Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins són els límits d'aportació a EPSV?

Les aportacions realitzades a les EPSV redueixen la base imposable en l'impost sobre la renda de les persones físiques i tenen els límits màxims d'aportació anuals següents:

EPSV
Límits de les aportacions
Límits anuals màxims de les aportacions.
Aportacions individuals
5.000 €.
Contribucions empresarials
8.000 €.
Límit conjunt
12.000 €.
A favor del cònjuge
(amb rendiments nets del treball/activitats econòmiques ##### 8.000 €)
2.400 €.
A favor del personal amb discapacitat
del mateix discapacitat 24.250 €.
de persones amb relació de parentiu o tutoria 8.000 €
total conjunt aportacions 24.250 €

Les aportacions que no es puguin reduir de la base imposable en l'impost de la renda per excedir els límits esmentats o per insuficiència de la base imposable es poden compensar en els cinc exercicis següents, sempre que no estigui en situació de jubilació.  I les aportacions realitzades a partir de l'any següent al de jubilar-se no reduiran la base imposable.