Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quins criteris determinen el perfil de risc hipotecari?

Com determinen els bancs el perfil de risc hipotecari?

A l'hora de demanar una hipoteca, com sabem si ens la concediran? El normal és que la probabilitat que el banc finalment ens la concedeixi depengui sobre manera del nostre perfil de risc hipotecari, si bé és cert que cada entitat podrà exigir unes condicions més o menys flexibles.

Seguidament t'exposem els aspectes que l'entitat tindrà en compte per tal que et facis una idea ràpida de les teves possibilitats.

Bàsicament, el criteri que tindrà en compte serà la nostra capacitat de fer front als pagaments de la quota del préstec mes a mes, per la qual cosa analitzarà algunes dades, com ara:

  • La nostra edat i situació familiar i personal. Els bancs estimen que en acabar de pagar la hipoteca el titular no hauria de sobrepassar els 75 anys. La nostra situació laboral. Els bancs poden requerir la nostra vida laboral (on es mostri l'antiguitat a l'empresa, la vida laboral continuada i els períodes d'atur), el tipus de contracte (indefinit, temporal, funcionari, interí, autònom...), etc.
  • Els ingressos que percebem. La mensualitat de la hipoteca no ha de superar el 30% dels ingressos nets. Els bancs podran demanar-nos la declaració de l'IRPF més recent, a més de rebuts d'altres préstecs, nòmina, justificants d'ingressos addicionals en cas que percebem altres ingressos com ara lloguers, rendes, pensions, etc.
  • Els nostres actius en propietat, o fincabilitat. És a dir, els béns mobles o immobles (habitatges, locals, garatges, etc.) que tinguem. L'entitat podrà conèixer aquesta dada consultant el Registre de la Propietat.
  • Els possibles deutes i morositat, per a la qual cosa consulten la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), una base de dades que permet conèixer el nostre historial com a sol·licitants.
  • El nostre nivell d'endeutament, que s'obté en computar i sumar els ingressos de la unitat familiar i establint una quota de la hipoteca no superior al 40% de la suma.

Per realitzar aquestes comprovacions de risc hipotecari, l'entitat ens sol·licitarà l'última declaració de l'IRPF i, a més, demanaran la nostra CIRBE al Banc d'Espanya. Per la resta, cada entitat creditícia comptarà amb el seu propi procediment d'avaluació, supervisat pel Banc d'Espanya.

Si en demanar la hipoteca aquesta anàlisi de viabilitat resulta favorable, el banc ens concedirà el crèdit; si no és així, haurà d'informar-nos-en per escrit, detallant els motius del rebuig. I, en cas que faci una anàlisi incorrecta de la nostra solvència, només podria rescindir el préstec en cas que el client hagi ocultat algunes dades de manera deliberada.

Què passa amb el risc hipotecari amb la crisi de la COVID-19?

Dels errors se n'aprèn. En haver-se produït tants impagaments hipotecaris amb la crisi econòmica anterior, és cert que amb la COVID-19 els bancs sí que operen amb una mica més de cautela, però no tanta com per modificar els criteris de risc ni les polítiques de concessió de préstecs.

A grans trets, el risc hipotecari es continua avaluant atenent la nostra capacitat de pagar les mensualitats de manera regular, i el factor principal a l'hora de determinar-lo segueix sent el poder adquisitiu dels compradors. Ara bé: aquest sí que ha pogut disminuir a causa de les altes pèrdues d'ocupació i de la reducció d'ingressos.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca