Saltar a la zona de continguts

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS

El nostre millor aval: 37 anys d'experiència i compromís en la gestió d'inversions.

Bankinter Gestión de Activos

Una informació de la nostra gestió mostrada de manera detallada i transparent

Informe d'estratègia setmanal

Estratègia d'inversió setmanal del nostre equip segons les últimes novetats, informacions i moviments de mercat.

Informe estratègia mensual

El nostre informe d'estratègia mensual.

Les nostres previsions i estratègia d'inversió trimestral resumides en un vídeo.

Productes sostenibles

Productes que promouen característiques ambientals o socials.

Fons que promou característiques socials o mediambientals però que no persegueix un objectiu d'inversió sostenible específic.

Les característiques socials o mediambientals que aquest fons promou s'avaluen a través del que tècnicament es denomina “anàlisi de riscos ASG”. La gestora no realitza internament aquesta anàlisi, sinó que es recolza en el servei d'empreses especialitzades (“anàlisi de tercers”). L'anàlisi de riscos ASG que la gestora rep és elaborada a partir de la informació disponible publicada pels emissors dels actius, així com d'altres dades directament elaborades per aquestes empreses especialitzades. El resultat final d'aquest estudi és habitualment expressat en forma d'una qualificació global o “ràting ASG” disponible per a cada emissor individualment. La gestora té en compte aquestes qualificacions per assegurar-se que la cartera del fons no excedeix, de forma agregada, un nivell màxim de risc ASG preassignat i que d'aquesta manera s'aconsegueix el grau de compliment adequat amb les característiques que promou. Per a més informació sobre el fons, consulta l'enllaç Bankinter Sostenibilidad, FI.

Consulta la informació precontractual del fons Bankinter Sostenibilidad, FI. Última actualització del fullet: 19/05/2023.

Consulta la informació periòdica del fons Bankinter Sostenibilidad, FI. Última actualització del fullet: 19/05/2023.

Informació en matèria de sostenibilitat

Consulta Resum Resum

Última actualització: 30/05/2023.

Aquest fons d'inversió (d'ara endavant, el “Fons”) promou característiques mediambientals i es classifica com un producte financer de l'article 8 del Reglament (UE) 2019/2088, però no té com a objectiu una inversió sostenible.

Això no obstant, tot i que el Fons no té un objectiu d'inversió sostenible, té previst realitzar inversions sostenibles. Les inversions sostenibles del Fons pretenen contribuir a tots els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Perquè una inversió pugui considerar-se com a inversió sostenible, ha de presentar una contribució neta positiva als 17 ODS.

En l'àmbit d'aquestes inversions, per no causar cap perjudici significatiu a cap objectiu d'inversió sostenible mediambiental o social, en la mesura que el Fons exigeix que tota inversió sostenible presenti una contribució neta positiva als objectius sostenibles perseguits, es garanteix que els perjudicis potencials generats no seran significatius i quedaran sempre mitigats per l'impacte positiu més gran generat.

Addicionalment, la consideració dels indicadors de les principals incidències adverses es té en compte al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per a l'avaluació del principi de no causar dany significatiu (DNSH, per les sigles en anglès).

En la mesura que les inversions sostenibles també estan subjectes a l'anàlisi de sostenibilitat mitjançant l'indicador “ràting ASG”, el qual incorpora criteris ambientals, socials i de governança, compatibles amb les directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals i els principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans, s'analitza l'alineació de les empreses en què s'inverteix amb aquestes directrius.

Avaluant les pràctiques empresarials de les companyies en què inverteix, promou característiques mediambientals i socials com ara l'eficiència en les emissions de carboni, la gestió adequada del consum de recursos naturals i del consum d'aigua, limitar l'impacte en la biodiversitat i l'ús del sòl, l'adequada gestió de residus i emissions tòxiques, limitar l'impacte de la pol·lució derivada d'envasos i materials no reciclables, la gestió apropiada dels recursos humans per tal de mantenir sota control els riscos laborals i per al compliment dels drets laborals, la gestió correcta de les relacions i l'impacte amb la societat per tal de, per exemple, evitar la violació de drets fonamentals, reduir els possibles danys derivats de la manca de mesures sanitàries i de seguretat adequades en els productes i serveis que s'ofereixen, la protecció adequada de la privacitat i seguretat de les dades dels clients i la supervisió d'aquestes mateixes qüestions en les cadenes de subministrament.

L'estratègia d'inversió per complir les característiques mediambientals o socials que promou el Fons s'inicia amb l'aplicació de la política d'exclusió de la gestora, que exclou aquelles empreses amb exposició significativa a activitats econòmiques d'alt impacte negatiu en termes mediambientals o socials, o que no respecten els drets humans o laborals fonamentals. A continuació, el Fons segueix un procés d'inversió “best-in-class”.

L'equip gestor té en compte les pràctiques de bon govern de les empreses en què inverteix a través de l'indicador utilitzat (ràting ASG) per a la selecció de les inversions.

Pel que fa a la proporció d'inversions prevista per a la cartera, s'estableix una proporció mínima del 80% del patrimoni de la cartera en inversions que promouen característiques mediambientals o socials, i almenys un 50% en inversions sostenibles.

Per al seguiment de les característiques mediambientals o socials promogudes pel Fons, s'utilitza l'indicador ràting ASG esmentat, que ha de complir el valor mínim exigit tant a escala individual de cada actiu com a escala agregada del conjunt de la cartera.

El Fons utilitza mètodes elaborats específicament tant per mesurar el compliment de les característiques mediambientals o socials, en què es fa servir l'indicador “ràting ASG” com a mètrica, com per a l'avaluació de les inversions sostenibles per la seva contribució neta positiva als 17 ODS.

Per implementar aquests mètodes, la gestora utilitza fonts de dades de proveïdors de prestigi reconegut. No obstant això, podrien haver-hi limitacions en la disponibilitat i la qualitat de la informació extrafinancera que s'utilitza per valorar l'indicador ràting ASG i l'avaluació de les inversions sostenibles. La gestora analitza i monitora constantment els resultats aconseguits per minimitzar aquestes limitacions.

La gestora té establertes mesures de diligència deguda respecte dels actius subjacents del Fons, que inclouen el seguiment continu d'aquests actius i la seva alineació amb les característiques mediambientals i socials promogudes pel Fons.

La gestora també disposa d'una Política d'implicació que recull els procediments de diàleg actiu amb emissors (“engagement”) i d'exercici de vot sobre les companyies en què s'inverteix.

No s'ha establert un índex específic de referència per determinar les característiques mediambientals o socials del Fons.

Consulta Sense objectiu d'inversió sostenible Sense objectiu d'inversió sostenible

Última actualització: 30/05/2023.

Aquest producte financer promou característiques mediambientals o socials, però no té com a objectiu una inversió sostenible.

Això no obstant, el Fons té previst realitzar inversions sostenibles. Les inversions sostenibles del Fons pretenen contribuir a tots els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Els ODS preveuen 17 metes, entre les quals s'inclouen: 1) posar fi a la pobresa; 2) posar fi a la fam; 3) garantir la salut i el benestar; 4) garantir l'educació; 5) assolir la igualtat de gènere; 6) garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua; 7) garantir l'accés a una energia assequible i sostenible; 8) promoure el creixement econòmic i l'ocupació digna; 9) promoure la indústria, la innovació i les infraestructures; 10) reduir les desigualtats; 11) assolir ciutats i comunitats inclusives, segures i sostenibles; 12) garantir modalitats de consum i producció sostenibles; 13) adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes; 14) conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins; 15) gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació i la degradació de les terres; 16) promoure a través de les institucions la justícia i la pau; 17) contribuir a l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

El Fons, a través de la inversió en aquesta tipologia d'inversions sostenibles, pretén contribuir de manera positiva a aquestes metes definides als ODS. Per identificar aquestes inversions, el Fons utilitza un indicador d'un proveïdor extern, especialitzat en anàlisi ASG, amb una metodologia establerta per mesurar la contribució de les companyies a cada un dels 17 ODS enumerats en funció de les operacions, els productes, els serveis, les polítiques i les pràctiques per abordar aquests desafiaments. En funció de l'anterior, cada empresa analitzada presenta una mètrica positiva o negativa per a cada un dels 17 objectius. Perquè una inversió pugui considerar-se com a inversió sostenible, ha de presentar una contribució neta positiva als 17 ODS.

En la mesura que el Fons exigeix que tota inversió sostenible presenti una contribució neta positiva als objectius sostenibles perseguits, es garanteix així que els perjudicis potencials generats no seran significatius i quedaran sempre mitigats per l'impacte positiu més gran generat.

Les inversions sostenibles del Fons, a més de presentar una contribució neta positiva als 17 ODS, compliran el principi de no causar un dany significatiu a un altre objectiu de sostenibilitat, cosa que s'aconseguirà mitjançant la combinació de les accions de gestió següents:

1. L'exigència d'una contribució neta positiva als 17 ODS, la qual cosa implica que els perjudicis potencials generats a un o diversos ODS no seran significatius i quedaran sempre mitigats per l'impacte positiu més gran generat a altres ODS.

2. L'anàlisi de controvèrsies, tal com denominen els proveïdors d'anàlisi ASG aquells esdeveniments o situacions en què les operacions o els productes d'una companyia poden tenir impacte negatiu en termes mediambientals, socials o de govern corporatiu. En aquest sentit, per a qualsevol inversió del Fons s'avaluarà de forma contínua el nombre i la gravetat de les controvèrsies detectades, assegurant que cap inversió qualificada com a “inversió sostenible” no pugui causar un dany significatiu en termes ASG sobre la base d'aquestes controvèrsies detectades.

3. L'exigència d'un ràting ASG mínim que contribueix a assegurar que les inversions del Fons compleixen uns estàndards mínims en la gestió dels aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu, eliminant així aquelles companyies que mostren un exercici pitjor en la gestió d'aquests factors i que, en conseqüència, poden causar-hi un dany significatiu.

4. L'anàlisi individual de la qualitat del govern corporatiu de les inversions que es realitzen i l'exigència que es compleixin uns estàndards adequats en matèria d'estructura de propietat, òrgans de gestió i control, gestió dels recursos humans, transparència comptable i fiscal, així com ètica empresarial. Aquestes característiques queden avaluades i puntuades dins del desglossament del ràting ASG i permeten establir un filtre addicional per assegurar que les inversions sostenibles que el Fons pretén realitzar compleixen unes bones pràctiques de governança.

5. La consideració de les principals incidències adverses (PIAS) sobre factors de sostenibilitat.

6. L'aplicació de la política d'exclusions de la gestora, com es detalla més endavant, exclou aquelles empreses amb exposició significativa a activitats econòmiques d'alt impacte negatiu en termes mediambientals o socials.

La consideració dels indicadors de les principals incidències adverses es té en compte al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per a l'avaluació del principi de no causar dany significatiu (DNSH, per les sigles en anglès).

L'equip gestor tindrà en compte els indicadors recollits al quadre 1 i qualsevol dels recollits als quadres 2 i 3 de l'Annex I del Reglament delegat (UE) 2022/1288. El principi de no causar dany significatiu s'introdueix dins del procés de classificació de les inversions com a “inversions sostenibles” o com a “inversions amb altres característiques mediambientals o socials”. L'avaluació del principi de no causar dany significatiu forma part dels tres pilars sobre els quals se sustenta el compliment de la definició reguladora d'“inversió sostenible”.

En la mesura que les inversions sostenibles també estan subjectes a l'anàlisi de sostenibilitat mitjançant l'indicador “ràting ASG”, el qual incorpora criteris ambientals, socials i de governança, compatibles amb les directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals i els principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans, l'equip analitza l'alineació de les empreses en què s'inverteix amb aquestes directrius.

Consulta Característiques mediambientals o socials del producte financer Característiques mediambientals o socials del producte financer

Última actualització: 30/05/2023.

El Fons promou, avaluant les pràctiques empresarials de les companyies en què inverteix, característiques mediambientals i socials com ara l'eficiència en les emissions de carboni, la gestió adequada del consum de recursos naturals i del consum d'aigua, limitar l'impacte en la biodiversitat i l'ús del sòl, l'adequada gestió de residus i emissions tòxiques, limitar l'impacte de la pol·lució derivada d'envasos i materials no reciclables, la gestió apropiada dels recursos humans per tal de mantenir sota control els riscos laborals i per al compliment dels drets laborals, la gestió correcta de les relacions i l'impacte amb la societat per tal de, per exemple, evitar la violació de drets fonamentals, reduir els possibles danys derivats de la manca de mesures sanitàries i de seguretat adequades en els productes i serveis que s'ofereixen, la protecció adequada de la privacitat i seguretat de les dades dels clients i la supervisió d'aquestes mateixes qüestions en les cadenes de subministrament.

Consulta Estratègia d'inversió Estratègia d'inversió

Última actualització: 30/05/2023.

Inicialment s'aplica la política d'exclusions de la gestora, que exclou aquelles empreses amb exposició significativa a activitats econòmiques d'alt impacte negatiu en termes mediambientals o socials. Entre aquestes activitats s'inclouen, per exemple, la fabricació d'armes de destrucció massiva, la fabricació d'armes considerades controvertides pel seu impacte en la població civil, la generació elèctrica a partir de fonts altament contaminants o l'exploració i producció de petroli i gas en àrees o mitjançant tècniques d'alt impacte ecològic. També s'exclouen aquelles empreses en què es tingui constància que no respecten els drets humans fonamentals definits per les Nacions Unides o que no compleixen els drets laborals tal com es defineixen als convenis de l'Organització Internacional del Treball.

A continuació, el Fons segueix un procés d'inversió “best-in-class”, que consisteix a seleccionar les empreses amb millor valoració en termes de sostenibilitat d'acord amb l'indicador esmentat anteriorment. Així, almenys el 80% del patrimoni de la cartera tindrà una valoració igual o superior al mínim especificada a l'apartat “Seguiment de les característiques mediambientals o socials” i, dins d'aquesta part majoritària de la cartera, es consideraran inversions sostenibles aquelles que presentin una contribució neta positiva als 17 ODS comentats anteriorment, la qual cosa suposarà almenys un 50% del patrimoni del Fons.

A més de l'avaluació ex ante, prèvia a la decisió d'inversió, l'equip gestor fa una avaluació contínua de la cartera per analitzar-ne l'alineació amb les característiques sostenibles promogudes.

L'equip gestor té en compte les pràctiques de bon govern de les empreses en què inverteix a través de l'indicador utilitzat (ràting ASG) per a la selecció de les inversions. En concret, a l'hora d'avaluar el bon govern de les empreses, els ràtings ASG preveuen un apartat específic en què es tenen en consideració aspectes vinculats amb l'ètica empresarial i la qualitat del govern corporatiu. Dins d'aquests aspectes s'avaluen diverses qüestions com ara les característiques de l'estructura de propietat de l'empresa, les característiques operatives i la composició dels òrgans de control, les polítiques de retribució, la transparència comptable i fiscal, l'existència de polítiques i mecanismes de control que previnguin de manera efectiva accions que infringeixin l'ètica empresarial, així com l'existència de controvèrsies relatives, per exemple, a casos de suborn, corrupció, frau, blanqueig de capitals o pràctiques anticompetitives.

Consulta Proporció d'inversions Proporció d'inversions

Última actualització: 30/05/2023.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni de la cartera. Al seu torn, aquestes inversions es materialitzaran en, almenys, un 50% del patrimoni del Fons en inversions sostenibles amb un objectiu social o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable.

El Fons no utilitza derivats per a la consecució de les característiques mediambientals o socials perseguides.

Consulta Seguiment de les característiques mediambientals o socials Seguiment de les característiques mediambientals o socials

Última actualització: 30/05/2023.

Amb l'objectiu d'implementar l'estratègia d'inversió i assolir les característiques ambientals i socials perseguides, l'equip gestor exigeix:

 • Que totes aquelles inversions considerades presentin un ràting ASG mínim de “BBB” en una escala que va d'AAA a CCC, sent AAA la millor i CCC la pitjor, o equivalent segons l'escala del proveïdor o proveïdors d'anàlisi ASG escollits.
 • Que la cartera presenti, de forma agregada i de mitjana, un ràting ASG mínim d'“A” o equivalent segons l'escala del proveïdor o proveïdors d'anàlisi ASG escollits.

Qualsevol inversió individual que no assoleixi el ràting mínim exigit no es podrà considerar que promocioni adequadament les característiques mediambientals i socials, i deixarà de computar dins de l'apartat d'“Inversions ajustades a característiques ambientals o socials”. Per avaluar la permanència d'aquestes inversions s'estarà al compliment de l'objectiu de ràting mínim conjunt de la cartera i de la proporció mínima del 80% del patrimoni assignat a actius d'“Inversions ajustades a característiques ambientals o socials”.

El Fons utilitza com a indicador del compliment adequat de les característiques mediambientals i socials que persegueix el “ràting ASG” de les companyies en què inverteix.

Consulta Mètodes Mètodes

Última actualització: 30/05/2023.

El “ràting ASG” que s'utilitza com a indicador és una mètrica elaborada per empreses independents, especialitzades en l'anàlisi de riscos extrafinancers, que ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. Encara que la metodologia de càlcul d'un “ràting ASG” difereix en funció del proveïdor, en general totes es basen a identificar aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants, avaluar-les i ponderar-les en funció de la seva rellevància segons el sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa analitzada. La valoració final s'expressa en forma d'una qualificació conjunta, tot i que també hi ha la possibilitat d'accedir a les puntuacions individuals per a les pràctiques ambientals, les socials i les de governança. El “ràting ASG” se sol expressar en forma de lletres o números segons el proveïdor que s'esculli, però en tots dos casos els valors s'expressen mitjançant un escalat per nivells que permet identificar el grau d'exposició a riscos extrafinancers a què s'enfronta l'empresa analitzada i la seva capacitat per gestionar-los. En funció d'aquest escalat és possible determinar si una inversió presenta unes característiques mediambientals, socials i de govern a les quals s'associa un risc de sostenibilitat molt baix, baix, mitjà, alt o molt alt, i promocionar la selecció d'aquelles que millor s'adapten als objectius del Fons.

Pel que fa a la renda fixa pública, juntament amb els “ràtings ASG” de les empreses emissores hi ha etiquetes (verdes, socials, sostenibles) associades a emissions específiques que contribueixen i ajuden a identificar les característiques mediambientals o socials de la inversió.

Bankinter Gestión de Activos utilitza exclusivament proveïdors externs per a la determinació dels ràtings ASG i, per tant, no desenvolupa una metodologia pròpia per a l'elaboració d'aquests ràtings.

Pel que fa a la metodologia per avaluar les característiques que han de complir les denominades “inversions sostenibles”, i tenint en compte que en la definició reguladora d'aquestes inversions s'indiquen com a requisits:
(1) que la inversió es faci en una activitat econòmica que contribueixi a un objectiu mediambiental o social;
(2) que la inversió no perjudiqui significativament cap objectiu mediambiental o social (avaluat sobre la base del DNSH a través dels indicadors esmentats), i
(3) que l'empresa participada segueixi pràctiques de bona governança,

Bankinter Gestión de Activos implementa la seva metodologia de classificació sobre la base del control i seguiment de:
(1) la contribució neta als objectius de desenvolupament sostenible tal com s'ha explicat a l'apartat corresponent;
(2) la comparativa favorable o desfavorable en termes relatius de les mètriques més significatives recollides al quadre 1 de l'Annex I del Reglament delegat (UE) 2022/1288, com ara la intensitat de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, les infraccions dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, l'absència de processos i mecanismes de compliment per fer un seguiment del compliment d'aquests principis, la diversitat de gènere de la junta directiva o l'exposició a armes controvertides, i
(3) una verificació, a través del ràting ASG i de l'anàlisi de controvèrsies, que es compleixen adequadament unes pràctiques de bon govern.

El procés d'inversió té en consideració les dues metodologies exposades i la gestora monitora de forma mensual el seu compliment. Addicionalment, amb caràcter anual, es fa un informe sobre el grau d'assoliment de l'estratègia d'inversió i sobre les característiques socials o mediambientals que promou el Fons.

Consulta Fonts i tractament de dades Fonts i tractament de dades

Última actualització: 30/05/2023.

Per avaluar la consecució de les característiques promogudes pel Fons s'utilitzen proveïdors externs de prestigi reconegut, dels quals s'obtenen tant les dades de caràcter no financer dels actius subjacents en què inverteix com l'avaluació d'aquestes dades a través dels “ràtings ASG” esmentats. Dins de les dades de caràcter no financer s'engloben totes aquelles relatives a qüestions mediambientals, socials i de govern corporatiu, i, en conseqüència, també s'hi inclouen les dades vinculades a les “principals incidències adverses”.

La qualitat d'aquestes dades depèn, en conseqüència, del proveïdor escollit i de la publicació de les dades per part de les companyies o els emissors. En els casos en què determinades dades no són publicades per les companyies o els emissors, es poden requerir estimacions que es poden desviar significativament de les xifres finalment publicades. Bankinter Gestión de Activos no fa estimacions pròpies sinó que utilitza les dels seus proveïdors externs. Per garantir la qualitat de les dades, Bankinter Gestión de Activos utilitza exclusivament proveïdors externs de prestigi reconegut, monitorant i comparant entre ells la disponibilitat i els nivells d'actualització de la informació proporcionada.

Per a les inversions indirectes a través d'IIC classificades com a article 8 o 9 del Reglament (UE) 2019/88, s'utilitza informació facilitada per les societats gestores respectives.

La proporció de dades estimades utilitzades a partir dels proveïdors, així com de les societats gestores en relació amb la inversió en IIC, constitueix un paràmetre difícil de determinar amb la informació disponible actualment.

Consulta Limitacions dels mètodes i les dades Limitacions dels mètodes i les dades

Última actualització: 30/05/2023.

Els mètodes utilitzats, que s'han descrit anteriorment, poden presentar limitacions i, en conseqüència, poden requerir modificacions al llarg del temps. El mesurament adequat de com es compleixen les característiques socials o mediambientals que promou el Fons es pot veure limitat per la disponibilitat i qualitat de la informació extrafinancera que s'utilitza per avaluar les característiques ASG dels actius subjacents en què inverteix i dels emissors dels actius. La classificació dels actius com a “inversions sostenibles” requereix també un volum de dades rellevant i uns criteris d'avaluació d'aquestes dades no consensuats a escala europea que poden fer complexa la comparativa entre fons de diferents entitats financeres.

Perquè aquestes limitacions no afectin la manera en què es compleixen les característiques mediambientals o socials que promou el Fons, la gestora analitza i monitora constantment els resultats assolits i estableix controls periòdics sobre el percentatge del patrimoni que compleix aquestes característiques, així com del percentatge d'inversions sostenibles, verificant que tots dos percentatges s'adeqüen als llindars establerts.

Consulta Diligència deguda Diligència deguda

Última actualització: 30/05/2023.

Quant a les mesures de diligència deguda respecte dels actius subjacents del Fons, la gestora té establert un control ex ante que no permet la contractació d'un actiu si això suposa que el Fons no compleix els llindars establerts a l'apartat “Seguiment de les característiques mediambientals o socials".

De forma complementària, es realitza periòdicament un control ex post, que considera baixades sobrevingudes del ràting ASG dels actius financers que componen la cartera del Fons.

A més, s'actualitza periòdicament la informació proporcionada pels proveïdors externs per millorar la cobertura dels actius subjacents en què inverteix el Fons.

Consulta Polítiques d'implicació Polítiques d'implicació

Última actualització: 30/05/2023.

La societat gestora, en la mesura que ho consideri adient i tenint en compte, entre altres coses, l'estratègia d'inversió i la naturalesa i la mida de la seva inversió global en determinades companyies, farà un seguiment de determinats aspectes que afectin aquestes companyies pel que fa a les seves estratègies empresarials, exercici i risc financer i no financer, estructura de capital, impacte social, ambiental i govern corporatiu.

La societat gestora, per fer aquest seguiment, podrà fer servir diverses fonts i mecanismes que inclouen, entre d'altres, la revisió sobre la informació no financera, en particular la relacionada amb riscos i factors ASG.

La societat gestora interpreta el seu deure fiduciari respecte dels partícips dels vehicles gestionats com un esforç per maximitzar el valor de les seves inversions tant a llarg com a curt termini, i en compliment de les seves responsabilitats de gestió i administració no només participant com a accionista sinó també participant activament amb la direcció de l'empresa.

La societat gestora entén que a través de la participació en les juntes generals d'accionistes o en els processos de diàleg actiu amb les companyies (“engagement”) es pot aconseguir un creixement més ràpid i una rendibilitat més gran a llarg termini. D'altra banda, mitjançant la integració de riscos i factors de sostenibilitat tant en els vehicles gestionats com en les companyies objecte d'inversió, la societat gestora entén que es pot no només millorar la rendibilitat a llarg termini, sinó també generar un impacte positiu en termes de sostenibilitat.

Consulta Índex de referència assignat Índex de referència assignat

Última actualització: 30/05/2023.

No s'ha establert un índex específic de referència per determinar les característiques mediambientals o socials del Fons.

Una oferta de fons adequada a totes les necessitats d'inversió:

Fons monetaris i de renda fixa

Fons que inverteixen en dipòsits i actius de renda fixa tant a curt com a mitjà/llarg termini.

Més detalls sobre fons monetaris i de renda fixa

Fons mixtos

Fons que combinen la inversió en renda fixa i renda variable, amb diferent nivell d'exposició a renda variable.

Més detalls sobre fons mixtos

Fons de renda variable

Fons que inverteixen en accions de companyies de diferents sectors i àmbits geogràfics.

Més detalls sobre fons de renda variable

Fons garantits

Fons que permeten beneficiar-se de l'evolució dels diferents mercats i que asseguren la devolució de la inversió inicial al venciment de la garantia.

Més detallssobre fons garantits

Sostenibilitat a Bankinter

Consulta Política d'integració Política d'integració

Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA disposa d'una Política d'integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de selecció d'inversions i de presa de decisions i aplica les estratègies d'integració més adequades (estratègies d'exclusió, Best in Class, Best efforts, etc.), o una combinació d'elles, segons les característiques dels productes que gestiona. La Política es pot consultar aquí.

Consulta Política d'exclusió Política d'exclusió

Consulta Plans de pensions i EPSV sostenibles Plans de pensions i EPSV sostenibles

Bk Premium Conservador

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA FIXA MIXTA, que inverteix en renda variable mundial des d'un mínim del 15% del seu patrimoni fins a un màxim del 25%, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar de manera puntual fins a un 30%.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Moderado

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 25% i fins a un màxim del 50% del seu patrimoni, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar de manera puntual fins a un 60%.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Agresivo

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE, que inverteix en renda variable mundial més del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Dinámico

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 50% del seu patrimoni i fins a un màxim del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Defensivo

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA FIXA MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 5% del seu patrimoni i fins a un màxim del 10% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Variable Internacional

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE, que inverteix en renda variable mundial des d'un mínim del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Inversión Mixta EPSV

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Pla de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial entre el 25% i el 50% del seu patrimoni, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar fins a un 60% del patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Consulta Política d'implicació a llarg termini dels accionistes Política d'implicació a llarg termini dels accionistes

Consulta Informació a l'inversor Informació a l'inversor

Fets rellevants

 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit: Bankinter Bonos 2023, FI, Classes R i D.
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Deuda Financiera, FI, Classe R.
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Possibilitat d'utilitzar mecanismes d'ajustament del valor liquidatiu:
  PDF Fet rellevant

Dret polític d'informació

Aquesta és la política de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC relativa a l'exercici dels drets polítics inherents als valors integrats a la cartera dels fons d'inversió gestionats.

 • Quan ho consideri convenient en interès dels partícips, Bankinter Gestión de Activos, SGIIC sol·licitarà dels administradors de les societats les informacions o els aclariments que consideri oportuns sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de les juntes, en els terminis que a l'efecte preveu la Llei de societats anònimes vigent.
 • En els casos en què Bankinter Gestión de Activos, SGIIC assisteixi a les juntes generals, també podrà exercir el seu dret d'informació si fos convenient, durant la celebració de les juntes, de la manera establerta legalment.

Pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell, de 8 de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d'inversió, s'adjunta informació detallada del pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència utilitzat per Bankinter Gestión de Activos, SA, SGIIC.

PDF (266 KB) Veure pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

 

Política retributiva de Bankinter Gestión de Activos.

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 s) del Reglament d'institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació detallada de la política retributiva de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

PDF (54 KB) Veure política retributiva de la gestora

Informació del dipositari Bankinter, SA

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 t) i 23 bis 1.d) del Reglament d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació de Bankinter, SA com a dipositari de les IIC gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

 • Bankinter, SA és una entitat de crèdit que té per objecte social el desenvolupament de l'activitat bancària, està supervisada pel Banc d'Espanya i inscrita al seu registre amb el codi 0128 i està donada d'alta al registre administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 27.
 • Bankinter, SA, amb CIF núm. A-28/157360, té el seu domicili social a Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, i figura degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 1857, foli 220, full número 9643.
 • Com a entitat dipositària de totes les institucions d'inversió col·lectiva (d'ara endavant, "IIC") gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA (d'ara endavant, la "Gestora"), Bankinter, SA desenvolupa les funcions següents:
  • Funció de dipòsit i administració d'actius, garantint la separació total entre el compte de valors propi i el de les IIC custodiades, assegurant que tots els actius titularitat d'una IIC es registrin correctament a comptes oberts a nom de la IIC.
  • Funció de control d'efectiu, garantint que els fluxos de tresoreria de les IIC gestionades estiguin degudament controlats, que tots els pagaments efectuats pels inversors o en nom dels inversors siguin processats correctament i que tot l'efectiu de la IIC es trobi dipositat a comptes de tresoreria oberts a nom de l'IIC.
  • Liquidació de la subscripció i reemborsament de participacions: Bankinter, SA s'ha de cerciorar que tots els ingressos o pagaments derivats de les subscripcions o els reemborsaments es realitzen efectivament, abonant-se o carregant-se als comptes de la IIC, i que les subscripcions i els reemborsaments es realitzen d'acord amb els procediments establerts a la normativa vigent i al fullet de la IIC.
  • Funció de vigilància i supervisió: Bankinter, SA té encomanada una tasca de supervisió de la gestora, vetllant perquè les operacions i els pagaments de les IIC la custòdia de les quals té encomanada es realitzin correctament, i també supervisant el compliment de la normativa aplicable per part de la gestora.
 • D'acord amb la normativa en vigor, la responsabilitat del dipositari pot ser reclamada pels partícips sia de forma directa o a través de la gestora. Bankinter, SA respondrà de la pèrdua dels instruments custodiats, llevat que es pugui demostrar que s'ha produït com a conseqüència d'un esdeveniment extern que escapi al seu control raonable i les conseqüències del qual haurien estat inevitables.
 • Per dur a terme la inversió en valors estrangers, Bankinter, SA delega la custòdia en les entitats següents:
  • Renda variable: Citibank
  • Renda fixa: Euroclear
 • D'altra banda, Allfunds Bank, SA actua com a intermediari i dipositari en la contractació d'accions i participacions d'IIC estrangeres en què inverteixen les IIC gestionades.
 • La delegació efectuada en les entitats anteriors no dona lloc a conflictes d'interès.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals?

Sí, sempre que vulguis. Pots aportar-hi efectiu, fons d'inversió o plans de pensions.

Quines operacions o consultes puc realitzar al web?

A través del web pots:

 • Visualitzar i acceptar les recomanacions.
 • Consultar l'informe mensual de la teva inversió.
 • Fer rescats parcials.

Puc recuperar part de la meva inversió quan vulgui?

Sí, pots fer rescats parcials quan vulguis, disposant dels teus diners sense problemes. Inversió a Mida comprovarà que aquests moviments no varien significativament el risc de la inversió i, si fos així, farem una recomanació per ajustar el risc que ens has declarat per a aquesta inversió.

Puc acceptar una recomanació, però només en part?

Sí, però per a aquests casos hauràs d'anar a la teva oficina.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 623 43 79
Caixers i oficines