Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és l'euríbor i com m'afecta?

L'euríbor és l'acrònim de Europe Interbank Offered Rate o tipus europeu d'oferta interbancària, és a dir, és el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit es presten els diners entre elles, cosa que habitualment es coneix com “el preu del diner”.

L'euríbor es publica diàriament i, realment, no es refereix a un únic tipus d'interès, sinó que correspon a la mitjana a la qual els bancs europeus es presten els diners entre ells durant un termini determinat. Hi ha un valor per a cadascun dels terminis d'euríbor definits: una setmana, un mes, tres mesos, sis mesos i dotze mesos. La mitjana mensual de euríbor a dotze mesos és la que es fa servir habitualment com a índex de referència en les hipoteques.

Com es calcula l'euríbor?

L'euríbor és calculat per la Federació Bancària Europea a partir dels tipus d'interès sol·licitats diàriament a cadascun dels bancs que componen la zona euro.

El càlcul del nou valor de l'euríbor es determina eliminant el 15% més alt i el 15% més baix de tots els tipus d'interès obtinguts i, a partir d'aquí, es fa la mitjana aritmètica de la resta de valors.

Com m'afecta l'euríbor en la quota de la hipoteca?

Els préstecs hipotecaris poden tenir un tipus d'interès fix o variable, encara que en la majoria dels casos el tipus d'interès és variable.

En les hipoteques variables la quota que pagarem cada any estarà determinada per dos components:

  • Diferencial: és la part fixa que negociem amb el banc i que se suma a l'euríbor.
  • Índex de referència: el tipus d'interès que es pren com a referència per aplicar el diferencial i que, en la gran majoria dels casos, és l'euríbor.

Per tant, és l'euríbor el que determina, en gran manera, els interessos que haurem de tornar a l'entitat bancària per la hipoteca. En una hipoteca a interès variable, si l'índex de l'euríbor baixa, els interessos de la hipoteca també baixaran. Per contra, si l'índex de l'euríbor puja, els interessos de la hipoteca també pujaran.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca