Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com tributen les rendes rebudes en les rendes vitalícies?

Les rendes percebudes tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari.

Aquest rendiment es troba sotmès a una retenció del 19% que s'integra a la base de l'estalvi que es troba subjecta a una tarifa progressiva amb tipus des del 19% fins al 28%.

Tanmateix, les rendes vitalícies posseeixen un avantatge distintiu d'àmbit fiscal: els rendiments s'integren en la base de l'estalvi però només per un percentatge de la renda anual percebuda. Aquest percentatge s'estableix en funció de l'edat de l'assegurat en el moment de formalitzar l'assegurança.

Per exemple, si es contracta amb 70 anys, el percentatge de renda que tributa és només de l'1,52% en lloc del 19% i sempre que el total dels rendiments de capital mobiliari obtinguts al llarg de l'exercici no superi els 6.000 euros.