Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és una nota simple i per a què serveix?

Una nota simple (també coneguda amb el nom de nota simple informativa o nota simple registral) és un document que conté informació relativa a un habitatge: la seva identificació, la seva titularitat, els seus drets, la seva extensió, naturalesa i limitacions, les seves càrregues i gravàmens, etc. Encara que en realitat ens mostra dades que coincideixen amb els de les escriptures de l'habitatge, són més senzilles i fàcils d'entendre.

Aquest document el necessitaràs segur si vols comprar una casa i demanar una hipoteca.

Es tracta d'un document legal lligat a un registre davant notari, i emès pel Registre de la Propietat. Encara que és purament informatiu i no té validesa legal (a diferència de la certificació registral), és un escrit realment útil ja que, a l'hora d'adquirir un habitatge, la nota simple ens ajudarà a fer-nos una idea del seu estat actual a efectes legals. Al seu torn, si volem demanar una hipoteca, el banc ens la podria exigir a nosaltres, i també el notari, quan signem les escriptures. I més encara, ens podrà proporcionar informació que no ens hagi facilitat el venedor: càrregues pendents, quotes de participació, annexos, etc.

Què conté una nota simple?

Aquest document ha de contenir els apartats següents:

Dades de la finca: informació sobre la seva localització i referència cadastral, tipus de finca i tipus d'immoble, metres quadrats, ubicació, annexos o trasters, places de garatge i elements adjacents. Aquestes dades ens resultaran molt útils per calcular les despeses de comunitat o les derrames, per exemple.

Titular o titulars: són les dades que ens indiquen qui són els propietaris, sia en nua propietat o en usdefruit.

Observacions. Tot i que és una informació interessant, sol anar dirigida a persones vinculades a l'entorn jurídic, ja que conté referències de localització del tom, llibre i foli en què s'inscriu la finca.

Càrregues i gravàmens. Aquest és un element clau, ja que ens indica si l'immoble té liquidacions pendents, embargaments, subhastes judicials, impagaments en l'IBI o en la hipoteca, etc. A més, és probable que inclogui deutes ja saldats, però no eliminats al registre. Compte, perquè les possibles càrregues ocultes poden encarir el cost de l'habitatge: és molt important que no signis cap contracte sense haver-les consultat.

Seients de llibre diari presentats i pendents, on figuren els documents en tràmit, en cas que algú estigui en procés d'inscriure la finca. Aquests documents s'han de presentar en dos mesos aproximadament.

Qui pot demanar una nota simple?

En realitat, pot demanar-la qualsevol persona que mostri un interès legítim al·legat. Dit d'una altra manera: qualsevol que expressi interès per la consulta. El registrador analitzarà aquest interès i estimarà si aquest és legítim; només aleshores emetrà el document.

Com es demana una nota simple?

En primer lloc, podem demanar-la al venedor de l'habitatge, o directament al registrador. Per fer-ho hauràs de facilitar-li algunes dades, bé registrals (número de Registre de la Propietat, municipi, ubicació exacta) o amb l'identificador únic de finca registral (o IDUFIR), que és com el DNI de la finca i és molt útil a l'hora de localitzar el document.

Per sol·licitar-la nosaltres mateixos, podem accedir a Registradores.org i seguir aquesta ruta: Registre en línia> Nota simple d'una finca. Haurem de seguir els passos i abonar una quantitat aproximada de 10 €. És important que quan ho fem puguem provar que som titulars d'algun dret sobre la finca: ser titulars o representants del titular, sol·licitants d'informació, hereus, administradors, etc.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca