Saltar a la zona de continguts

CREDICHALET

Un préstec per construir la teva casa: des del principi fins al final

  • Finança la construcció del teu habitatge unifamiliar.
  • Tant se val si és el primer o el segon habitatge.
  • A interès fix o variable.
credichalet

Què cal saber?

Per a qui?

Condicions exclusives per a persones físiques residents a Espanya per a la compra de primer o segon habitatge. Per a titulars amb ingressos mensuals superiors a 2.000 euros.

Fins al 80%1

Si es tracta del primer habitatge, pots sol·licitar fins al 80% del valor de taxació del projecte. En el cas de segon habitatge, fins a un 60%.

Termini màxim

30 anys sempre que cap dels titulars no superi els 75 anys d'edat en finalitzar la vida del préstec.

Trams a mida

Tram terra

Correspon al primer lliurament de capital i pot suposar fins a un 50% del valor de taxació del solar on construiràs.

Tram de certificacions

Aquest tram es realitza en diferents disposicions i permet cobrir les despeses de construcció a mesura que es desenvolupa l'obra. Els lliuraments de capital es realitzen sobre la base de les certificacions que emet l'arquitecte sobre el percentatge d'obra realitzada i les actualitzacions de les taxacions corresponents.

Tram fi d'obra

És l'últim tram, suposa entre el 10% i 20% del préstec. La resta del capital, fins a arribar al 100% de l'import concedit, estarà disponible un cop emès el certificat de final d'obra i obtinguda la llicència de primera ocupació.

Consulta Condicions i requisits Condicions i requisits

El Credichalet és un préstec amb garantia hipotecària i personal destinat a la construcció d'habitatges unifamiliars.

Condicions

Disponible per a persones físiques residents a Espanya els ingressos totals de les quals siguin superiors a 2.000 €/mes (per a no residents, consulta'ns les condicions).

Per a la construcció de primer o segon habitatge.

Fins al 80% del valor del primer habitatge i el 60% del segon, utilitzant com a referència el menor d'aquests dos valors: el cost de promoció o el valor de taxació del projecte.

Tipus d'interès

Disponible a interès fix o variable.

Termini

Termini màxim fins a 30 anys, sempre que cap dels titulars superi els 75 anys en el moment de finalitzar el préstec.

Permet un termini de carència en l'amortització del capital de fins a 24 mesos en el cas de préstec a interès variable. En el cas de préstec a interès fix, el termini de carència és de 18 mesos.

Disposicions de capital

1) Tram sòl. Fins a un límit del 50% del valor de taxació del sòl.

2) Tram de certificacions. Les disposicions es realitzen contra certificacions emeses per l'arquitecte. A mesura que es desenvolupi l'obra, l'arquitecte emetrà un certificat a petició del client on consti el percentatge d'obra realitzada, que serà verificat per la taxació corresponent.

3) Tram fi d'obra. Suposa entre el 10% i el 20% de l'import del préstec. Estarà disponible un cop emès el certificat de final d'obra i obtinguda la cèdula d'habitabilitat.

Requisits

Per a la contractació del Credichalet és imprescindible que el 100% del sòl sigui propietat del titular o titulars del préstec, o bé que la compra es realitzi en el moment de la signatura.

També caldrà que el client compti amb llicència d'obra en el moment de formalitzar el préstec.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc formalitzar un Credichalet si el sòl no és de la meva propietat?

No, no és possible. En el moment de la signatura el sòl ha de ser 100% propietat dels titulars del préstec, o bé realitzar la compra en el mateix acte en què es formalitzi el préstec.

És possible signar un Credichalet sense llicència d'obra?

No, la llicència d'obra és imprescindible per a la formalització el préstec.

Puc disposar de l'últim tram del préstec sense tenir la llicència d'ocupació?

No, és un document imprescindible per realitzar aquesta disposició i perquè la hipoteca quedi perfectament anotada al registre de la propietat.

Quina documentació he de presentar per rebre una oferta personalitzada?

Dades de sol·licitud:
• Imprès de sol·licitud de finançament emplenat i signat.
• Fitxa d'informació precontractual signada (còpia a retornar signada per tots els intervinents).
• Si la sol·licitud es realitza a Andalusia, còpia signada per tots els intervinents del document d'informació contractual.

Dades identificatives:
• DNI, NIF o targeta de residència dels sol·licitants.
• Indicació de l'estat civil. En cas d'estar casat en un règim econòmic que exigeixi l'existència de capitulacions matrimonials, cal aportar-ne una còpia. En el cas de separació o divorci, cal aportar còpia del conveni regulador i/o sentència.

Dades econòmiques (treballador per compte d'altri):
• Fotocòpia de les tres últimes nòmines o justificant del cobrament d'una pensió.
• Fotocòpia del contracte laboral o certificat de vida laboral, quan l'antiguitat sigui inferior a quatre anys o no es reflecteixi a les nòmines.
• Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF) de l'últim exercici.
• En cas de presentar declaració de patrimoni, fotocòpia d'aquesta declaració.

Dades econòmiques (treballadors per compte propi):
• Fotocòpia de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
• Fotocòpia de les declaracions trimestrals d'IVA i IRPF i resum anual.
• Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF).
• En cas de presentar declaració de patrimoni, fotocòpia d'aquesta declaració.

En tots dos casos:
• Fotocòpia del rebut de l'impost de béns immobles (IBI), en cas de tenir altres propietats al teu nom.
• Fotocòpia del contracte d'arrendament de l'habitatge (si escau).
• Fotocòpia dels tres últims rebuts, en cas que hi hagi altres deutes al teu nom (préstecs, lísing, etc.). En cas de subrogació, a més dels tres últims rebuts del préstec caldrà aportar una còpia de l'escriptura del préstec hipotecari a subrogar.
• Fotocòpia del justificant d'un altre tipus d'ingressos: pensions procedents d'altres països, etc.

Dades del solar:
• Fotocòpia de l'escriptura de la propietat de la parcel·la, en cas que no hi hagi operació de compravenda.
• Nota simple del registre de la parcel·la actualitzada. En cas de tenir càrregues, els tres últims rebuts del préstec i saldo per cancel·lar abans de la signatura.
• Projecte d'edificació, llicència d'obra i pressupost d'execució d'obres.
• Taxació del projecte.
• Assegurança a tot risc de construcció.

Quina documentació he d'aportar el dia de la signatura davant de notari?
• DNI/CIF o targeta de residència perfectament vigent.
• Fitxa d'informació personalitzada i oferta vinculant.
• Document d'informació personalitzada complementària.

Bankinter t'ajuda

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
901 810 440
Caixers i oficines