Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons d'inversió lliure?

Els fons d'inversió lliure, també anomenats de gestió alternativa o hedge funds, són fons que busquen maximitzar la rendibilitat independentment de la tendència de mercat, és a dir, fins i tot amb mercats a la baixa, la qual cosa, en circumstàncies normals, implicaria pèrdues.

Són fons que fan servir estratègies d'inversió altament sofisticades i, a diferència dels fons tradicionals, no tenen les restriccions i limitacions que marca la normativa per al cobrament de comissions.

Els fons d'inversió lliure, per la seva complexitat, no són productes per a tots els púbics sinó productes dirigits a inversors professionals i que, pel seu objectiu de maximitzar els beneficis, solen comportar una exposició al risc molt elevada.

Els fons d'inversió lliure són fons d'inversió la vocació inversora dels quals consisteix, principalment, en l'adquisició de qualsevol tipus d'actiu financer (aquest és el motiu de la seva denominació), sense que els siguin aplicables les regles sobre concentració d'inversions establertes a la normativa general per als fons d'inversió que podríem anomenar tradicionals.

Dins d'aquesta categoria de fons es pot presentar una modalitat en la inversió que consisteix en fons de fons, que són aquells que inverteixen en altres fons d'inversió en lloc de fer-ho en actius directament.

Què és la unitat d'inversió aplicada als fons d'inversió lliure?

La unitat d'inversió és la participació; els partícips són els inversors que compren participacions del fons.

Emissor i mercat

Els fons d'inversió lliure, com qualsevol altre fons d'inversió, són patrimonis col·lectius que no tenen personalitat jurídica. Per això, hi ha una societat gestora que gestiona els seus actius i exerceix totes les funcions d'administració i representació. La custòdia i administració dels valors pertanyents al fons correspon al dipositari, que també exerceix les funcions de vigilància i supervisió de la gestió de la societat gestora.

Així mateix, hi ha la figura de comercialitzador, que manté les relacions comercials amb el partícip i exerceix les funcions de distribució dels fons.

El preu o valor de mercat del fons és el valor liquidatiu, que es calcularà al menys trimestralment dividint el patrimoni total del fons entre el nombre de participacions en circulació en cada moment. També és possible el càlcul semestral si així ho exigeixen les inversions realitzades, encara que alguns fons poden optar per oferir liquiditat amb més freqüència, per exemple mensual.

Divisa

És pràctica habitual la comercialització de fons d'inversió lliure denominats en euros. Si es constitueix en monedes diferents de l'euro implica un risc addicional, el risc de divisa, derivat de les possibles fluctuacions dels tipus de canvi.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons