Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins avantatges fiscals tenen les rendes vitalícies?

Les rendes percebudes tindran la consideració de rendiments del capital mobiliari reduïts en un alt percentatge, que depèn de l'edat del perceptor en el moment de la contractació de la pòlissa i que descrivim a la taula següent:

Edat en constituir la renda
% de renda exempta de tributació
% de renda considerada rendiment del capital mobiliari
Majors de 70 anys
92%
8%
Entre 66 i 69 anys
80%
20%
Entre 60 i 65 anys
76%
24%
Entre 50 i 59 anys
72%
28%
Entre 40 i 49 anys
65%
35%
Menors de 40 anys
60%
40%

Els imports considerats com a rendiments als efectes de l'IRPF tindran la consideració de rendiment del capital mobiliari, integrant-se a la base de l'estalvi i subjectes a una escala progressiva de tipus entre el 19% i el 28% segons l'import, i es practicarà la retenció corresponent en el moment del cobrament.

Fiscalitat en cas de defunció

El capital percebut pels beneficiaris designats pel prenedor de la pòlissa tributaran en l'impost sobre successions i donacions. Aquestes prestacions gaudeixen d'una reducció de 9.195,49 € per beneficiari en cas que hi hagi una relació de cònjuge, descendent o ascendent amb el difunt, sens perjudici d'altres possibles reduccions o bonificacions que cada comunitat autònoma pogués aplicar en l'impost.

Fiscalitat en cas de rescat

Recorda que encara que totes les modalitats de rendes vitalícies descrites són rescatables de manera total a partir del primer any, no cal oblidar que el seu propòsit és de caràcter vitalici, per la qual cosa és adequat i recomanable no haver de rescatar el producte per mantenir assegurats tant la renda a percebre com els capitals de defunció. El rescat podria suposar recuperar una quantitat menor a la inicialment aportada i als capitals assegurats, a més d'haver de reintegrar a l'Agència Tributària tots els rendiments que fiscalment haguessin estat exempts. En cas que decideixis rescatar la renda vitalícia, a més, es considerarà rendiment del capital mobiliari la diferència positiva entre la suma del valor de rescat i la part de les rendes percebudes i encara no gravades, menys la prima única satisfeta. Aquests rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció al tipus vigent a cada moment i territori.

Fiscalitat sobre l'exempció de plusvàlues per reinversió en rendes vitalícies per a majors de 65 anys.

S'exclouen de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu.

La renda vitalícia ha de complir uns requisits legals concrets, i en el cas de Bankinter es pot triar entre dues modalitats:

  • Modalitat 50: ideada per gaudir del 50% del capital aportat assegurant l'altre 50% de la prima als beneficiaris en cas de defunció.
  • Modalitat 0: ideada per gaudir del 100% del capital aportat, i el capital assegurat als beneficiaris en cas de defunció pot ser zero.

I a més, també cal complir aquestes condicions:

  • Tenir 65 anys o més en el moment de la transmissió patrimonial.
  • La renda vitalícia s'ha de constituir en el termini màxim de sis mesos des de la data de transmissió de l'element patrimonial.
  • La quantitat màxima total que es pot destinar a constituir rendes vitalícies és de 240.000 euros. Aquest límit és per contribuent (no per operació o exercici fiscal). Esgotat el límit de 240.000 euros, l'excés sobre aquesta quantia o la reinversió següent en rendes vitalícies assegurades no dona dret a aplicar l'exempció. Es poden realitzar tantes rendes com es vulgui, amb la limitació dels 240.000 euros per contribuent.
  • S'admet la reinversió total (queda exempta la totalitat del guany patrimonial) o parcial de l'import obtingut per la transmissió (queda exonerat el guany patrimonial produït en la part proporcional a l'import que s'ha reinvertit).
  • El contribuent haurà de comunicar a l'entitat asseguradora que la renda vitalícia que es contracta constitueix la reinversió de l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials.

Perquè no hi hagi incompliment de la reinversió, la renda vitalícia s'ha de mantenir fins a la mort de l'assegurat, sense que sigui possible avançar-ne l'import totalment o parcialment. L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes per a l'exempció, així com l'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determina la submissió a gravamen del guany patrimonial corresponent.