Saltar a la zona de continguts
Targetes

Quina diferència hi ha entre una targeta de crèdit i una de dèbit?

Targeta de dèbit

La targeta està associada al compte corrent del titular i els pagaments es carreguen directament sobre el compte, generalment de manera immediata. Per aquesta raó, amb la targeta de dèbit només pots disposar dels diners que estan dipositats al compte corrent (encara que en ocasions es permeten certs descoberts).

Targeta de crèdit

Amb aquest tipus de targetes pots fer pagaments o obtenir diners en efectiu fins al límit de crèdit assignat a la targeta per l'entitat emissora en funció de la teva situació de solvència. Perquè ho entenguis, l'entitat t'anticipa uns diners que se suposa que obtindràs en el curt termini. La més comuna és la targeta de crèdit “a final de mes”, que pots utilitzar per als pagaments o les retirades de diners. El funcionament és senzill: un cop tancat el període mensual de liquidació es carrega al compte corrent l'import total del qual hagis disposat amb la targeta en aquell mes i sense interessos.

De vegades hi ha targetes de crèdit en què el saldo disposat s'amortitza a través d'un nombre de quotes fixes fins a l'abonament dels interessos i l'amortització del finançament sol·licitat, com si fos un préstec, de manera que es meriten interessos dia a dia, liquidables mensualment al tipus nominal mensual fixat al contracte.

Targeta de crèdit amb pagament ajornat (“revolving”)

És una tipologia especial de targeta de crèdit. La seva característica principal és que el client pot disposar fins al límit del crèdit concedit sense haver d'abonar la totalitat del disposat a final de mes o en un termini determinat, sinó que es limita a reemborsar el crèdit disposat de forma ajornada mitjançant el pagament de quotes periòdiques, que poden consistir en un percentatge del deute o una quota fixa i l'import de les quals pot triar i modificar el client durant la vigència del contracte, dins d'uns mínims establerts per l'entitat. La quantia de les quotes pot variar en funció de l'ús que es faci de la targeta (compres, disposicions d'efectiu, etc.) i dels abonaments realitzats (en essència, mitjançant el pagament mensual dels rebuts, tot i que també hi ha devolucions de compres, etc.).

Les quanties de les quotes destinades a l'amortització del capital que el client abona de manera periòdica tornen a formar part del seu crèdit disponible (d'aquí el seu nom, rotativa o “revolving”), per la qual cosa constitueix un crèdit que es renova de manera automàtica en cada venciment. Sobre el capital disposat s'aplica el tipus d'interès pactat.

El fet que els interessos generats, les comissions i altres despeses repercutibles al client se sumin i financin juntament amb la resta de les operacions efectuades amb la targeta implica que, un cop aplicat el tipus d'interès, quan es paguen quotes mensuals baixes respecte de l'import total del deute l'amortització del principal es realitzarà en un període prolongat, cosa que suposa el pagament d'una xifra d'interessos elevada que es pot evitar amb l'augment de la quota mensual.

A més

Targeta Única

Una targeta amb tot i per a tot. Recupera el 2% de les compres ajornades o retira diners de franc a més de 17.000 caixers.
Més detalls sobre tageta única

Targeta de dèbit

Amb ella, totes les compres o despeses es carregaran al teu compte de manera immediata.
Més detalls sobre Targeta de dèbit