Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la comissió per desistiment?

La comissió per desistiment o compensació per desistiment és una quantitat que algunes entitats bancàries cobren als clients quan es cancel·la o s'amortitza un préstec abans de la data de venciment pactada, ja sigui de manera parcial o total. És el que es coneix com a lucre cessant, que correspon a la compensació per aquells interessos que deixaran de guanyar.

Més que una comissió es tracta d'una compensació, ja que no es paga a l'entitat per un servei prestat, sinó que se la compensa pel perjudici que suposa finalitzar el préstec abans del moment pactat. Aquesta és la raó per la qual algunes entitats apliquen aquesta compensació.

La comissió per desistiment té dos tipus de variables a compensar:

Compensació en funció de la data de la signatura de la hipoteca

En funció de quan s'amortitzi el deute i del moment en què es va signar la hipoteca, hi ha uns límits per a aquesta compensació:

  • Per a les hipoteques a tipus variable signades abans del 2007, les entitats poden cobrar fins a un 1% del capital amortitzat sempre que aquesta amortització no sigui deguda a una subrogació d'hipoteca.
  • Per a les hipoteques, tant a tipus fix com variable, posteriors al 2007, hi ha dos tipus de límits:
    • Si l'amortització es produeix durant els cinc primers anys d'haver contret el deute, es pagarà el 0,5% de l'import amortitzat.
    • Si es produeix passats els primers cinc anys, aquesta comissió per desistiment serà del 0,25%.

Compensació en funció del tipus d'interès

Per a les hipoteques a tipus fix i mixt, la llei estableix, de manera addicional, la compensació per risc de tipus d'interès. Aquesta compensació només es pot cobrar en aquelles hipoteques que tenen un termini superior a 12 mesos i l'entitat financera pot pactar l'import que suposa.

Una altra dada que hem de tenir en compte és que aquesta compensació només es pot cobrar quan l'amortització del deute suposi una pèrdua a l'entitat, és a dir, quan els tipus d'interès siguin inferiors als que s'estiguin pagant en el moment de la cancel·lació o l'amortització anticipada.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca