Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons inversió de renda fixa?

Els fons de renda fixa són aquells que inverteixen en deute emès per governs, administracions públiques i empreses nacionals o internacionals amb l'objectiu de finançar-se: bons, obligacions, deute corporatiu, etc.

En funció del tipus d'emissor podem diferenciar entre renda fixa pública o renda fixa privada.

  • La renda fixa publica és l'emesa per estats, comunitats autònomes i altres organismes públics per finançar les seves despeses. Es realitza en forma d'obligacions de l'estat, lletres de Tresor i bons.
  • La renda fixa privada és aquella emesa per empreses per tal d'ampliar capital o portar a terme determinats projectes. En aquest cas, l'emissió es realitza en forma de pagarés d'empresa, obligacions en empreses privades i bons. Las característiques d'aquests fons els fan adequats per a inversors amb un perfil conservador. No obstant això, volem recalcar i aclarir a què fa referència l'adjectiu “fix”, ja que és habitual que porti a error. El terme “fix” al·ludeix al compromís del termini durant el qual hem de mantenir la inversió i no a una rendibilitat fixa.

Dins dels fons que inverteixen en renda fixa, i en funció del seu període de venciment, trobem fons a curt termini (amb una durada mitjana inferior a tres anys) i fons a mitjà-llarg termini.

  • Els fons a curt termini es troben en els mercats monetaris, tenen un termini màxim de venciment de 18 mesos i una liquiditat molt elevada. En aquests mercats s'adquireixen principalment pagarés d'empreses i lletres de Tresor.
  • Els fons a mitjà i llarg termini es troben en els mercats de capitals i el seu venciment supera els dos anys. Una major durada implica una major expectativa de rendibilitat, però també un potencial de risc més gran. En aquests mercats es compren principalment bons i obligacions tant d'administracions públiques com d'empreses privades.
Bankinter Gestión de Activos

Bankinter Gestión de Activos

35 anys d'experiència i 45 premis nacionals i internacionals darrere de les teves inversions.

Una altra classificació dels fons d'inversió de renda fixa és en funció del rendiment que ofereixen. Segons aquest criteri, podem trobar:

  • Productes de renda fixa de rendiment implícit, també anomenats cupó zero, que són aquells en què la rendibilitat està determinada per la diferència entre el preu que paga l'inversor i el preu en el moment de l'amortització. El pagament d'interessos per a aquests productes és únic i es realitza en el moment de l'amortització.
  • Productes de renda fixa de rendiment explícit, que són aquells en què l'inversor rep pagaments periòdics en forma d'interessos (cupons). La periodicitat dels pagaments s'estableix en l'emissió; habitualment són pagaments semestrals o anuals.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió