Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

En què consisteixen les assegurances de protecció de pagaments hipotecaris?

Una assegurança de protecció de pagaments és una pòlissa que serveix, bàsicament, per fer front al pagament de les quotes d'un préstec hipotecari quan el titular s'enfronta a una d'aquestes dues situacions:

 • Situació d'atur: sempre que siguis treballador per compte d'altri amb contracte indefinit.
 • Situació d'incapacitat temporal: com a conseqüència d'una malaltia o accident, en cas que siguis treballador temporal, autònom o funcionari.

És important aclarir que les cobertures d'atur o incapacitat temporal són alternatives, de manera que l'assegurat només podrà fer ús efectiu d'una d'aquestes dues opcions. A més, totes les condicions s'establiran correctament a la pòlissa i dependran també de la situació laboral de l'assegurat en el moment del sinistre.

Com funciona una assegurança de protecció de pagaments hipotecaris?

En el moment en què es produeix un sinistre, es declara una incapacitat temporal o s'accedeix oficialment a una situació d'atur, l'entitat asseguradora abonarà les quotes pendents a l'entitat de crèdit creditora del préstec hipotecari, sempre amb els límits i les condicions establerts inicialment en aquesta pòlissa.

Quines variables es tenen en compte a l'hora de contractar una assegurança de pagaments hipotecaris?

A l'hora de contractar una assegurança de protecció de pagaments, es tenen en compte diversos factors, entre els quals destaquem:

 • L'assegurat ha de ser titular de la hipoteca. En cas que hi hagi dos titulars, es pot emetre una pòlissa a nom de tots dos o dues pòlisses diferents, una per cada titular.
 • Quantia o capital pendent de pagament del préstec hipotecari.
 • Quantia mensual del préstec hipotecari.
 • Tipus d'interès i tipus d'hipoteca contractada.
 • Temps o durada pendent de pagament del préstec hipotecari.
 • Edat de l'assegurat, que haurà d'estar compresa entre els 18 i els 60 anys.
 • Estat de salut actual de l'assegurat.
 • Situació laboral actual de l'assegurat. Això suposa mantenir una relació laboral, funcionarial, professional o empresarial remunerada i trobar-se en situació d'alta en un dels règims de la Seguretat Social.

Quines cobertures té l'assegurança de protecció de pagaments hipotecaris?

 • En cas de situació d'atur: l'assegurança de protecció de pagaments es farà càrrec, durant 24 mesos, del pagament de les quotes del préstec, sempre que siguis treballador per compte d'altri i el teu contracte sigui indefinit.
 • En cas d'incapacitat temporal laboral: si pateixes un accident o una malaltia que suposi una incapacitat per treballar, l'assegurança de protecció de pagaments garantirà el pagament de la quota de la hipoteca, fins a un màxim de 24 mesos, sempre que siguis treballador per compte d'altri amb contracte temporal, treballador autònom o funcionari públic.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca