Anuncis i tarifes

Versión en Castellano

Ver Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela

Normativa vigent

Les operacions que es realitzin en aquesta entitat estan subjectes a les següents disposicions sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela:

 • Norma 8a de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990, del 7 de setembre, (BOE del 20 de setembre de 1990) a l'únic efecte del càlcul dels tipus d'interès mitjans ponderats d'operacions realitzades a Espanya amb el sector privat resident a Espanya enominades en euros.
 • Circular de la CNMV 7/2011, del 12 de desembre, (BOE del 24 de desembre de 2011).
 • Llei 16/2009, del 13 de novembre, de serveis de pagament (BOE del 19 de desembre de 2009).
 • Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE del 25 de juny de 2011).
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, de transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament (BOE del 18 de juny de 2010).
 • Ordre EHA/1665/2010 per la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que prestin serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contracte tipus (BOE del 23 de juny de 2010).
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE del 29 d'octubre de 2011).
 • Circular del Banc d'Espanya 5/2012, del 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs (BOE del 6 de juliol de 2012).

Informació a disposició dels nostres clients

La informació següent estarà en tot moment a disposició del públic en qualsevol de les nostres oficines, així com a la nostra pàgina web, i es podrà enviar per correu electrònic als clients que ho sol·licitin:

 • Tipus d'interès i comissions aplicables a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit.
 • Informació trimestral sobre comissions i tipus d'interès aplicats habitualment als serveis bancaris prestats amb major freqüència a la clientela.
 • Tipus de canvi, mínims de compra i màxims de venda, que s'aplicaran quan l'import no excedeixi els 3.000 euros, a les operacions següents:
  • Canvi de divises: compravenda de divises contra euros, per operacions de finestreta o derivades d'ordres de transferència de divises a l'estranger.
  • Canvi de bitllets: compravenda de bitllets estrangers contra euros.
 • Tarifes sobre les operacions més habituals que determina la CNMV.
 • Fullets informatius de les emissions i OPV en què Bankinter s'encarrega de la col·locació i/o del Servei Financer.
 • Fullets informatius de les diferents Institucions d'Inversió Col·lectiva que el Banc comercialitza.
 • Exemplars de contractes tipus per desenvolupar les operacions següents:
  • Gestió de carteres.
  • Dipòsit de valors.

Servei d'atenció al client

Bankinter disposa d'un Servei d'Atenció al Client i d'un Defensor del Client i del Partícip. A fi de garantir la defensa dels seus clients i usuaris, i facilitar-los la tramitació de les reclamacions que es puguin plantear, posa a la seva disposició:

 1. 1. La Banca Telefònica de Bankinter
 2. 2. El servei d'Atenció al Client: 
  C / Avda. Bruselas, 14 - Arroyo de la Vega - 28108 - Alcobendas (Madrid) 
  Tel.: 900 802 081 - Fax: 91 / 623 44 21
 3. 3. Si vol, es pot adreçar a:
  Defensor del Client i Defensor del Partícip 
  José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga 
  C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61- 8º dcha. 
  28003 MADRID 
  Tel.: 91 429 56 61 - Fax: 91 429 2319
 4. 4. En cas de resolució no satisfactòria per a l'interessat, es pot plantejar la incidència davant del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o, en cas de reclamacions d'usuaris de serveis d'inversió, de conformitat amb la norma cinquena de la circular 7/2013 del 25 de setembre de la CNMV, emplenant el formulari de reclamació davant la CNMV.

Ver Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries

S'informa el públic en general del seu dret a sol·licitar ofertes vinculants sobre operacions que siguin del seu interès i a les quals sigui aplicable la Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, la llei 2/94 de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris o l'Ordre EHA 2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Aquesta oferta vinculant, d'acord amb la disposició referida, serà gratuïta.

L'oferta vinculant tindrà una validesa de 14 dies naturals. Durant aquest període, l'Entitat es compromet a respectar les condicions econòmiques ofertes, llevat de causes excepcionals no imputables a l'Entitat.

Ver Informació sobre comissions i tipus d'interès Informació sobre comissions i tipus d'interès

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva:

Habitualment aplicats als serveis bancaris prestats amb més freqüència a la clientela (Annex 1 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Ver Declaració de tipus d'interès Declaració de tipus d'interès

Bankinter concedeix una importància fonamental a la qualitat del servei prestat als seus clients.

Aquests són els documents de declaracions de tipus d'interès que posem a la seva disposició:

Tipus d'interès i comissions publicats per a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit (Annex 2 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Ver Tarifes Mercat de Valors Tarifes Mercat de Valors

Per a la seva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició seva:

Ver Informació de taxes de descompte i d'intercanvi Informació de taxes de descompte i d'intercanvi

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva la Informació trimestral de taxes de descompte i d'intercanvi (Annex de la Circular 1/2015, del 24 de març, del Banc d'Espanya, als proveïdors de serveis de pagament, sobre informació de les taxes de descompte i d'intercanvi).

Ver Informació als dipositants Informació als dipositants

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva:

Annex introduït per l'apartat dissetè de la disposició final primera del RD 1012/2015, del 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, del 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i pel qual es modifica el RD 2606/1996, del 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit.

Bankinter responde

Podremos ayudarte con tus dudas, consultas operativas, ayuda técnica, etc.

Más información
902 88 30 08
Cajeros y oficinas