Saltar a la zona de continguts

PROTECCIÓ DE PAGAMENT

Que la teva hipoteca no t'amoïni: Assegurança de protecció de pagaments.

5anys de tranquil·litat

Per menys diners dels que imagines

Paga en una única quota que, a més, pots incloure en l'import del propi préstec.

Personalitza la teva assegurança

Tria la modalitat que més t'interessi en funció del nombre de quotes que vols que cobreixi l'assegurança i del nombre de titulars assegurats.

Un o dos assegurats

Si el préstec hipotecari té més d'un titular, tots dos podreu estar assegurats.

A més

Consulta Cobertures Cobertures

Es garanteix la quota de la hipoteca en aquests casos:

 • Casos d'atur per a treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit.
 • Incapacitat temporal laboral com a conseqüència de malaltia o accident per a treballadors autònoms, funcionaris i treballadors per compte d'altri amb contracte temporal.
Cobertura de l'assegurança
Període màxim d'indemnització
Opció 1
Opció 2
Opció 31
6 mesos consecutius i 12 alterns
1 titular assegurat
Límit mensual màxim: 1.400 €
2 titulars assegurats
Límit mensual màxim: 700 €
2 titulars assegurats
Límit mensual màxim: 1.400 €
12 mesos consecutius i 24 alterns
1 titular assegurat
Límit mensual màxim: 1.400 €
2 titulars assegurats
Límit mensual màxim: 700 €
2 titulars assegurats
Límit mensual màxim: 1.400 €

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança de protecció de pagaments

Per poder contractar l'assegurança Plus Ultra de protecció de pagaments cal:

 • Que el préstec hipotecari sigui de nova contractació i contractat a Bankinter.
 • Ser persona física major de 18 anys i menor de 60.
 • Treballar a Espanya.
 • Mantenir una relació laboral, funcionarial, professional o empresarial remunerada i trobar-se en situació d'alta en un dels règims de la Seguretat Social, en el règim de classes passives de funcionaris públics, mutualitat, mont de pietat o institució anàloga que la legislació determini per a l'activitat corresponent.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

En quins casos s'aplica la cobertura per atur?

La companyia garanteix una quantitat equivalent a la quota del préstec mensualitzada, sempre amb els límits establerts al contracte de l'assegurança, per cada trenta dies consecutius d'atur de l'assegurat i sempre que l'atur succeeixi durant la vigència de l'assegurança i es produeixi per extinció de la relació laboral:

 • Per expedient de regulació d'ocupació o acomiadament col·lectiu.
 • Per mort o incapacitat del seu empresari individual, i sempre que aquestes causes determinin l'extinció del contracte de treball.
 • Per acomiadament improcedent.
 • Per acomiadament o extinció del contracte basat en causes objectives.
 • Per resolució voluntària per part de l'assegurat en els supòsits previstos als articles 40, 41 i 50 de l'Estatut dels Treballadors.

O perquè se suspengui la relació laboral en virtut d'expedient de regulació d'ocupació o es redueixi a la meitat, almenys, la jornada de treball per aquesta causa.

No serà possible percebre la prestació per atur si es té dret a percebre la d'incapacitat.

Què és la incapacitat temporal?

És la situació física temporal, motivada per malaltia o accident, determinant de la incapacitat de l'assegurat per a l'exercici de la seva professió o activitat laboral. La incapacitat temporal coberta per la pòlissa ha de ser diagnosticada, tant en la seva causa com en la incapacitat que genera a l'assegurat, pel metge competent de la Seguretat Social o assimilat en el cas de treballador per compte d'altri o per un professional mèdic aprovat pel assegurador en cas de ser treballador autònom.

L'assegurança té franquícia?

No, no hi ha cap tipus de franquícia.

Qui pot ser assegurat de la pòlissa?

L'assegurat sempre ha de ser el titular de la hipoteca. En cas que hi hagi dos titulars, podran ser titulars tots dos i, en aquest cas, s'emetrien dues pòlisses diferents.

Qui és el beneficiari de la pòlissa?

La persona física o jurídica que, prèvia cessió per l'assegurat, resulta titular del dret a la indemnització.

Es pot incrementar el límit d'indemnització mensual?

No, el límit d'indemnització mensual no admet modificacions.

Puc contractar l'assegurança en qualsevol moment de la vida del préstec?

No, aquesta assegurança únicament es pot contractar a l'inici de la formalització del préstec hipotecari.

Quin període de carència té l'assegurança?

Els terminis de carència per a aquesta pòlissa són els següents:

 • En cas d'atur: dos mesos des de la data d'entrada en vigor de la cobertura.
 • En cas d'incapacitat temporal per malaltia: un mes des de la data d'entrada en vigor de la cobertura.
 • En cas d'incapacitat temporal per accident no hi ha període de carència.

O perquè se suspengui la relació laboral en virtut d'expedient de regulació d'ocupació o es redueixi a la meitat, almenys, la jornada de treball per aquesta causa.

No serà possible percebre la prestació per atur si es té dret a percebre la d'incapacitat.

Quan es cancel·la l'assegurança?

La cancel·lació de l'assegurança pot ser per diversos motius:

 • Per haver transcorregut els cinc anys de cobertura màxima.
 • Per haver esgotat el consum de la prestació.

Es pot fraccionar la prima de l'assegurança?

No, es tracta d'una prima única que es paga a l'inici de l'assegurança sense possibilitat de fraccionament.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
Caixers i oficines