Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons d'inversió monetari?

Com el nom indica, són fons que inverteixen en el mercat monetari (lletres, bons, etc.), a molt curt termini. A diferència dels fons de renda fixa, la inversió no pot superar els sis mesos.

Els mercats monetaris són aquells mercats en què es negocien diners en efectiu i actius. El seu objectiu principal és facilitar, tant als agents econòmics com als usuaris inversors, la conservació de part de la seva riquesa en forma de títols o valors que suposin una rendibilitat acceptable i un alt grau de liquiditat.

En invertir en actius de gran liquiditat i amb risc molt reduït, els fons monetaris són especialment adequats per a aquelles persones amb intenció de realitzar inversions a molt curt termini i com a alternativa als dipòsits.

Hi ha tres tipus de mercats monetaris:

  • Mercats monetaris interbancaris: compostos per operacions de crèdit i préstecs com ara derivats a curt termini, swaps de tipus d'interès a curt termini, dipòsits interbancaris i altres actius el període de venciment dels quals serà d'una setmana com a màxim.
  • Mercat d'actius empresarials: es compon de pagarés d'empresa i suposa una opció de finançament important per a molts negocis.
  • Mercat monetari de deute públic: format pel deute públic que emet a Espanya el Tresor Públic.

La rendibilitat dels fons monetaris està directament relacionada amb les polítiques monetàries del Banc Central Europeu, que és la institució que defineix els tipus d'interès oficials a curt termini.

En funció del seu valor liquidatiu, els fons de mercat monetari es classifiquen en tres grups:

  • Els fons de valor liquidatiu variable ofereixen adquisicions o reemborsaments al preu del valor liquidatiu per participació del fons.
  • Els fons de valor liquidatiu de baixa volatilitat són aquells en què els preus es mantenen constants fins a un límit establert.
  • Els fons de valor liquidatiu de deute públic ofereixen un valor fix i estan obligats a invertir la major part dels actius en deute públic.

Els fons monetaris són una bona opció per mantenir un percentatge de la cartera global invertida en actius de baix risc i alta liquiditat.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons