Saltar a la zona de continguts

CARACTERÍSTIQUES I AJUDA

"Bankinter t'ofereix una àmplia gamma de dipòsits perquè estalviïs còmodament, segons les teves necessitats, i obtinguis una rendibilitat."

María José Lovera 
Directora de Dipòsits

Consulta Abans de contractar Abans de contractar

Titularitat

El dipòsit té la mateixa titularitat que el compte corrent associat.

Termini

A l'hora de triar el termini del dipòsit, hauràs de tenir en compte quan necessitaràs els teus diners i si el dipòsit té o no possibilitat de cancel·lació anticipada, total o parcial.

Liquidació d'interessos

Es tracta de la periodicitat amb la qual s'abonaran els interessos del dipòsit. Pot ser mensual, trimestral, anual o al venciment; en aquest últim cas els interessos s'abonen quan finalitza el termini del dipòsit.

Renovació

Alguns dipòsits permeten la renovació automàtica al venciment. Si selecciones aquesta opció, en arribar al venciment del dipòsit, es renova automàticament al tipus d'interès que estigui vigent el dia hàbil abans de la data de venciment i pel mateix termini. Si no vols que es renovi has d'avisar-nos com a mínim tres dies hàbils abans del venciment.

De la mateixa manera, si has contractat un dipòsit sense renovació automàtica i vols que es renovi automàticament, comprova que el dipòsit permet aquesta opció i avisa'ns com a mínim tres dies hàbils abans del venciment.

La modificació de l'opció de renovació automàtica es pot realitzar a bankinter.com.

Data de contractació

La data efectiva de contractació varia en funció de la divisa del dipòsit i del compte associat, així com de l'hora de la sol·licitud.

Aquesta seria la data d'inici de contractació de l'operació de dipòsits en euros:

Dia de la sol·licitud

Contractació abans de les 21:00 h amb compte associat en euros.

Contractació abans de les 14:00 h amb compte associat de no resident.

Dia de la sol·licitud + 1 dia hàbil

Contractació abans de les 21:00 h amb compte associat diferent d'euros.

Contractació després de les 21:00 h amb compte associat en euros.

Contractació després de les 14:00 h amb compte associat de no resident.

Aquesta seria la data d'inici de contractació de l'operació per a dipòsits en divisa diferent de l'euro:

Dia de la sol·licitud

Contractació abans de les 21:00 h amb compte associat en euros.

Contractació abans de les 14:00 h amb compte associat de no resident.

Consulta Comissions i tipus Comissions i tipus

Comissions

Cap dipòsit té comissions d'obertura.

Tipus d'interès

Els tipus d'interès varien en funció de l'import i els terminis triats. Pots consultar els tipus d'interès oferts per a cada termini a través del nostre simulador de dipòsits.

Si contractes un dipòsit amb renovació automàtica, el tipus d'interès que s'aplicarà al nou dipòsit serà el vigent per al mateix termini un dia hàbil abans de la data efectiva de la renovació.

Consulta Fiscalitat Fiscalitat

Els rendiments positius estan subjectes a un tipus de retenció únic del 19% per a persones físiques.

Per a les persones físiques tenen la qualificació de rendiments de capital mobiliari. S'integren en la base de l'estalvi que es troba subjecta a una tarifa progressiva amb tipus del 19% fins al 28%, per tant, tributen d'acord amb aquesta tarifa.

A Navarra s'aplica una escala per la qual es tributa per una escala amb tipus entre el 19% i el 28%. A Biscaia, Guipúscoa i Àlaba el saldo positiu de la base de l'estalvi tributa a una escala del 20% al 25% (aquest últim tipus aplicable a partir de 30.000 euros).

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Té algun risc contractar en euros? I en divises?

Si es contracten contra comptes en la mateixa divisa, són imposicions a termini fix sense risc. El que passa és que si es materialitzen en una divisa diferent de la del compte corrent associat, pot generar benefici o pèrdua derivada de les oscil·lacions de preus de les divises en què estan contractades.

I si vull invertir més diners en el meu dipòsit?

Pots modificar a l'alça o a la baixa la quantia del dipòsit. Si n'has modificat l'import o qualsevol de les característiques que preveu, les modificacions entraran en vigor sempre a partir de la propera.

Puc perdre diners amb la cancel·lació anticipada?

El banc pot penalitzar el client reduint la remuneració del dipòsit en funció de les condicions particulars pactades i que apareixeran al contracte, sempre respectant l'import invertit. Si l'import dels interessos que el client hagués percebut fins al moment de la cancel·lació fos superior a l'import dels interessos que hauria de percebre en cancel·lar anticipadament el dipòsit, el client retornarà l'excés percebut a Bankinter, que estarà autoritzat a carregar l'excés contra l'import del dipòsit que es cancel·la.

Quina diferència hi ha entre un fons i un dipòsit?

Un fons d'inversió és una institució d'inversió col·lectiva constituïda amb les aportacions realitzades per diversos inversors, anomenats partícips. Una societat gestora és la responsable de la seva administració i gestió. A més, hi ha una entitat dipositària, que custodia els valors i exerceix funcions de vigilància i garantia davant els inversors. Les actuacions, tant de la gestora com de la dipositària, són regulades per la CNMV. És a dir, entre molts inversors creen una societat per invertir i poder diversificar el risc, mentre que un dipòsit és un producte d'estalvi pel qual el banc es compromet a remunerar al client uns interessos mentre mantingui el dipòsit.

Amb un dipòsit coneixes sempre la rendibilitat abans de contractar i la inversió està garantida pel Fons de Garantia de Dipòsits amb un límit de 100.000 euros per entitat; la inversió en un fons no està garantida, però pot arribar a generar una major rendibilitat encara que assumint més risc.

He d'invertir molts diners per aconseguir un dipòsit?

Pots contractar un dipòsit des de 6.000 euros.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines