Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANÇA DE VIDA ANUAL RENOVABLE

Tu decideixes com és la teva assegurança de vida.

Un producte personalitzable que et permet obtenir una assegurança de vida a mida. La que tu vols.
Seguro de vida anual renovable

Tria les cobertures

Pots personalitzar la teva pòlissa incloent les cobertures d'incapacitat absoluta permanent o defunció per accident.

Tria l'import de les prestacions

Tria l'import de les garanties que decideixis contractar, des d'un import mínim de capital assegurat de 30.000 euros.

Tria els teus beneficiaris

També seràs tu la persona que decideixi qui rebrà la prestació en cas de defunció.

A més

Gaudeix del nostre programa de qualitat

Totes les nostres assegurances de vida inclouen un programa que ofereix serveis de prevenció i millora del benestar: orientació mèdica 24 h, hàbits saludables, segona opinió mèdica, etc.

Coneix el programa

Consulta Cobertures Cobertures

Assegurança de vida anual renovable

L'assegurança de vida anual renovable és un producte personalitzable en el qual tu tries les cobertures.

Defunció per qualsevol causa.

  • Aquesta garantia és obligatòria i s'ha de subscriure per una cobertura mínima de 30.000 euros.

Incapacitat absoluta i permanent.

  • És una cobertura opcional i, en cas de contractar-se, és igual a la contractada per defunció.

Mort per accident.

  • És una altra cobertura opcional. En cas que es contracti, el capital addicional serà el mateix que el de la garantia de defunció, amb:
  • Límit màxim de: 310.000 euros en assegurances que incloguin un capital de defunció inferior a 250.000 euros.
  • Límit màxim de: 750.000 euros en assegurances que incloguin un capital de defunció superior a 250.000 euros.

Consulta Condicions Condicions

Condicions generals

Ser persona física resident a Espanya o, en el cas de persones no residents, només serà possible contractar la cobertura per defunció sempre que l'assegurat tingui domicili a Espanya.

Tenir entre 14 i 69 anys en el moment de la contractació. En els períodes renovables l'edat màxima és de 70 anys en cas de mort i 67 anys en cas d'invalidesa absoluta permanent. En cas de mort per accident la cobertura s'extingirà en l'anualitat en què l'assegurat faci 65 anys.

Per contractar l'assegurança, cal omplir un qüestionari de salut que consta de deu preguntes. En casos excepcionals, pot ser necessari que l'assegurat respongui a una sèrie de qüestionaris addicionals:

  • Qüestionari de malalties: en cas que l'assegurat declari patir determinades malalties.
  • Qüestionari professional: en cas que l'assegurat declari pertànyer a alguna de les categories professionals considerades de més risc.
  • Qüestionari d'estades/viatges: en cas que l'assegurat declari un volum extra de viatges.

Condicions econòmiques

La primera quota es carregarà directament al compte designat. En cas de renovació, les quotes es carregaran a través de rebut.

Aquesta assegurança no inclou cap recàrrec per fraccionament del pagament de la prima.

L'assegurança anual renovable permet fraccionar el pagament quan els rebuts tenen un import superior a 18 €:

Fiscalitat

Les primes pagades no gaudeixen de cap deducció fiscal.

En cas de mort de l'assegurat, les prestacions percebudes per una persona diferent del prenedor tributaran en l'impost sobre successions i donacions. La manera en què tributen dependrà del grau de parentiu i de la fiscalitat vigent a cada comunitat autònoma.

Els rendiments obtinguts com a conseqüència de la prestació per incapacitat absoluta i permanent tindran la consideració de rendiment del capital mobiliari subjecte a l'IRPF. Sobre els imports considerats com a rendiments a l'efecte de l'IRPF es practicarà la retenció a compte. Tot això, sens perjudici de la normativa pròpia dels territoris forals corresponents al País Basc i Navarra.

En cas que el beneficiari sigui el cònjuge i que s'entengui que les primes d'assegurança es feien càrrec de la societat de guanys, cal que el beneficiari tributi per la diferència entre la meitat del capital percebut i la meitat de la primes pagades en l'IRPF, i per l'altra meitat del capital en l'impost de successions i donacions. Això es compleix sempre que s'hagi fet constar expressament a la sol·licitud d'adhesió. En cas contrari, es tributaria per la totalitat.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc tenir més d'una assegurança de vida?

Sí, pots tenir tantes assegurances de vida com consideris. A més, en cas de sinistre, es percebrien totes.

Puc designar els beneficiaris de la meva assegurança de vida?

Sí, podràs designar tants beneficiaris com vulguis i canviar-los en qualsevol moment.

Com es podria assabentar la meva família que tinc una assegurança de vida contractada?

Hi ha un registre públic d'assegurances de vida amb l'objectiu de permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del mort.

Quina és la durada de la pòlissa d'una assegurança de vida?

La durada del contracte de l'assegurança és d'un any i es prorroga automàticament mentre no s'indica el contrari. El contracte es pot cancel·lar en qualsevol moment un cop transcorreguts els primers dotze mesos comunicant-ho amb un mes d'antelació.

L'asseguradora podria rescindir-me l'assegurança si contrec alguna malaltia?

La pòlissa estableix que queden exclosos els sinistres que siguin conseqüència de malaltia o accident coneguda per l'assegurat amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'assegurança i que no hagin estat comunicats a l'assegurador al qüestionari de salut inclòs en la sol·licitud per a l'anàlisi i la possible acceptació per part de la companyia d'assegurances.

La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança estableix que el prenedor de l'assegurança o l'assegurat hauran de comunicar a l'assegurador durant la vigència del contracte, tan aviat com sigui possible, l'alteració dels factors i les circumstàncies declarades al qüestionari d'assegurança que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que, si l'assegurador les hagués conegut en el moment de la perfecció del contracte, no l'hauria celebrat o l'hauria conclòs en condicions més oneroses.

Això no obstant, aquesta llei també estableix que en les assegurances de persones el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas no es consideraran agreujament del risc.

Puc augmentar o disminuir les garanties contractades en la meva assegurança de vida?

Sí, pots modificar-les d'acord amb els límits de capital següents:

  • En les assegurances en què el capital assegurat és inferior a 250.000 euros (defunció): es pot modificar la pòlissa, la quantitat mínima assegurada és de 30.000 euros i la quantitat màxima de 249.999,99 euros.
  • En les assegurances en què el capital assegurat és superior a 250.000 euros (defunció): la quantitat mínima assegurada és de 250.000 euros i no és possible reduir aquest import.

Què passa si no pago una prima?

Hi ha dos supòsits. Si és la prima inicial, l'asseguradora pot rescindir el contracte o exigir-la per via judicial. Si es tracta de la prima de renovació o successives, només es mantindrà la cobertura fins a un mes després del dia del venciment de la prima. L'asseguradora pot reclamar la prima i, en cas de no fer-ho, el contracte s'ha d'anul·lar en sis mesos.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines