Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és millor: accions o fons d'inversió?

Accions o fons d'inversió?

Tots dos són productes que impliquen posar a treballar el nostre capital per obtenir uns beneficis. Però, per respondre aquesta pregunta, en primer lloc recordarem què són aquests dos conceptes:

D'una banda, les accions són les parts alíquotes de capital en què es divideix una societat o empresa, amb l'objectiu de captar recursos. Així, les companyies les emeten, les venen i amb elles obtenen finançament. El valor de totes les accions d'una companyia representa la seva capitalització en el mercat, i cada acció atorga uns drets econòmics i polítics al titular, que, per tant, es converteix en propietari d'una part d'aquesta empresa i pot participar en els beneficis o votar a les juntes d'accionistes, segons la proporció de parts que tingui.

Per la seva banda, un fons d'inversió és un instrument d'estalvi compost per les aportacions dels seus partícips, i gestionat per una societat que l'inverteix en actius financers per obtenir una rendibilitat.

Dit això, davant de la pregunta sobre si és millor invertir en accions o en fons, lògicament la resposta variarà en funció de l'estratègia que vulguem implementar, així com dels nostres coneixements i dels resultats o beneficis que cerquem, entre d'altres.  

Quan volem invertir, generalment els fons solen ser una opció més segura que les accions. A més, un gran avantatge és que s'adapten als diferents perfils de cada inversor: alguns, com els fons monetaris o les inversions en renda fixa, no suposen alts riscos.

A escala fiscal, tant els fons com les accions tributen pels rendiments obtinguts. D'una banda, en els fons es pren com a referència la diferència entre el valor liquidatiu de les participacions en el moment de la subscripció i en el moment de reemborsament. D'altra banda, en les accions es pren com a referència el valor de venda menys el valor de compra. 

Per la seva banda, les accions o fons de renda variable depenen principalment de la volatilitat dels mercats, per la qual cosa suposen un risc més gran a l'hora d'invertir.   

Per invertir-hi cal comptar amb una sèrie de coneixements sobre els mercats borsaris, així com tenir control de la gestió de tota l'operativa, cosa que suposa operar en borsa. En general, la inversió directa en renda variable sol requerir més temps i seguiment per part nostra que la inversió en fons d'inversió, encara que això dependrà de l'estratègia triada. Una estratègia d'inversió a llarg termini en accions no requereix gaire seguiment, encara que sempre haurem de gestionar el risc utilitzant, per exemple, ordres Stop que protegeixin la nostra inversió en certa manera.

Finalment, podem dir que, si bé tots dos són productes que persegueixen la rendibilitat dels nostres estalvis, hi ha diferències importants a escala financera i d'exposició al risc. Per aquest motiu, és fonamental informar-nos bé sobre els processos d'inversió de cada producte i triar el que millor s'adapti al nostre perfil i les nostres expectatives.

A més

Accions

Opera en més de 30 mercats financers des del web de Broker o l'aplicació de Broker, ja sigui al comptat o a crèdit.
Més detalls sobre accions

Cercador de valors

Vols tenir tota la informació sobre un valor? Accedeix al nostre cercador de valors i consulta els valors dels mercats principals.
ANAR A CERCADOR DE VALORS