Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quines són les comissions habituals en demanar una hipoteca?

Quan calculem el cost d'una hipoteca, són molts els factors que hem de tenir en compte. A més de les despeses de notaria, taxació, registre o impostos habituals, cal tenir en compte les comissions que aplica el banc.

A través de la nova llei hipotecària, es van introduir canvis en totes les comissions derivades de les despeses d'obertura, amortització, subrogació i novació. Mentre que algunes s'han eliminat, d'altres s'han rebaixat.

Comissió d'obertura

És l'única comissió que ha d'afrontar un client en formalitzar el préstec hipotecari amb el banc. Fins a l'arribada d'aquesta llei, també hi havia comissions per l'estudi i la gestió que realitzava el banc per comprovar si l'operació era viable en funció de la solvència del client. 

Comissió d'estudi i gestió

És la comissió que cobrava el banc per fer les comprovacions o anàlisis que li permeten verificar si una operació és viable en funció de la solvència de qui sol·licita la hipoteca.

Comissió per despeses de formalització

En aquest cas, és un percentatge que el banc cobrava als clients per formalitzar el préstec i que es pagava en el moment de la concessió.

Amb la llei hipotecària actual no és que hi hagi un límit de comissions, sinó que totes s'han de englobar en una única comissió d'obertura, on s'inclouran les despeses d'estudi i gestió, així com les de formalització.

Comissió d'amortització anticipada

En moltes ocasions s'amortitza una part o la totalitat del deute abans que finalitzi el termini d'amortització acordat. Això suposa un estalvi d'interessos, però també comporta una comissió. Gràcies a la Llei hipotecària del 2019, aquesta comissió s'ha reduït considerablement. La comissió d'amortització té com a finalitat compensar el banc, d'alguna manera, per l'import que deixa de guanyar en concepte d'interessos.

En el cas de les hipoteques variables, la comissió per amortització anticipada és diferent segons el moment en què s'amortitzi el deute. Si aquesta amortització es produeix en els tres primers anys després d'haver-lo contret, la comissió pot suposar fins a un 0,25% del deute. Si es produeix en els cinc primers anys, la comissió disminueix fins al 0,15% del capital que es reemborsa.

En les hipoteques a tipus fix, la comissió és diferent. Si l'amortització es realitza durant els deu primers anys, la comissió màxima serà d'un 2% de l'import reemborsat i, passats aquests deu anys, la comissió d'amortització disminueix fins a un màxim de l'1,5%.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca