Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons d'inversió monetari?

Com el nom indica, són fons que inverteixen en el mercat monetari (lletres, bons, etc.), a molt curt termini. A diferència dels fons de renda fixa, la inversió no pot superar els sis mesos.

Els mercats monetaris són aquells mercats en què es negocien diners en efectiu i actius. El seu objectiu principal és facilitar, tant als agents econòmics com als usuaris inversors, la conservació de part de la seva riquesa en forma de títols o valors que suposin una rendibilitat acceptable i un alt grau de liquiditat.

En invertir en actius de gran liquiditat i amb risc molt reduït, els fons monetaris són especialment adequats per a aquelles persones amb intenció de realitzar inversions a molt curt termini i com a alternativa als dipòsits.

Hi ha tres tipus de mercats monetaris:

  • Mercats monetaris interbancaris: compostos per operacions de crèdit i préstecs com ara derivats a curt termini, swaps de tipus d'interès a curt termini, dipòsits interbancaris i altres actius el període de venciment dels quals serà d'una setmana com a màxim.
  • Mercat d'actius empresarials: es compon de pagarés d'empresa i suposa una opció de finançament important per a molts negocis.
  • Mercat monetari de deute públic: format pel deute públic que emet a Espanya el Tresor Públic.

La rendibilitat dels fons monetaris està directament relacionada amb les polítiques monetàries del Banc Central Europeu, que és la institució que defineix els tipus d'interès oficials a curt termini.

En funció del seu valor liquidatiu, els fons de mercat monetari es classifiquen en tres grups:

  • Els fons de valor liquidatiu variable ofereixen adquisicions o reemborsaments al preu del valor liquidatiu per participació del fons.
  • Els fons de valor liquidatiu de baixa volatilitat són aquells en què els preus es mantenen constants fins a un límit establert.
  • Els fons de valor liquidatiu de deute públic ofereixen un valor fix i estan obligats a invertir la major part dels actius en deute públic.

Els fons monetaris són una bona opció per mantenir un percentatge de la cartera global invertida en actius de baix risc i alta liquiditat.

A més

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió

Gestió d'actius

Posem a la teva disposició tota la nostra experiència en la gestió dels teus actius.
Més detalls sobre Gestió d'actius