Saltar a la zona de continguts

ARTISTES I ESPORTISTES

Professions que marquen diferències.

Per amor a l'art? Passió per l'esport? Professions que no s'entenen sense l'emoció i l'afany dels qui s'hi dediquen. Professionals diferents, amb necessitats financeres també diferents:
  • Professionals amb ingressos concentrats i no recurrents.
  • Professionals que, com tots, desitgen mantenir el seu nivell de vida.
Artistas y deportistas
Black and white image of young girl facing single light on black background.; Shutterstock ID 1180746457; Purchase Order: Tarifas Bróker
 Planificación financiera
Female hands clapping on black, side-view; Shutterstock ID 92175463; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Una proposta de planificació financera adaptada a dos sectors d'activitat, amb una casuística específica i particular: artistes i esportistes.

A través d'una metodologia basada en l'equilibri entre els objectius financers, els recursos actuals i les necessitats futures.

Anàlisi del client

Una anàlisi que permet estudiar l'evolució d'ingressos de la carrera professional, des dels recursos actuals fins als recursos necessaris en el futur.

Planificació financera i fiscal

Una planificació financera que analitza i avalua els diferents escenaris i riscos a l'hora de diversificar el patrimoni a través dels vehicles d'inversió adequats a cada conjuntura.

Gestió patrimonial

Una gestió patrimonial que té en compte tots i cadascun dels condicionants particulars i vitals, com són també les possibles necessitats de liquiditat.

Compliment d'objectius

Un seguiment actiu de les inversions, amb revisions periòdiques i modificació de les carteres, que permeten assolir els objectius.

Amb una planificació patrimonial adaptada a les conjuntures personals, presents i futures:

  • Planificació d'inversions en productes financers.
  • Estructures que facilitin la inversió i la desinversió.
  • Optimització fiscal en l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni.
  • Gestió del patrimoni i empresa familiar i patrimoni immobiliari.
  • Planificació, donació i successió del patrimoni familiar.
  • Estudi i propostes sobre patrimonis situats a l'estranger.
  • Informació i aplicació de novetats fiscals.