Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins impostos es paguen pels dipòsits bancaris?

Els dipòsits bancaris són productes d'estalvi que consisteixen que el client diposita una quantitat de diners al banc i, en funció d'aquesta quantitat i del temps que romangui a l'entitat, obtindrà una rendibilitat determinada.

Podríem entendre els dipòsits com un préstec que els clients fan als bancs. Els dipòsits han estat i continuen sent un dels productes més importants de les entitats financeres. El Fons de Garantia de Dipòsits és la figura encarregada de garantir una part important d'aquests estalvis en cas que una entitat faci fallida.

Podem diferenciar entre dos tipus de dipòsits bancaris:

Dipòsits bancaris a termini: ens comprometem a mantenir els diners durant un període de temps que s'estableix al contracte. En cas d'incomplir-ho, haurem de pagar una penalització.

Dipòsits bancaris a la vista o compte remunerat: ens permeten recuperar una part o la totalitat dels diners sense cap penalització. En cas de retirar-ne una part, la resta dels diners continuarien oferint rendibilitat al tipus d'interès establert.

Com hem comentat, el client obté un benefici amb els seus dipòsits i, per tant, haurà de tributar a la declaració de la renda com a rendiments de capital. És important destacar que únicament es tributarà pels beneficis obtinguts.

Com tributen els dipòsits?

Els impostos obtinguts pels dipòsits bancaris es gravaran únicament sobre els beneficis i no sobre el capital aportat inicialment. Els interessos generats pels dipòsits a termini tributen a la declaració de la renda com a rendiments del capital.

Imaginem que contractem un dipòsit bancari de 15.000 €. Amb aquest dipòsit recuperem els 15.000 € aportats i, a més, obtenim una rendibilitat de 1.000 €. En aquest cas, únicament haurem de pagar els impostos corresponents als 1.000 € obtinguts com a rendiments, però no pels 15.000 € aportats inicialment.

Aquestes guanys obtinguts dels dipòsits s'hauran de sumar a la resta de beneficis de l'estalvi que escaiguin. Després d'haver compensat despeses, pèrdues i guanys, sabrem en quin tram ens situem i quin és el gravamen corresponent.

Hi ha quatre barems en la tributació dels dipòsits en funció de la quantia:

  • 19% - Fins a 6.000 €
  • 21% - Entre 6.000 € i 50.000 €
  • 23% - Entre 50.000 € i 200.000 €
  • 26% - Més de 200.000 €

A quina casella de la declaració s'introdueixen els dipòsits?

Els interessos percebuts pels dipòsits s'han d'incorporar a la de la declaració de la renda.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits