ha fons garantits de renda fixa i de renda variable.

Entre els fons garantits de renda fixa, hi ha aquells que, a més del capital invertit, garanteixen una rendibilitat en la data de venciment.

Quina és la diferència entre un fons acumulatiu i un fons distributiu?

Els fons acumulatius són els més comuns i són aquells que no reparteixen el dividend al compte corrent associat al fons, sinó que queda reflectit en el valor liquidatiu del mateix fons. Un dels avantatges dels fons d'inversió és que no tributen fins al moment del reemborsament, això fa que fiscalment i financerament parlant aquest tipus de fons resulti més interessant.

Els fons distributius reparteixen el dividend al compte associat al fons. El dividend pot ser anual, trimestral, etc., i està subjecte a la retenció fiscal corresponent en el moment de l'abonament a compte.

Consulta Rendibilitat Rendibilitat

Com es calcula la rendibilitat mitjana d'un fons? I si hi ha diverses aportacions al mateix fons?

És una fórmula senzilla: rendibilitat = (rendibilitat actual - valor de compra) / valor de compra

En cas que hi hagi diverses aportacions, per calcular la rendibilitat mitjana que ha generat el fons d'inversió cal calcular la rendibilitat mitjana obtinguda a través de les diferents aportacions. Aquest càlcul és necessari ja que les aportacions o la compra de participacions del fons es fan al preu d'aquell dia (valor liquidatiu).

Pot baixar un fons de renda fixa?

La rendibilitat dels fons de renda fixa depèn, fonamentalment, de l'evolució dels tipus d'interès i del venciment dels actius que formen la cartera.

Varia de forma inversament proporcional als canvis dels tipus d'interès: la rendibilitat del fons augmenta quan els tipus d'interès baixen i disminueix quan pugen. Això vol dir que efectivament els fons de renda fixa poden patir minusvàlues.

Consulta Traspassos Traspassos

En què consisteix la figura del traspàs?

La figura del traspàs permet traslladar la inversió d'un fons a un altre sense efectes fiscals per a l'inversor en l'IRPF. Aquest règim fiscal s'aplica tant als fons espanyols com als constituïts a països comunitaris i registrats a la CNMV, però només s'aplica a persones físiques residents a Espanya.

Com es fa un traspàs entre diferents entitats?

Has de sol·licitar el traspàs a l'entitat que comercialitza el fons en què vols invertir.

Quant de temps cal per efectuar un traspàs?

Amb caràcter general, el traspàs entre fons de la mateixa gestora es realitza en un termini màxim de cinc dies. El traspàs entre fons de diferents gestores pot requerir fins a vuit dies hàbils.

Quan es tracta de traspassos entre diferents entitats les operacions són una mica més complexes, als terminis anteriors hauríem de sumar uns quants dies més.

Què és un canvi de comercialitzador?

En aquest cas, el fons d'origen i el fons de destinació són el mateix però es vol dipositar en una altra entitat comercialitzadora. En aquesta operació no hi ha intercanvi d'efectiu i el termini per al canvi sol ser d'aproximadament 15-20 dies hàbils.

Consulta Valor liquidatiu Valor liquidatiu

Quin és el preu d'un fons d'inversió? Com es determina?

És el preu al qual es compren i venen les participacions d'un fons d'inversió i s'anomena valor liquidatiu. Aquest valor es calcula diàriament dividint el patrimoni total del fons pel nombre de participacions que el formen.

Amb quin valor liquidatiu compro un fons?

Les compres/vendes es realitzen amb el valor liquidatiu del dia en què es dona l'ordre; aquest valor liquidatiu es dona a conèixer l'endemà. El càlcul del valor liquidatiu es realitza a una hora determinada i diferent segons els fons. Totes les ordres donades a partir d'aquell moment es consideren realitzades el dia hàbil següent.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 623 43 79
Caixers i oficines