Saltar a la zona de continguts

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS

El nostre millor aval: 35 anys d'experiència i compromís en la gestió d'inversions.

bankinter_gestion_activos_banner_sup

Una informació de la nostra gestió mostrada de manera detallada i transparent

Informe d'estratègia setmanal

Estratègia d'inversió setmanal del nostre equip segons les últimes novetats, informacions i moviments de mercat.

Informe estratègia mensual

El nostre informe d'estratègia mensual.

Les nostres previsions i estratègia d'inversió trimestral resumides en un vídeo.

Una oferta de fons adequada a totes les necessitats d'inversió:

Fons monetaris i de renda fixa

Fons que inverteixen en dipòsits i actius de renda fixa tant a curt com a mitjà/llarg termini.

Més detalls sobre fons monetaris i de renda fixa

Fons mixtos

Fons que combinen la inversió en renda fixa i renda variable, amb diferent nivell d'exposició a renda variable.

Més detalls sobre fons mixtos

Fons de renda variable

Fons que inverteixen en accions de companyies de diferents sectors i àmbits geogràfics.

Més detalls sobre fons de renda variable

Fons garantits

Fons que permeten beneficiar-se de l'evolució dels diferents mercats i que asseguren la devolució de la inversió inicial al venciment de la garantia.

Més detallssobre fons garantits

Sostenibilitat a Bankinter

Consulta Política d'integració Política d'integració

Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA disposa d'una Política d'integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de selecció d'inversions i de presa de decisions i aplica les estratègies d'integració més adequades (estratègies d'exclusió, Best in Class, Best efforts, etc.), o una combinació d'elles, segons les característiques dels productes que gestiona. La Política es pot consultar aquí.

Consulta Declaració d'incidències adverses principals sobre sostenibilitat Declaració d'incidències adverses principals sobre sostenibilitat

Consulta Productes sostenibles Productes sostenibles

Bankinter Sostenibilidad, FI

Fons que promou característiques socials i ambientals però que no persegueix un objectiu sostenible específic.

El compliment de les esmentades característiques socials, mediambientals i de bon govern corporatiu que aquest fons promou s'avalua a través del que tècnicament es denomina “anàlisi de riscos ASG”. La gestora no realitza internament aquesta anàlisi, sinó que es recolza en el servei d'empreses especialitzades (“anàlisi de tercers”). L'anàlisi de riscos ASG que la gestora rep és elaborada a partir de la informació disponible publicada pels emissors dels actius, així com d'altres dades directament elaborades per aquestes empreses especialitzades. El resultat final d'aquest estudi és habitualment expressat en forma d'una qualificació global o “ràting ASG” disponible per a cada emissor individualment. La gestora té en compte aquestes qualificacions per assegurar-se que la cartera del fons no excedeix, de forma agregada, un nivell màxim de risc ASG preassignat i que d'aquesta manera s'aconsegueix el grau de compliment adequat amb les característiques que promou. Per a més informació sobre el fons, consulta l'enllaç Bankinter Sostenibilidad, FI.

Seguidament pot consultar l'informe d'impacte 2021 corresponent a aquest fons.

Bankinter Ethos, FI

Fons que promou característiques socials i ambientals però que no persegueix un objectiu sostenible específic.

El compliment de les característiques socials, mediambientals i de bon govern corporatiu que aquest fons promou s'avalua a través del que tècnicament es denomina “anàlisi de riscos ASG”. La gestora no realitza internament aquesta anàlisi, sinó que es recolza en el servei d'empreses especialitzades (“anàlisi de tercers”). L'anàlisi de riscos ASG que la gestora rep és elaborada a partir de la informació disponible publicada pels emissors dels actius, així com d'altres dades directament elaborades per aquestes empreses especialitzades. El resultat final d'aquest estudi és habitualment expressat en forma d'una qualificació global o “ràting ASG” disponible per a cada emissor individualment. La gestora té en compte aquestes qualificacions per assegurar-se que la cartera del fons no excedeix, de forma agregada, un nivell màxim de risc ASG preassignat i que d'aquesta manera s'aconsegueix el grau de compliment adequat amb les característiques que promou. Addicionalment a allò descrit, en aquest fons s'implementa una estratègia d'exclusió.

Bankinter Eficiencia Energética y Medioambiente FI

Fons que promou característiques socials i ambientals però que no persegueix un objectiu sostenible específic.

El compliment de les característiques socials, mediambientals i de bon govern corporatiu que aquest fons promou s'avalua a través del que tècnicament es denomina “anàlisi de riscos ASG”. La gestora no realitza internament aquesta anàlisi, sinó que es recolza en el servei d'empreses especialitzades (“anàlisi de tercers”). L'anàlisi de riscos ASG que la gestora rep és elaborada a partir de la informació disponible publicada pels emissors dels actius, així com d'altres dades directament elaborades per aquestes empreses especialitzades. El resultat final d'aquest estudi és habitualment expressat en forma d'una qualificació global o “ràting ASG” disponible per a cada emissor individualment. La gestora té en compte aquestes qualificacions per assegurar-se que la cartera del fons no excedeix, de forma agregada, un nivell màxim de risc ASG preassignat i que d'aquesta manera s'aconsegueix el grau de compliment adequat amb les característiques que promou. Per a més informació sobre el fons, consulta aquest enllaç.

Consulta Altres productes sostenibles Altres productes sostenibles

Fons de pensions Bankinter Mixto Sostenible

Fons de Pensions de Bankinter Seguros de Vida, SA la cartera del qual és gestionada per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA i que promou característiques socials i ambientals, però no persegueix un objectiu sostenible específic.

El compliment de les característiques socials, mediambientals i de bon govern corporatiu que aquest fons promou s'avalua a través del que tècnicament es denomina “anàlisi de riscos ASG”. La gestora no realitza internament aquesta anàlisi, sinó que es recolza en el servei d'empreses especialitzades (“anàlisi de tercers”). L'anàlisi de riscos ASG que la gestora rep és elaborada a partir de la informació disponible publicada pels emissors dels actius, així com d'altres dades directament elaborades per aquestes empreses especialitzades. El resultat final d'aquest estudi és habitualment expressat en forma d'una qualificació global o “ràting ASG” disponible per a cada emissor individualment. La gestora té en compte aquestes qualificacions per assegurar-se que la cartera del fons no excedeix, de forma agregada, un nivell màxim de risc ASG preassignat i que d'aquesta manera s'aconsegueix el grau de compliment adequat amb les característiques que promou. 

Seguidament pot consultar l'informe d'impacte 2021 corresponent a aquest fons.

Consulta Política d'implicació a llarg termini dels accionistes Política d'implicació a llarg termini dels accionistes

Consulta Informació a l'inversor Informació a l'inversor

Fets rellevants

 • Fons d'inversió absorbit: Bankinter Eurobolsa Garantizado, FI.
 • Fons d'inversió absorbent: Bankinter Mixto Renta Fija FI, classe R.
 • Informació sobre la fusió:
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Fons d'inversió absorbit: Bankinter Mercado Europeo II FI.
 • Fons d'inversió absorbent: Bankinter Mixto Renta Fija FI, classe R.
 • Informació sobre la fusió:
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Fons d'inversió absorbit: Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI.
 • Fons d'inversió absorbent: Bankinter Horizonte 2026 FI, classe R.
 • Informació sobre la fusió:
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Possibilitat d'utilitzar mecanismes d'ajustament del valor liquidatiu:
  PDF Fet rellevant

Dret polític d'assistència i vot

Aquesta és la política de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC relativa a l'exercici dels drets polítics inherents als valors integrats a la cartera dels fons d'inversió gestionats.

 • Com a regla general, Bankinter Gestión de Activos, SGIIC delegarà el seu dret d'assistència i vot a les juntes generals de les societats en el president del Consell d'Administració o en un altre membre de l'òrgan esmentat, sense indicació del sentit del vot.
 • No obstant això, quan Bankinter Gestión de Activos, SGIIC ho consideri oportú per a la millor defensa dels drets dels partícips, assistirà a les juntes generals i exercirà el vot en benefici exclusiu d'aquests partícips. En aquest cas, Bankinter Gestión de Activos, SGIIC informarà expressament els partícips de l'assistència a la junta, de l'exercici del dret de vot, del sentit d'aquest vot i els seus motius, i, si s'ha abstingut, de les raons d'aquesta abstenció.
 • Tant la representació com el vot es podran delegar o exercir per via electrònica en els casos en què les societats habilitin mitjans de comunicació a distància per als accionistes i inversors.

Dret polític d'informació

Aquesta és la política de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC relativa a l'exercici dels drets polítics inherents als valors integrats a la cartera dels fons d'inversió gestionats.

 • Quan ho consideri convenient en interès dels partícips, Bankinter Gestión de Activos, SGIIC sol·licitarà dels administradors de les societats les informacions o els aclariments que consideri oportuns sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de les juntes, en els terminis que a l'efecte preveu la Llei de societats anònimes vigent.
 • En els casos en què Bankinter Gestión de Activos, SGIIC assisteixi a les juntes generals, també podrà exercir el seu dret d'informació si fos convenient, durant la celebració de les juntes, de la manera establerta legalment.

Pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell, de 8 de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d'inversió, s'adjunta informació detallada del pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència utilitzat per Bankinter Gestión de Activos, SA, SGIIC.

PDF (266 KB) Veure pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

 

Política retributiva de Bankinter Gestión de Activos.

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 s) del Reglament d'institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació detallada de la política retributiva de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

PDF (54 KB) Veure política retributiva de la gestora

Informació del dipositari Bankinter, SA

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 t) i 23 bis 1.d) del Reglament d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació de Bankinter, SA com a dipositari de les IIC gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

 • Bankinter, SA és una entitat de crèdit que té per objecte social el desenvolupament de l'activitat bancària, està supervisada pel Banc d'Espanya i inscrita al seu registre amb el codi 0128 i està donada d'alta al registre administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 27.
 • Bankinter, SA, amb CIF núm. A-28/157360, té el seu domicili social a Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, i figura degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 1857, foli 220, full número 9643.
 • Com a entitat dipositària de totes les institucions d'inversió col·lectiva (d'ara endavant, "IIC") gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA (d'ara endavant, la "Gestora"), Bankinter, SA desenvolupa les funcions següents:
  • Funció de dipòsit i administració d'actius, garantint la separació total entre el compte de valors propi i el de les IIC custodiades, assegurant que tots els actius titularitat d'una IIC es registrin correctament a comptes oberts a nom de la IIC.
  • Funció de control d'efectiu, garantint que els fluxos de tresoreria de les IIC gestionades estiguin degudament controlats, que tots els pagaments efectuats pels inversors o en nom dels inversors siguin processats correctament i que tot l'efectiu de la IIC es trobi dipositat a comptes de tresoreria oberts a nom de l'IIC.
  • Liquidació de la subscripció i reemborsament de participacions: Bankinter, SA s'ha de cerciorar que tots els ingressos o pagaments derivats de les subscripcions o els reemborsaments es realitzen efectivament, abonant-se o carregant-se als comptes de la IIC, i que les subscripcions i els reemborsaments es realitzen d'acord amb els procediments establerts a la normativa vigent i al fullet de la IIC.
  • Funció de vigilància i supervisió: Bankinter, SA té encomanada una tasca de supervisió de la gestora, vetllant perquè les operacions i els pagaments de les IIC la custòdia de les quals té encomanada es realitzin correctament, i també supervisant el compliment de la normativa aplicable per part de la gestora.
 • D'acord amb la normativa en vigor, la responsabilitat del dipositari pot ser reclamada pels partícips sia de forma directa o a través de la gestora. Bankinter, SA respondrà de la pèrdua dels instruments custodiats, llevat que es pugui demostrar que s'ha produït com a conseqüència d'un esdeveniment extern que escapi al seu control raonable i les conseqüències del qual haurien estat inevitables.
 • Per dur a terme la inversió en valors estrangers, Bankinter, SA delega la custòdia en les entitats següents:
  • Renda variable: Citibank
  • Renda fixa: Euroclear
 • D'altra banda, Allfunds Bank, SA actua com a intermediari i dipositari en la contractació d'accions i participacions d'IIC estrangeres en què inverteixen les IIC gestionades.
 • La delegació efectuada en les entitats anteriors no dona lloc a conflictes d'interès.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals?

Sí, sempre que vulguis. Pots aportar-hi efectiu, fons d'inversió o plans de pensions.

Quines operacions o consultes puc realitzar al web?

A través del web pots:

 • Visualitzar i acceptar les recomanacions.
 • Consultar l'informe mensual de la teva inversió.
 • Fer rescats parcials.

Puc recuperar part de la meva inversió quan vulgui?

Sí, pots fer rescats parcials quan vulguis, disposant dels teus diners sense problemes. Inversió a Mida comprovarà que aquests moviments no varien significativament el risc de la inversió i, si fos així, farem una recomanació per ajustar el risc que ens has declarat per a aquesta inversió.

Puc acceptar una recomanació, però només en part?

Sí, però per a aquests casos hauràs d'anar a la teva oficina.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 623 43 79
Caixers i oficines