Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins avantatges té un PIES?

PIES (pla individual d'estalvi sistemàtic) Gestió Dinàmica té una sèrie d'avantatges:

Flexibilitat

  • En les aportacions: poden ser puntuals a conveniència de l'assegurat o periòdiques.
  • En el tipus d'actiu en què invertir (renda fixa de curt i llarg termini, renda variable, mixt i tres modalitats de carteres delegades).
  • Mobilitat en qualsevol moment entre diferents carteres d'inversió sense costos per al client.

Liquiditat

  • De tot o una part de l'estalvi en qualsevol moment transcorreguts els primers 15 dies des de l'entrada en vigor de l'assegurança.
  • Sense penalització o despeses en el moment del rescat.

Avantatges fiscals

  • Els rendiments no estan subjectes a retenció de l'IRPF fins que no es rescati.
  • Si es constitueix una renda vitalícia a partir del 5è any, la rendibilitat obtinguda en el PIES no tributarà. La renda vitalícia tributarà amb reduccions importants en funció de l'edat.

Assegurança de vida

  • Incorpora una assegurança de vida. En cas de defunció del titular, els beneficiaris obtindran el saldo acumulat més un 5% de capital addicional (amb un màxim de 6.100 € per a menors de 65 anys i de 625 € per a majors de 65 anys).
  • Permet designar expressament les persones que volem que percebin l'import del PIES en cas de mort del titular.