Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la TAE i per a què serveix?

La TAE, taxa anual equivalent, és una fórmula matemàtica que s'utilitza en l'àmbit financer per calcular quin és el cost d'una operació en un període anual. En aquesta fórmula s'engloben variables com el tipus d'interès nominal (TIN), les comissions i el termini o freqüència dels pagaments de l'operació. D'aquesta manera, ens podem fer una idea del cost de l'operació.

Dit d'una altra manera, la TAE ens indica la quantitat real que cal pagar per un préstec. S'expressa en termes percentuals, de manera que, si demanes una hipoteca de 200.000 euros i la TAE és del 2%, el total a retornar a l'entitat bancària és de 204.000 euros.

La TAE és molt útil per conèixer què t'ofereix realment un producte financer i poder comparar-lo. Té especial rellevància en el cas de les hipoteques i permet als clients comparar ofertes entre diferents entitats.

Quins productes financers tenen TAE?

La taxa anual equivalent es troba en tres tipus de productes financers:

Hipoteques

Com que tenen un període de retorn superior a un any, la TAE pot variar lleugerament la quantitat que ha de retornar el client. El que se sol fer és hipotecar la casa com a garantia de pagament, per això no inclou determinades despeses addicionals com la taxació, impostos, etc.

Préstecs personals

La TAE ens indica les despeses reals a l'hora de tornar un préstec al consum o un préstec personal.

Productes d'estalvi

En alguns productes, com ara comptes o assegurances, la TAE ens indica el benefici generat pels diners que hi hem dipositat.

Què no està inclòs en la TAE?

En el cas de les hipoteques, queden fora de la TAE aquelles despeses que hauràs d'abonar a tercers, com ara les despeses de notaria o estudi. També quedarien fora tots els conceptes relatius a assegurances o garanties.

A més, és important tenir en compte alguns aspectes:

  • La TAE reflecteix el tipus d'interès anual. En canvi, l'interès nominal es pot referir a períodes mensuals o semestrals.
  • A l'hora de comparar, no té sentit fer-ho entre la TAE d'un préstec a tipus fix i un altre a tipus variable. En un préstec a tipus variable no podem saber quina serà l'evolució del tipus d'interès en el mercat al llarg del temps.
  • En el cas de la TAE en préstecs, només té sentit comparar-los en el mateix termini de temps.

A l'hora de comparar diferents ofertes, la TAE serveix per fer-se una idea de quina és més avantatjosa per a nosaltres. És important tenir en compte que, si es tracta d'un préstec a tipus variable, no podrem conèixer com evolucionarà aquesta taxa anual equivalent, per la qual cosa es parla de TAE variable i només té efecte informatiu.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa